بررسی بین طبقه ای نگرش مصرف کنندگان استان کرمانشاه در خصوص محصولات چینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی/ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/ دانشگاه کردستان/سنندج/ ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی/ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/دانشگاه کردستان/سنندج/ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قصد ‌خرید محصولات چینی در بین مصرف‌کنندگان محصولات چینی در استان کرمانشاه و در 5 طبقه محصول انجام شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 27 گویه طراحی و در بین نمونه‌ها توزیع و تکمیل گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل از آمار توصیفی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد که هر طبقه محصول به صورت مجزا و در نهایت تمام طبقات محصول با هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند که با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری برازش مناسب مدل پیشنهادی تأیید گردید یافته‌ها نشان داد که پنج متغیر، قوم‌گرایی، قیمت، عزت ‌نفس، موقعیت ‌اجتماعی و تجربه ‌قبلی‌ خرید بر قصد ‌خرید مشتری تأثیرهای مثبت و معناداری دارند، در طبقه خودرو، تأثیر تجربه ‌قبلی ‌خرید بر قصد ‌خرید، قوم‌گرایی بر موقعیت ‌اجتماعی و موقعیت ‌اجتماعی بر عزت ‌نفس‌ شخص؛ در طبقه لوازم‌ خانگی، تأثیر قیمت بر قصد -خرید و تجربه ‌قبلی ‌خرید بر قصد ‌خرید و موقعیت ‌اجتماعی بر عزت ‌نفس؛ در طبقه تلفن‌‌ همراه، تأثیر تجربه ‌قبلی ‌خرید بر قصد‌ خرید، موقعیت ‌اجتماعی بر قصد‌ خرید و موقعیت ‌اجتماعی بر عزت ‌نفس؛ در طبقه پوشاک، تأثیر تجربه قبلی ‌خرید بر قصد ‌خرید، موقعیت ‌اجتماعی بر قصد‌ خرید و قوم‌گرایی بر موقعیت ‌اجتماعی و در نهایت در طبقه صنایع ‌دستی، تأثیر تجربه ‌قبلی‌ خرید بر قصد ‌خرید، موقعیت -اجتماعی بر عزت‌ نفس مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interclass study of Kermanshah province consumers' attitudes about Chinese products

نویسندگان [English]

  • khabat nesaei 1
  • Fakhraddin Maroofi 2
  • Negar Basati 3
1 Assistant Professor/Department of Business Management/Faculty Of Humanities and Social Sciences, /University of Kurdistan/Sananadaj/Iran
2 Associate Professor/Department of Business Management/Faculty Of Humanities and Social Sciences, /University of Kurdistan/Sananadaj/Iran
3 Masters Student Of Business Management-Marketing, Department Of Business Management, Faculty Of Humanities and Social Sciences, University Of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the intention to buy Chinese products among Chinese buyers in Kermanshah province and in 5 product categories .The sampling method used in this study was Non-random Available. The questionnaire consisting of 27 questions was designed and distributed among the study sample -400 questionnaires were collected and analyzed- and used for analysis. In order to statistically analyze we used descriptive and inferential statistics in SPSS and Smart PLS software, that each product category has been examined separately and finally all product categories have been examined together. The results showed that the five variables consist of ethnicity, price, self-esteem, social status and previous shopping experience have positive and significant effects on the customer's intention to buy. In the car category, the effect of previous shopping experience on purchase intention, ethnocentrism on social status and social status on self-esteem; In the home appliance category, the effect of price on purchase intention and previous shopping experience on purchase intention and social status on self-esteem; In the mobile category, the effect of previous shopping experience on shopping intention, social status on shopping intention and social status on self-esteem; In the clothing category, the effect of previous shopping experience on shopping intention, social status on shopping intention and ethnicity on social status and finally in handicrafts category, the effect of previous shopping experience on shopping intention, social status on self-esteem were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnicity؛ self esteem؛ social status
  • previous shopping experience؛ customer intention to buy
امانی، جواد؛ خضری­آذر، هیمن؛ محمودی، حجت. (1391)، معرفی مدل­یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی- PM- PLS- و کاربرد آن در پژوهش­های رفتاری، برخط دانش روان‌شناختی، شماره 1، ص 41- 55.
