ارائه مدل شبکه همکاری بیت‌کوین و صنعت گردشگری: بررسی عوامل تأثیرگذار بر کسب‌و‌کار اکوسیستم با رویکرد نقشه شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

بیت‌کوین به‌عنوان یک تکنولوژی نوظهور پرداخت می‌تواند تأثیر بسزایی بر رشد کسب‌وکارهای مرتبط با اکوسیستم گردشگری داشته و وابستگی تاریخی به نظام مالی جهانی را از میان بردارد. با توجه به ماهیت ناهمگون شبکه‌های بیت‌کوین و تعدد بازیگران صنعت گردشگری، خلق شبکه همکاری مشترک تنها زمانی اتفاق می‌افتد که گردشگران و صاحبان کسب‌وکار استفاده از بیت‌کوین را به‌طور هم‌زمان بپذیرند. بنابراین در جستجوی پاسخ این سؤال که چه فاکتورهایی به شکست یا موفقیت کارکرد شبکه پیشنهادی منجر می‌شوند، مدلی از شبکه همکاری بیت‌کوین و گردشگری را عرضه کردیم. با استفاده از روش پریسما، مصاحبه عمیق، ایجاد پنل خبرگان بین‌المللی از ۶ کشور و متد نقشه شناختی فازی، عوامل مؤثر بر پذیرش این شبکه معرفی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که اگرچه فاکتور سودمندی درک شده بالاترین اثرپذیری را بر دیگر عوامل دارد اما بهبود دو عامل هزینه‌های تراکنش ارزان و آگاهی از عملکرد بیت‌کوین بهترین نتیجه را در فاکتور سودمندی درک شده و درنهایت پذیرش بیت‌کوین می‌دهند. نتایج این مطالعه به ارتقا و توسعه مدل‌های جدید کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری یاری می‌رساند. شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه گردشگری نیز می‌توانند توسط راه‌حل‌های پیشنهادی، استراتژی جدیدی برای افزایش سهم بازار و توسعه کسب‌وکار در دورافتاده‌ترین نقاط کشور در پیش گیرند. تصمیم گیران دولتی هم با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، کاهش موانع کسب‌وکار از طریق حمایت‌های مالکیت فکری، توسعه زیرساخت موردنیاز و تهیه لایحه به قانون‌گذار می‌توانند به افزایش سطح درآمد و توسعه اکوسیستم گردشگری در کشور کمک شایانی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the Bitcoin and Tourism Industry Collaborative Network Model: A Fuzzy Cognitive Mapping Approach to analyze the Factors Affecting Business Ecosystem

نویسندگان [English]

  • mehdi daryaei 1
  • reza radfar 2
  • Javad Jassbi 3
  • Abbass Khamseh 4
1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of industrial management, Management and Economic Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Industrial Management, Faculty of Industrial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj
چکیده [English]

Bitcoin is an emerging payment technology that can significantly impact the growth of businesses related to the tourism ecosystem and eliminate historical dependence on the global financial system. Due to the heterogeneous nature of bitcoin networks and the diversity of actors in the tourism industry, creating a collaborative network occurs when tourists and business owners accept the use of bitcoin simultaneously. Therefore, in search of the answer to the question of what factors lead to the failure or success of the proposed network, we presented a model of the Bitcoin-tourism cooperation network. Using the Prisma method, in-depth interviews, creating a panel of international experts from 6 countries, and a fuzzy cognitive mapping method, the influential factors on the acceptance of this network were introduced. Findings show that although the perceived usefulness variable has the highest impact on other factors, the improvement of two factors of cheap transaction costs and knowledge of bitcoin performance gives the best result in the perceived utility variable and ultimately acceptance of bitcoin. The results of this study help to promote and develop new models of tourism-related businesses. Business owners in tourism can also use the proposed solutions, a new strategy to increase market share and business development in the most remote parts of the country. Government decision-makers can also help increase revenue levels and develop the tourism ecosystem in the country by adopting protectionist policies, reducing barriers to doing business through intellectual property protections, developing the required infrastructure, and drafting a bill for the legislature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • payment industry
  • business development
  • fuzzy cognitive map
بهبودی، امید. رجوعی، مرتضی. زارعی، عظیم و شجاعی باغینی، گلنار (1398). شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین‌المللی ایران. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی. سال دوم، شماره یک، بهار 98، ص 67-102. 
حمزه‌ئی طهرانی، مهشید. حقیقت منفرد، جلال و باسخ، مهدی (1400). طراحی شبکه مضامین تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی. سال پنجم، شماره یک، بهار 1401، ص 182-167. 
قادری، اسماعیل. تقوی فرد، محمدتقی و باپیری، جعفر (1398). طراحی مدل کسب‌وکار پلتفرمهای چند وجهی تور و فعالیت. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی. سال دوم، شماره یک، بهار 98، ص 219-199. 
مصدق راد، علی محمد و صادقی، مهرگان (1400). گردشگری پزشکی: علل انتخاب ایران. پایش. دوره 20، ص 145-166. 
نظری منوجان، رویا و روحی مقدم، عین اله و سعیدی گراغانی، حمیدرضا (1397). نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران. 
 
