شناسایی قابلیت‌های پویای موثر بر عملکرد صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، پردیس البرز ،دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروهMBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

صنعت شیرینی و شکلات ایران جزو صنایع پیشرو و موفق در امر صادرات می‌باشد که سهم قابل‌توجهی از آمار سالیانه صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. در عرصه تجارت بین‌المللی، بنگاه‌های فعال در این صنعت همواره با موضوع مهم و اساسی پویایی محیط مواجه هستند. توانمندی سازگاری با پویایی محیط رقابتی اهمیت به‌سزایی برای بنگاه‌های صادرکننده صنعت شیرینی و شکلات دارد. آن‌ها باید از قابلیت‌هایی بهره‌مند باشند که امکان انطباق با پویایی محیط را برایشان فراهم آورد. ازجمله این قابلیت‌ها، قابلیت‌های پویا است که توانایی ایجاد، ادغام و شکل‌دهی مجدد منابع، توانایی‌ها و ظرفیت‌های درونی و بیرونی برای سازگاری با تغییرات محیطی را دارد. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد قابلیت‌های پویا می‌باشد که بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعت شیرینی و شکلات تاثیر می‌گذارند. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران بنگاه‌های صادرکننده صنعت شیرینی و شکلات استان تهران قابلیت‌های اصلی شناسایی شدند. قابلیت‌های پویای شناسایی شده عبارت‌اند از هوشمندی رقابتی، توسعه نوآورانه، رویکرد چابک، توسعه سریع محصول، هوشمندی فناوری، انعطاف‌پذیری استراتژیک، مدیریت دانش و بسط حوزه بازارها. بنگاه‌های صادرکننده برخوردار از قابلیت‌های پویای مذکور قادر به حس و درک پویایی محیط رقابتی، کسب و استفاده از فرصت‌های شناسایی شده و پاسخ‌گویی به‌موقع به تهدیدهای محیطی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Dynamic Capabilities on Export Performance

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sarkeshiki 1
  • amir khanlari 2
  • Manouchehr Ansari 3
1 Business management department , Alborz Campus ,, University of Tehran
3 Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Iran's confectionery and chocolate industry is one of the leading and successful industries in the field of export, which has a significant share of the annual statistics of non-oil exports of the country. In the field of international trade, companies engage in this industry are always faced with an important and fundamental issue of environmental dynamics. The ability to adapt to the dynamics of the competitive environment is of great importance for companies exporting the confectionery and chocolate industry. They must have capabilities that able them to adapt to the dynamics of the environment. Among these capabilities are dynamic capabilities that have the ability to create, integrate, and reconfigure internal and external resources, capabilities, and capacities to adapt to environmental change. The purpose of this study is to identify the dimensions of dynamic capabilities that affect the export performance of confectionery and chocolate companies. For this purpose, a qualitative approach and theme analysis method were used. In this regard, using semi-structured interviews with managers of confectionery and chocolate exporting companies in Tehran province, the main capabilities were identified. Identified dynamic capabilities include competitive intelligence, innovative development, agile approach, rapid product development, technological intelligence, strategic flexibility, knowledge management and market expansion. Exporting firms with these dynamic capabilities are able to sense the dynamics of the competitive environment, seize and use identified opportunities, and respond promptly to environmental threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Capabilities
  • Export Performance
  • Sensing Environmental Dynamics
  • Resource Reconfiguration
اعرابی، سید محمد و دانش پور، میترا. (1386). الگوهای انعطاف‌پذیری در مدیریت منابع انسانی. نشریه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 18(55): 1-21.
بساق زاده، نرجس؛ مرادی، محمود و تمیمی، محمد. (1399). تبیین مزیت رقابتی شرکت‌های صادراتی ایران با رویکرد نظریه قابلیت پویا و دوسوتوانی سازمانی. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی. 3(1):21-44.
حقیقی، محمد (1399). بازرگانی بین‌الملل: نظریه‌ها و کاربردها. انتشارات دانشگاه تهران.
درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه؛ احمدی، بتول و محمودی، محمود. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی. فصل­نامه بیمارستان. 1(64):97-108.
ده یادگاری، سعید (1383). بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صـادراتی شرکت‌های ایرانی صادرکننده سنگ‌های تزیینی. پژوهش‌نامه بازرگانی. 10(37):133-152.
رادفر، رضا؛ خمسه، عباس؛ سرافراز، علی و سرافراز، داوود. (1388). ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری،R&D و فناوری در آن، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. 18(3): 1-10.
رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی و توکلی، غلامرضا. (1396). مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختارها، فرایند، روش­ها و ابزارها)، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. 30(3):47-58.
روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. (1399). مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.
ناصحی فر، وحید؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ تقوی فر، محمد تقی و  فرزانه حسن زاده، ژاله. (1397). عوامل موثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی. 1(3):23-42.
نظری­پوری، امیر­هوشنگ؛ سپهوند، رضا و مسعودی­راد، منا. (1395). بررسی نحوه شکل­گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت­های پویای مبتنی بر دانش. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 22(3):147-160.
نوروزی، حسین؛ عبدالله پور، سجاد؛ گنجعلی وند،سمیه و معصومی، سیده غزل. (1397). تأثیر بازار گرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 1(3): 103-123. 
هاجری، مهدی؛ حاجی حسینی، حجت الله و حمیدی، مهدی. (1394). ارائه مدل فرآیند هوشمندی فناوری در شرکت­های کوچک و متوسط. نشریه صنعت و دانشگاه. 8(27):1-12.
 