آماده، حمید؛ خادم­ علیزاده، امیر؛ بقالیان، محبوبه. (1393)، تأثیر تحریم­های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اقتصادی، شماره 11، ص 79- 104.
حمیدی­زاده، محمدرضا؛ اخوان خرازیان، مریم؛ غفاری فیض آبادی، جواد؛ حسن زاده سرهنگی، نیما. (1399). بررسی تأثیر تصویر قیمتی و رسانه اجتماعی بر قصد خرید مشتری، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 36، ص 147- 168.
خیری، بهرام؛ فتحعلی، متینه. (1394)، بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 10، شماره 26، ص 1-24.
دهدشتی­شاهرخ، زهره؛ قاسمی، حسن؛ سیفی، ابوالفضل. (1389)، تاثیر کشورگرایی مصر­ف­کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 17، شماره 62.
سعیدی­نیا، مسعود. (1397). بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با منزلت اجتماعی ادراک شده در کارکنان شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری. دوره 4، شماره 1.
عبدالرحمان، احسان؛ نظری، محسن؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ صمدی، منصور. (1395)، تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل (مطالعه­ی موردی: لوازم خانگی)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 2، ص 529-548.
قلیج­خان، اکرم؛ مشبکی، اصغر. (1395). بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف­کنندگان جوان به استفاده از کالاهای خارجی در ایران (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد MBA). فصلنامه پژوهش­های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 16، ص 145- 164.
کشتکار رجبی، یونس. (1394)، بررسی تأثیر بازاریابی تجربی بر توجه مصرف­کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس.
محمد­کاظمی، رضا. (1386). توصیف عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال ایران و مقایسه آن با کره جنوبی و ژاپن. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
موسویان، جوانه؛ میراحمدی، محمدرضا. (1395). بررسی تأثیر هویت فرهنگی و قوم گرایی مصرف کننده بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نقش میانجی ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: مشتریان پوشاک در استان اصفهان)، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
مهداد، علی؛ ادیبی، زهرا؛ صفاری، سروش. (1397). پیش بینی خودکارآمدی از طریق عزت نفس و حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)، نشریه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، دوره 9، شماره 35، ص 59-82.
میرا، ابوالقاسم؛ کریمی، ساناز. (1390). بررسی انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری بر مبنای منحنی عمر کالا در لوازم خانگی کوچک (مطالعه‌ی موردی گروه محصول چرخ گوشت در شرکت صنعتی پارس خزر)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 3، ص 147- 168.
میمندی، احسان؛ بخشنده، قاسم. (1397). بررسی تأثیر قوم گرایی بر قصد خرید با نقش میانجی خصومت، موقعیت اجتماعی و اعتماد به نفس مصرف­کننده. کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری. دوره 4، شماره 11.
نجیب­زاده، مهناز؛ احمدی، سیروس. (1397). رابطه عزت نفس ملی و مصرف کالاهای خارجی در بین شهروندان ایرانی، نشریه مطالعات ملی، دوره 19، شماره 3، ص 47- 65.
نظر پور­کاشانی، حامد؛ خاشعی، وحید؛ دهدشتی­شاهرخ، زهره؛ محمدیان، محمود. (1395). خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه­های سبک زندگی، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی- دفاعی زنان و خانواده سابق)، دوره 10، شماره 34، ص 71- 106.
 
Andreti, J., Zhafira, N., Akmal, S., Kumar, S. (2013). The Analysis of  Product, Price, Place, Promotion and Service Quality on Customers’ Buying Decision of Convenience Store: A Survey of Young Adult in Bekasi, West Java, Indonesia. International Journal of Advances in Management and Economics, 2 (6), 72-78.
Boon, L, K. Fern, Y, S. Chee, L, H. (2020). Generation Y’s purchase intention towards natural skincare products: A PLS-SEM Analysis. Global Business and Management Research: An International Journal. 12(1).