Alaeddin, O. and Altounjy, R., 2018. Trust, technology awareness and satisfaction effect into the intention to use cryptocurrency among generation Z in Malaysia. International Journal of Engineering & Technology7(4.29), pp.8-10.
Ammous, S. (2018). The bitcoin standard: the decentralized alternative to central banking. John Wiley & Sons.
Binsky, D. (2018, June 28). World's Most Confusing Currency? (IRANIAN RIAL). Retrieved June 12, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=vFythWtEVZQ
Bodkhe, U., Bhattacharya, P., Tanwar, S., Tyagi, S., Kumar, N., & Obaidat, M. S. (2019, August). BloHosT: Blockchain enabled smart tourism and hospitality management. In 2019 international conference on computer, information and telecommunication systems (CITS) (pp. 1-5). IEEE.
Bohr, J., & Bashir, M. (2014, July). Who uses bitcoin? An exploration of the bitcoin community. In 2014 Twelfth Annual International Conference on Privacy, Security and Trust (pp. 94-101). IEEE.
Camilleri, M. A. (2020). The use of data-driven technologies for customer-centric marketing. International Journal of Big Data Management1(1), 50-63.
Cuomo, M.T., Tortora, D., Foroudi, P., Giordano, A., Festa, G. and Metallo, G., 2021. Digital transformation and tourist experience co-design: Big social data for planning cultural tourism. Technological Forecasting and Social Change162, p.120345.
Diem Association. (2021, 01 04). Whit Paper. Retrieved from Diem: www.diem.com
Du, Z., 2019, July. Study on Observing the Evolution of Blockchain from the Perspective of Participatory Design. In 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) (pp. 1832-1837). Atlantis Press.
Dunford, R., Su, Q., & Tamang, E. (2014). The Pareto principle.
Erceg, A., Damoska Sekuloska, J., & Kelić, I. (2020, March). Blockchain in the Tourism Industry—A Review of the Situation in Croatia and Macedonia. In Informatics (Vol. 7, No. 1, p. 5). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
Fajri, A. I., & Mahananto, F. (2022). Hybrid lightning protocol: An approach for blockchain scalability issue. Procedia Computer Science197, 437-444.
Findex. (2017). THE UNBANKED. Retrieved January 14, 2021, from globalfindex. worldbank.org.
Foley, S., Karlsen, J.R. and Putniņš, T.J., 2019. Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies? The Review of Financial Studies32(5), pp.1798-1853.
Gray, S., Chan, A., Clark, D., Jordan, R.C., 2012. Modeling the integration of stakeholder knowledge in social– ecological system decision-making: benefits and limitations to knowledge diversity. Ecological Modelling. 229, 88–96.
Haber, S., & Stornetta, W. S. (1990, August). How to time-stamp a digital document. In Conference on the Theory and Application of Cryptography (pp. 437-455). Springer, Berlin, Heidelberg.
Habib, F., 2020. A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective. In Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance (pp. 9-29). Palgrave Macmillan, Cham.
Hashim, M. J., Kamarudin, M. F., Arifin, N. A. M., & Khamis, M. R. (2019). Customer benefits on bitcoin as a medium of exchange. Advances in Business Research International Journal (ABRIJ), 5(1), 22-30.
Horst, M., Kuttschreuter, M. and Gutteling, J.M., 2007. Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in The Netherlands. Computers in human behavior23(4), pp.1838-1852.
Huddart, D. and Stott, T., 2020. What Is Adventure Tourism? In Adventure Tourism (pp. 1-9). Palgrave Macmillan, Cham.
Jayawardena, C.C., 2019. What are the key innovative strategies needed for future tourism in the world? Worldwide Hospitality and Tourism Themes.
