طراحی مدل توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از راهکارهای بسیار مؤثر و اساسی جهت توسعه همه جانبه یک کشور محسوب می‌شوند. در این میان اهمیت توجه ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق مختلف کشور بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل توسعه کسب‌وکار کوچک و متوسط با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی در استان لرستان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد ساختارمند بهره می‌بـرد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، متخصصین و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان لرستان بودند که از بین آنها 18 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از توع گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های تحقیق از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. فرایندگردآوری دادهها تا سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل کیفی داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای اشتراوس و کوربین (1990)، انجام شد. مدل به دست آمده از این پژوهش نشان داد؛ مقوله اصلی که به توسعه کسب‌وکار کوچک و متوسط در استان لرستان منجر می‌شود، طرح توسعه مقاومتی است. در این میان عوامل علی مؤثر در این فرایند شامل مؤلفـه‌هـای شرایط دسترسی و برنامه ریزی ؛ عوامل زمینه‌ای شامل بهبود فضای کسب و کار ؛ عوامل مداخله‌گر شـامل مولفه‌های موانع و عوامل راهبردی نیز شامل مولفه‌های بکارگیری اقتصاد مقاومتی می‌شود. در نهایت با بکارگیری اقتصاد مقاومتی شاهد توانمند شدن کارکنان، اثبات کارآمدی اقتصاد مقاومتی، رشد سرمایه گذاری در کسب و کار، مردمی سازی اقتصاد و توسعه فناوری در ایجاد کسب و کار خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a development model for SMEs based on resistive economy

نویسندگان [English]

  • davood hadavand 1
  • Nader Naderi 2
  • Bijan Rezaie 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran,
3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Small and medium-sized businesses are one of the most effective and fundamental strategies for the comprehensive development of a country. Therefore, the importance of paying attention to creating small and medium-sized businesses in different parts of the country is quite evident. The present study was conducted with the aim of designing a development model for small and medium-sized businesses in Lorestan province. The present study is applied in terms of purpose and uses the qualitative research method with Grounded theory. The population was managers, specialists and SME’s owners of Lorestan province; which, 18 people were selected using purposive sampling method of snowball strategy. Semi-structured interviews were used to collect research data. The data collection process continued to the level of theoretical saturation. Qualitative data analysis was performed using the three-step coding method of Strauss and Corbin (1990). The model obtained from this study showed that the main category that leads to the development of SME’s in Lorestan province is the resistance development plan. Among these, the effective causal factors in this process include the components of access conditions and planning; Underlying factors include improving the business environment; Interfering factors include components of barriers and strategic factors also include components of using resistance economics. Finally, by using resistance economics as SME’s development strategies, we see the empowerment of employees, proving the effectiveness of resistance economics, growth of investment in business, democratization of economy and development of technology in business creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • Resistance Economics
  • SME
  • Grounded Theory
اباذری، علی؛ مقدس، بهناز (1395). رسانه‌ها و ایفای نقش در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و ترویج اصلاح الگوی مصرف. همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، موسسه برگزارکننده همایش‌های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
اسکندرزاده فرد، توحید؛ بهلولی، نادر؛ اسکندری، کریم (1400). طراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسب‌وکارهای خوشه‌ای برای حضور در بازارهای بین المللی. مدیریت کسب‌وکارهای بین­المللی، 4 (2)، 43-62.‎
اسمعیلی، محسن؛ کلاته سیفری، معصومه؛ زارعیان، حسین (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه‌های بدن‌سازی ایران با رویکرد کیفی. مطالعات مدیریت ورزشی، 11 (53)، 59-82.
امین بیدختی، علی‌اکبر؛ زرگر، سید مجتبی (1390). بررسی موانع موجود ر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه‌ها. کار و جامعه، شماره 138، 34-48.