Albaum, G. Duerr, E., & Josiassen, A. (2016). International Marketing and Export Management, Harlow: Pearson Education Ltd.
Barreto, Ilidio. (2010). Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future. Journal of Management, 36(1): 256-280.
Beleska-Spasova, Elena; Glaister, Keith W.; Stride, Chris (2014). Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters, Journal of World Business 47: 635–647.
Bogodistov, Y. (2013). Multilevel model of dynamic capabilities. Presented at the Annual Conference of the European Academy of Management EURAM, Istanbul, Turkey.
Braun, Virginia and Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in Psychology, 33: 77-101.
Chelariu, C.; Johnston, W. J. and Young, L. (2002). Learning to improvise, improvising to learn: a process of responding to complex environments. Journal of Business Research, 55: 141–147.
Cillo, Paola – Verona, Gianmario – Vicari Salvio. (2007). The interlink between resources and capabilities: towards a theoretical frame for the development of dynamic capabilities. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 4(1): 111–131.
Deng, P., Liu, Y., Gallagher, V. C., & Wu, X. (2018). International strategies of emerging market multinationals: A dynamic capabilities perspective. Journal of Management and Organization, (January), 1-18.
Descotes, R.M, & Walliser, B. (2018). International marketing related competences and SMEs export performance during the recession. Cairn. Info Matieres A Reflexion, 3(21): 61-82.
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 22: 1105-1121.
Han, C. N., & Cha, Y. B. (2018). The Effect of Entrepreneurship of SMEs on Corporate Capabilities, Dynamic Capability and Technical Performances in South Korea. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(4): 135-147.
Harreld, J.B., O’Reilly, C.A. III and Tushman, M.L. (2007).Dynamic capabilities at IBM: driving strategy into action. California Management Review, 49: 21–43.
Hassan, Majidah & Awang, Zainudin. (2019). Exploring the Capabilities for Export Enhancement of Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs) in Food and Beverages Industry: A Preliminary Findings, Journal of Management and Operation Research, 1(21).
Hazem ALI, Yunhong HAO, Chen AIJUAN. (2020). Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9): 527-536.
Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., & Winter, S. G. (2007). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. London: Blackwell.
Hwang,Kyung., Sung,Eul., Cho, Dae, (2018) .The Influence of Dynamic Capabilities on the Competitive Capabilities and Performance of Export Venture Firms in Korea. Korean Society of Management Information Systems Management and Information Research, 37(1).
Ilinykh, Dmitry, (2017). Dynamic capabilities of international companies from Russia and CEE region. Master‘s Thesis, St. Petersburg University.
Katsikeas, C.S, Leonidou, L.C. and Morgan, N.A. (2000) Firm-level export performance assessment: Review, evaluation and development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4): 493-511.
Laaksonen, Ola & Peltoniemi, Mirva. (2018). The Essence of Dynamic Capabilities and their Measurement. International Journal of Management Reviews, 20:184–205.
Leonidou, L.C., Katsikeas, C. S., & Samiee, S. (2002). Marketing Strategy Determinants of Export Performance: A Meta-Analysis, Journal of Business Research, 55(1): 51-67.
Norwan, Ahmad, Ng, Siew Imm, Norazlyn, Kamal Basha & Yuhanis, Abdul Aziz. (2021). How do the dynamic capabilities of Malaysian service small and medium-sized enterprises (SMEs) translate into international performance? Uncovering the mechanism and conditional factors, Int.   Journal of Business Science and Applied Management, 16(1): 1-27.
Peng, Yao, Lin, Ku (2017). The effect of global dynamic capabilities on internationalizing SMEs performance. Baltic Journal of Management, 12(2).
Rouach, D., &Santi, P. (2009). Competitive intelligence adds value, European management journal, 19(5): 200-224.
Sedidgh, M.S., Alashban, A. A. (2009). An analysis of product-market strategy and export performance: evidence from SMEs in Saudi Arabia, International Journal of Entrepreneurship, 13:49-65.
Tartaglione, Andrea Moretta., Sanguigni, Vincenzo. Cavacece, Ylenia., Fedele, Maria .(2019). Analyzing the Role of Dynamic Capabilities in the Internationalization of Gradual Global SMEs. International Business Research, 12(12): 61.
Teece, D. J. (2018). Dynamic capabilities as (workable) management systems theory. Journal of Management and Organization, 24(3):359–368.
Yulia, Aspinall. (2011). Competitive intelligence in the biopharmaceutical industry: The key elements, Business Information Review, 28:101-104.
Zavidna, Liudmyla, Petro M. Makarenko, Ganna Chepurda, Olena Lyzunova, Nadiia Shmygol. (2019). Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies, Academy of Strategic Management Journal. 18(4).
Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015). The mediating role of innovation capability on market orientation and export performance: An implementation on SMEs in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 207:700-708.
Zhou, T., Lin, G.-j., & Li, Y. (2010). Determinants of interest in the acquisition of export skills. Journal of Technology Management for Chinese exporters, 196-212.
Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization Science, 13:339-351.