دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، دی 1401، صفحه 1-215 
گونه شناسی نظریات شکل‌دهنده استراتژی هم ‏آواسازی در کسب‌وکارهای پلتفرمی

صفحه 249-270

10.22034/jiba.2022.50214.1847

محمدرضا دانشور دیلمی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی ابراهیمی