بازرگان، عباس (1388). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
حاجی میررحیمی، سید داود؛ موسوی داویجانی، سید روح الله (1400). عوامل مؤثر بر رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان البرز با نگرش به آموزش و سرمایه انسانی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 13 (56)، 33-55.‎ 
حریری، نجلا (1396). اصول و روش‌‌های پژوهش کیفی. زرند، دانشگاه آزاد.
دانایی­فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ آذر، عادل؛ فانی، علی اصغر (1391). فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران، پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی، 10 (2) 5-28.
ذوالفقاری، لیلا (1396). ارائه مدل دینامیکی برای بهبود کسب‌وکار واحد­های صنعتی شهرستان ارومیه در راستای اقتصاد مقاومتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه.
رستمی، رضا؛ رضایی، بیژن؛ دل انگیزان، سهراب (1400). تحلیل کنش تحریم در مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان با استفاده از تئوری بازی‌ها. آینده‌پژوهی دفاعی. 6(23): 59-94.
سالنامه آماری کشور 1395 (1396). تهران: انتشارات مرکز آمار ایران
سمیعی نسب، مصطفی؛ سلیمانی یاسر؛ عبدی، سعید (1395). مدل مفهومی مطلوب امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در منظومه اقتصاد مقاومتی. فصلنامه آفاق و امنیت، 9 (30)، 65-96.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370   
طیبی ابوالحسنی، سید امیر حسین (1398). درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی.  سیاست نامه علم و فناوری، 9 (2)، 67-96.
عظیم زاده، سید مرتضی (1392). تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی و ارائه الگوی مناسب. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
کردنوری، امیرحسین؛ عدالتیان شهریاری، جمشید؛ عزیزی، محمد؛ کاباران زاده قدیم، محمدرضا (1399). طراحی مدل مفهومی کسب و کار در بانک های توسعه­ای با رویکرد کارآفرینی بین­المللی. اقتصاد مالی، 14 (53)، 157-172.
کلابی، امیرمحمد (1400). طراحی مدل کسب‌وکار در گردشگری الکترونیک. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(53)، 331-357.
محمدزاده طاهری، هانیه؛ حاجیها، علی؛ روستا، احمد؛ خورشیدی، عباس (1399). طراحی الگوی پذیرش خدمات درمانی نوآورانه با روش آمیخته اکتشافی. تحقیقات بازاریابی نوین، 10 (4)، 81-98.
محمدی, تیمور؛ شاکری, عباس؛ تقوی, مهدی؛ احمدی, مهدی (1396). تبیین مفهوم، ابعاد و مولفه‌های تاب آوری اقتصادی. مطالعات راهبردی بسیج. 20(75): 89-120. 
محمدی سیاه بومی، حمیدرضا؛ صالحی، فرخنده؛ قربانی پاجی، عقیل (1396). تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از راهبرد مدیریت جهادی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی اصفهان). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 25 (83)، 85-113.
محمدیان، محمود؛ روحانی، امیررضا؛ هاشم زهی، علی؛ کریمیان، مجتبی (1394). عوامل مؤثر در انتخاب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3 (12)، 97-122.
مرشدی، علیرضا (1396). تأثیر روش‌های تأمین مالی خرد، بر عملکرد نهادهای خرد، کوچک و متوسط و ارائه الگوی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر.
مصطفائی، سید محمدرضا؛ ملکیان، فرامرز؛ کاویانی، الهام؛ کرم افروز، محمدجواد (1398). طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب ایران). مدیریت و برنامه‌ ریزی در نظام‌های آموزشی، 12(2)، 41-74.
مصلح شیرازی، علی نقی؛ خلیفه، مجتبی (1398). شبیه‏ سازی و سیاست‏ گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏ شناسی سیستمی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5 (2)، 69-92.‎
معاونت اقتصادی اتاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزی ایران (1395). بررسی مسائل روز اقتصاد ایران.
منطقی، منوچهر؛ ثاقبی سعیدی، فاطمه (1392). مدل‌های کسب‌وکار، مبانی، ارزیابی، نوآوری رشد فناوری. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (35)، 39-52.