Chaudary, M. Waqas, T. Ahmed, F. Gill, M. Rizwan, M. (2014). The determinants of purchase intention of consumers towards counterfeit shoes in Pakistan. Journal of Public Administration and Governance. (4)3. doi.org/10.5296/jpag.v4i3.5847.
Erdil, T. (2015). Effects of customer brand perceptions on store image and purchase intention: An application in apparel clothing. International Strategic Management Conference. 207. 196-205. doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.088.
Haseeb, A. Mukhtar, A. (2016). Antecedents of Consumer’s Purchase Intention of Counterfeit Luxury Product. Journal of Marketing and Consumer Research. (28).
Hsiao, K. Chen, C. (2016). What drives in-app purchase intention for mobile games? An examination of perceived values and loyalty. Electronic Commerce Research and Applications, 16, 18-29, doi.org/10.1016/j.elerap.2016.01.00.
Humpage, O, F. Herrell, C. (2018). Imports and Economic Growth.  
Karoui, S. khemakhem, R. (2019). Consumer ethnocentrism in developing countries. European research on management and business economics, 25(2), 63-71, doi.org/10.1016/j.iedeen.2019.04.002.
Kim, S. Pysarchik, T. (2000). Predicting purchase intentions for uni-national and bi-national products. International Journal of Retail & Distribution Management, 28, 280-291.
László, K. Singh, J. (2006). Exports, Imports and Economic Growth in India.
Lien, c. Wen, M. Huang, L.Wu, K. (2015). Online hotel booking: The effects of brand image, price, trust and value on purchase intentions. Asia pacific Management Review, 20(4), 210-218.
Ling, K. Chai, L. Rew, T. (2010). The Effect of shopping orientations, Online Trust and Prior Online Purchase Experience toward Costumers Online Purchase Intention. International Business Research, 3(3), 63-76.
Mensah, E. Bahhouth, V. Ziemnowicz, C. (2011). Ethnocentrism and Purchase Decisions among Ghanaian Consumers. Journal of Applied Business and Economics, 12(4), 20-21.
Mirabi, V. Akbariyehh, H. Tahmasebifard, H. (2015). A Study of Factors Affecting on Customers Purchase IntentionCase Study: the Agencies of Bono Brand Tile in Tehran. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). (2)1.
Mohmed, S. Azizan, B. Jali, Z. (2013). The Impact of Trust and Past Experience on Intention to Purchase in E-Commerce. International Journal of Engineering Research and Development, 7(10), 28-35.
Narang, R. (2016). Understanding purchase intention towards Chinese products: Role of ethnocentrism, animosity, status and self-esteem. Journal of Retailing and Consumer Services, (32), 253-261.
Pino, G. Amatulli, C. Peluso, A, M. Nataraajan, R. Guido, G. (2019). Brand prominence and social status in luxury consumption: A comparison of emerging and mature markets. 46. 163-172. doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.006
Rizwan, M. Qayyum, M. Qadeer, W. Javed, M. (2014). The impact on branded product on consumer purchase intentions. Journal of Public Administration and Governance, 4(3), doi.org/10.5296/jpag.v4i3.5849.
TPM Le, H. Nguyen, V. Dinh, P. Dang, N. (2017). Effects of country of origin and product features on customer purchase intention: a study of imported powder milk. Academy of Marketing Studies Journal, 21(1).
Truong, Y. McColl, R. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem, and luxury goods consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(6), 555-561,doi.org/10.1016/j.jretconser.2011.08.004.
Vuong, B, N. Giao, H, N, K. (2019). The impact of perceived brand globalness on consumer’s purchase intention and the moderating role of consumer ethnocentrism: an evidence from Vietnam. Journal of International Consumer Marketing, 32(1), 47-68, doi.org/10.1080/08961530.2019.1619115.
Zhou, X. Dong, C. (2014). Study on the Impact of Network Interactivity on Purchase Intention in the Social Media Era. International Journal of Business and Social Science. 5(6).