تاثیرپذیری عملکرد سازمان از پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بین سازمانی؛ بررسی نقش میانجی انطباق برنامه بازاریابی و نقش تعدیل‌گر پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

عملکرد سازمان امروزه مورد توجه بازاریابان بوده است و برای بهبود عملکرد سازمان روش‌های مختلفی را تجربه می‌کنند این مساله در شرکت‌های صادراتی دارای اهمیت بیشتری است چرا که بازاریابی در عرصه بین‌المللی دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد که باید با تغییرات روز دنیا پیش برود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بین سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی انطباق برنامه بازاریابی و نقش تعدیل‌گر پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی بین‌المللی شرکت‌های صادرکننده مشهد بوده است. جامعه‌آماری این پژوهش مدیران شرکت‌های صادرکننده مشهد بوده که تعداد آن‌ها حدود 135 نفر بوده است؛ براساس فرمول کوکران نمونه‌آماری معادل 100 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ایتژاک (2019) بوده است. جهت روایی ابزار از روایی صوری و تایید خبرگان و اساتید استفاده شد و روایی سازه با استفاده از بارهای عاملی تایید شد. جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spss و pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که کلیه فرضیه‌های تحقیق تایید شدند و پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین سازمانی بر انطباق برنامه بازاریابی و عملکرد سازمانی تاثیرگذار است و از طرف دیگر پویایی و هماهنگی بازاریابی بین‌المللی می‌توانند به عنوان تعدیل‌گر در رابطه بین پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بین سازمانی و انطباق قرار گیرد و انطباق برنامه بازاریابی نیز می‌تواند تاثیر پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بین سازمانی بر عملکرد سازمان را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational performance on the dispersion of international inter-organizational marketing capabilities; Investigating the mediating role of marketing plan compliance and the moderating role of market dynamics and international marketing coordination

نویسندگان [English]

  • Omid Behboodi 1
  • Zahra Mohammadzadeh 2
  • Mohammad Amin Mazinani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Management Department of Binalood Institutem of Higher Education, Mashhad, Iran
3 M.A, Management Department, Binalood Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Purpose Of This Study Was To Investigate The Effect Of Dispersion Of International Inter-Organizational Marketing Capabilities On Organizational Performance With Respect To The Mediating Role Of Marketing Plan Compliance And The Role Of Moderator Of Market Dynamics And International Marketing Coordination Of Mashhad Exporting Companies. The Statistical Population Of This Study Was The Managers And Experts Of Mashhad Exporting Companies, Whose Number Was About 135 People; According To Cochran's Formula, A Statistical Sample Of 100 People Is Considered. The Research Tool Was The Itzhak Standard Questionnaire (2019). For The Validity Of Abazar, Face Validity And Approval Of Experts And Professors Were Used And The Validity Of The Structure Was Confirmed Using Factor Loads. Cronbach's Alpha Coefficient Was Used And Confirmed For Reliability. Spss And Pls Software Were Used To Analyze The Data. The Results Showed That All Research Hypotheses Were Confirmed And The Dispersion Of Inter-Organizational Marketing Capabilities Affects The Compliance Of The Marketing Plan And Organizational Performance. Adaptation Of The Marketing Plan Can Also Mediate The Impact Of Inter-Organizational International Marketing Capabilities On Organizational Performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersion Of Inter-Organizational International Marketing Capabilities
  • Organizational Performance
  • Marketing Plan Compliance
  • Market Dynamics
  • Market Coordination
آصفی، عمران (1400). تاثیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار فعلی بر بازده مورد انتظار و تمایز بازاریابی با نقش تعدیلگر شدت بازار (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو در شهر تهران)، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری؛ https://civilica.com/doc/1230400
اسلمی نژاد، مهناز، مهارتی، یعقوب و خوراکیان، علیرضا (1393). بررسی نقش تعدیل­گر پویایی بازار در رابطه  بین استراتژی­های بازاریابی محیطی و عملکرد. کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز، ایران.
بساق زاده، نرجس، مرادی، محمود و تمیمی، محمد (1399). تبیین مزیت رقابتی شرکت­های صادراتی ایران با رویکرد نظریه قابلیت پویا و دوستوانی سازمانی. مدیریت کسب و کارهای بین­المللی، 3(1)، 44-21.
بلوچی، حسین، ملکی مین باش رزگاه، مرتضی، فیض، داود و حسنقلی پور، طهمورث (1398). بررسی تاثیر قابلیت­های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی­گری قابلیت­های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل­گر تغییرات محیطی. راهبردهای بازرگانی، 13(26)، 118-99.
بهمنی، فاطمه (1400). بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد رقابتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی و تعدیلگری نوآوری (مورد مطالعه: شرکت پارس خودرو). سومین همایش تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی، مشهد؛ https://civilica.com/doc/1226113
توسلی، میترا و آزاد، ناصر (1400). تاثیر بازاریابی بین­المللی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکت­های صادرکننده (مطالعه موردی: شرکت­های صادرکننده قطعات خودرو). مدیریت کسب و کار، 49، 146-127.
دهقان، مائده، احمدی، حیدر و رجب پور، ابراهیم (1400). کاربرد سیاست­های مدیریت منابع انسانی برای مدیران بازاریابی: تاکید بر راهبردهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت­های کوچک و متوسط. تحقیقات بازاریابی نوین، 11(3)، 146-129.
رحیمی، فرج­اله، محمدی، جیران و پورزارع، هدی (1395). تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهدمحور بر انعطاف پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت، 82، 122-99.
رضوانی، مهران، امین شکروی، نگار و رضائی، مرضیه (1400). شناسایی تاثیر قابلیت­های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی­های بین­المللی­سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان). مدیریت کسب و کارهای بین­المللی، 4(1)، 65-43.
سپهوند، رضا و ساعدی، عبداله (1400). تحلیل اثر سرمایه اطلاعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا با نقش میانجی­گری فرصت­شناسی منابع انسانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 45، 102-83.
فاریابی، محمد، رضازاده، علی و بازمحمدی، سعید (1397). بررسی رابطه هماهنگی کارکردهای بازاریابی بین المللی_ منابع انسانی با اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی در شرکت­های صادراتی. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 1(2)، 110-97.
 