منتظری، محمد (1390). طراحی مدلی برای ارتقای انگیزه خدمت عمومی مدیران در ایران. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری.
نریمانی، میثم و عسکری،حسین (1391). چهارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی.  
 
Angeon, V. & Bates, S. (2015). Reviewing Composite Vulnerability and Resilience Indexes: A Sustainable Approach and Application. World Development, 72, 140-162. 
Baral, M.M., Singh, R.K. & Kazançoğlu, Y. (2021). Analysis of Factors Impacting Survivability of Sustainable Supply Chain during COVID-19 Pandemic: An Empirical Study in the Context of SMEs. The International Journal of Logistics Management.
Boorman, Jack, et al. (2013), The Centennial Resilience Index: Measuring Countries’ Resilience to Shock. Global Journal of Emerging Market Economies 5.2.
Briguglio, Lino and Piccinino, Stephen; "Growth with Resilience in East Asia and the 2008-2009 Global Recession"; Asian Development Review, 29 (2), 2012.
Briguglio Lino, (2014), A Vulnerability and resilience framework for small states [Journal] // University of Malta.
Bristow G. and Healy A. (2013) Regional resilience: an agency perspective, Regional Studies 48, 923-35.
Cant, M.C. & Wiid, J.A. (2013). Establishing the Challenges Affecting South African SMEs. International Business & Economics Research Journal, 12 (6): 717-728.
Creswell, J.W. & Guetterman, T.C. (2018). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (6th ed.). Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
Ginting, S., Mei, P., Fitriana, N. & Muda, I. (2019). Analysis of Boiler Operation Workload in Salted Fish Small Medium Enterprises (SMEs). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 505 (1), p. 012151.
Le, T.T. & Ikram, M. (2022). Do sustainability innovation and firm competitiveness help improve firm performance? Evidence from the SME Sector in Vietnam. Sustainable Production and Consumption, 29, 588-599.
Leitão, A., Cunha, P., Valente, F. & Marques, P. (2013). Roadmap for Business Models Definition in Manufacturing Companies. Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems, 7, 383-388.
Lisnyak Sergey (2016), LITERATURE REVIEW REGARDING THE CONCEPT OF RESILIENCE AND ITS ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC DIMENSION, CES Working Papers – Volume VII, Issue 2A.
Pachava, V.S. (2018). "Innovation and Competitiveness – Small and Medium Enterprises in India".International Journal of Management Studies, 4(18): 115-119.
Promono, R., Sondakh, L.W., BERNARTO, I., Juliana, J. & Purvanto, A. (2021). Determinants of the Small and Medium Enterprises Progress: A Case Study of SME Entrepreneurs in Manado, Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8 (1), 881-889.
Ritter, T.H. & Lettl, Ch. (2018). The Wider Implications of Business-Model Research. Long Range Planning, 58, 1-8.
Rose A. (2007) Economic resilience to natural and man-made disasters: multidisciplinary origins and contextual dimensions, Environmental Hazards 7, 383-98.
Salami, S.O. (2008). Demographic and Psychological Factors Predicting Organizational Commitment among Industrial Workers. Anthropologist, 10, 31-38.
Shiyuti, H.A., Zainol, F.A. & Ishak, M.S.I. (2021). Why Business Fail? A Thematic Review Analysis on SMEs. The Journal of Management Theory and Practice (JMTP), 2 (2), 1-11.
Singh, R.K., Koul, S., Kumar, P. (2017). "Analyzing the interaction of factors for flexibility in supply chain". Journal of Modelling in Management, 12(4):671-689.
Strauss, A.L. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory: Procedures and Technique (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London
Stevenson. Joanne R, John Vargo, Vivienne Ivory, Chris Bowie & Suzanne Wilkinson (2015), Resilience Benchmarking & Monitoring Review, National Science Challenges.
U.S. Census Bureau. (2021). Current Population Survey. https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html.