Kokkinos, K., Lakioti, E., Papageorgiou, E., Moustakas, K., & Karayannis, V. (2018). Fuzzy cognitive map-based modeling of social acceptance to overcome uncertainties in establishing waste biorefinery facilities. Frontiers in Energy Research6, 112.
Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps. International journal of man-machine studies24(1), 65-75.
Krouk, R. and Almeida, F., 2021. Exploring the Impact of COVID-19 in the Sustainability of Airbnb Business Model. ArXiv preprint arXiv: 2101.00281.
Lee, M.C., 2009. Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic commerce research and applications8(3), pp.130-141.
Liberati, A., Altman, D.G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P.C., Ioannidis, J.P., Clarke, M., Devereaux, P.J., Kleijnen, J. and Moher, D., 2009. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of clinical epidemiology62(10), pp.e1-e34.
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Nam, K., Dutt, C. S., Chathoth, P., & Khan, M. S. (2019). Blockchain technology for smart city and smart tourism: latest trends and challenges. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1-15.
Nieto Masot, A. and Ríos Rodríguez, N., 2021. Rural Tourism as a Development Strategy in Low-Density Areas: Case Study in Northern Extremadura (Spain). Sustainability13(1), p.239.
Niederberger, M., & Spranger, J. (2020). Delphi technique in health sciences: a map. Frontiers in public health, 457.
Önder, I. and Treiblmaier, H., 2018. Blockchain and tourism: Three research propositions. Annals of Tourism Research72(C), pp.180-182.
Özesmi, U., and Özesmi, S. L., 2004. Ecological models based on people’s knowledge: a multi-step fuzzy cognitive mapping approach. Ecological Modelling, 176(1-2), 43-64.
Parker, D.W. and Lawrence, W.W., 2020. Improving productivity of a financial firm: business model evolution in the Caribbean. International Journal of Productivity and Performance Management.
Rahman, M, “Stakeholders in tourism development,” 06, September 2019. [Online]. Available: https://www.howandwhat.net/stakeholders-tourism-development/. [Accessed Aug. 21, 2020].
Ringer, G.D. and Vitić-Ćetković, A., 2020. Bikes without Borders: Transboundary Tourism, Collaboration, and Rural Development in Montenegro.
Roussou, I. and Stiakakis, E., 2019. Adoption of Digital Currencies: The Companies’ Perspective. In Operational Research in the Digital Era–ICT Challenges (pp. 47-64). Springer, Cham.
Safe Coastal Tourism, “Stakeholders”. [Online]. Available: https://www.safecoastaltourism.org/article/stakeholders-tourism-development-according-unwto. [Accessed Sep. 4, 2020].
Seigneur, J.M., 2018. Towards Geneva crypto-friendly smart tourism. In Etats Généraux du Tourisme.
Seyfi, S. and Hall, C.M., 2020. Sanctions and tourism: effects, complexities and research. Tourism Geographies22(4-5), pp.749-767.
Tham, A., & Sigala, M. (2020). Road block (chain): bit (coin) s for tourism sustainable development goals? Journal of Hospitality and Tourism Technology.
Traveller, I. (Producer). (2019, May 29). IRAN IS NOT FOR TOURISM - How to Travel Iran. Retrieved June 12, 2019, from [Video file]. Retrieved September 10, 2020, from https://www.youtube.com/watch?v=85EKQyrPpno
Tseng, L., Wong, L., Otoum, S., Aloqaily, M., & Othman, J. B. (2020). Blockchain for managing heterogeneous internet of things: A perspective architecture. IEEE network34(1), 16-23.
Xiang, Z. (2018). From digitization to the age of acceleration. On information technology and tourism. Tourism Management Perspectives 25, 147–150.
Wood, G. (2014). Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. Ethereum project yellow paper151(2014), 1-32.
Willie, P., 2019. Can all sectors of the hospitality and tourism industry be influenced by the innovation of blockchain technology? Worldwide Hospitality and Tourism Themes