Albaum, G., & Tse, D. K. (2001). Adaptation of International Marketing Strategy Components, Competitive Advantage, and Firm Performance: A Study of Hong Kong Exporters. Journal of International Marketing, 9(4), 59–81.
Andersen, P. H., Kragh, H., & Lettl, C. (2013). Spanning Organizational Boundaries to Manage Creative Processes: The Case of the Lego Group. Industrial Marketing Management, 42(1), 125–134.
Brouthers, L.E.; O’donnell, E.; Hadjimarcou, J. (2005). Generic Product Strategies for Emerging Market Exports into Triad Nation Markets: A Mimetic Isomorphism Approach. J. Manag. Stud, 42, 225–245.
Hillebrand, B., Driessen, P. H., & Koll, O. (2015). Stakeholder Marketing: Theoretical Foundations and Required Capabilities. Journal of the Academy Of Marketing Science, 43, 411–428.
Horsky, S. (2006). The Changing Architecture of Advertising Agencies. Marketing Science, 25(4), 367–383.
Hult, G. T. M., & Ketchen, D. J. (2017). Disruptive Marketing Strategy. AMS Review, 7(1–2), 20–25.
Ikhsan, K.; Almahendra, R. And Budiarto, T. (2017). Contextual Ambidexterity in Sme’s In Indonesia: A Study on How It Mediates Organizational Culture and Firm Performance and How Market Dynamism Influences Its Role on Firm Performance. International Journal of Business and Society, 18(2), 369-390.
Itzhak, G. (2019). The Role of Inter-Firm Dispersion of International Marketing Capabilities in Marketing Strategy and Business Outcomes. Journal of Business Research, 105, 214-226.
Kalaignanam, K., & Varadarajan, R. (2012). Offshore Outsourcing of Customer Relationship Management: Conceptual Model and Propositions.  Journal of the Academy Of Marketing Science, 40(2), 1–17.
Krohmer, H., Homburg, C., & Workman, J. P., Jr. (2002). Should Marketing Be Cross-Functional? Conceptual Development and International Empirical Evidence. Journal of Business Research, 55(6), 451–465.
Krush, M. T., Sohi, R. S., & Saini, A. (2015). Dispersion of Marketing Capabilities: Impact on Marketing's Influence and Business Unit Outcomes. Journal of the Academy Of Marketing Science, 43, 32–51.
Lavie, D. (2006). Capability Reconfiguration: An Analysis of Incumbent Responses to Technological Change. Academy Of Management Review, 31(1), 153–174.
Liu, H., Jiang, X., Zhang, J., & Zhao, X. (2013). Strategic Flexibility and International Venturing By Emerging Market Firms: The Moderating Effects of Institutional and Relational Factors. Journal of International Marketing, 21(2), 79 98.
Marr, B. & Schiuma, G. (2003). Business Performance Measurement: Past, Present and Future. Management Decision, 41(8), 680-87.
Mikalef, P., Conboy, K., & Krogstie, J. (2021). Artificial intelligence as an enabler of B2B marketing: A dynamic capabilities micro-foundations approach. Industrial Marketing Management, 98, 80–92.
Morgan, N. A., Feng, H., & Whitler, K. A. (2018). Marketing Capabilities in International Marketing. Journal of International Marketing, 26(1), 61–95.
Petersen, B., & Pedersen, T. (2002). Coping With Liability of Foreignness: Different Learning Engagements of Entrant Firms. J. Int. Manag, 8, 339–350.
Schmid, S., Grosche, P., & Mayrhofer, U. (2016). Configuration and Coordination of International Marketing Activities. International Business Review, 25, 535–547.
Spyropoulou, S., Katsikeas, C. S., Skarmeas, D., & Morgan, N. A. (2018). Strategic Goal Accomplishment in Export Ventures: The Role of Capabilities, Knowledge, and Environment. Journal of the Academy Of Marketing Science, 46, 109–129.
Tolstoy, D., Nordman, E., & Vu, U. (2021). The indirect effect of online marketing capabilities on the international performance of e-commerce SMEs. International Business Review, https://doi.org/10.1016/j.ibusrev. 2021.101946.