تبیین مدل نقش شرکت های دانش- بنیان بر کارآفرینی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی-بین‌الملل، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین الگوی شرکت های دانش بنیان در زمینه کارآفرینی بین المللی می پردازد که از نظر هدف توسعه ای کاربردی و از نظر روش کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های دانش بنیان استان تهران که 2800 نفر می باشد، تشکیل می دهد که بر اساس فرمول مورگان و بصورت تصادفی 340 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم در زمینه موضوع پژوهش از مدیران این شرکت ها جمع آوری گردید. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و در بخش کمی نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های به دست آمده از طریق آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر اساس نظر افراد مورد بررسی این یافته ها بدست آمد: که شرکت های دانش بنیان با ویژگی هایی مانند نوآوری و خلاقیت; اشاعه دانش، داشتن فعالیت های آموزشی و پژوهشی مناسب. ریسک پذیر بودن؛ رقابت پذیری؛ تجاری سازی محصولات؛ مدیران موفق و کارآمد؛ تاب آوری در برابر تغییر و بین المللی شدن و جهانی شدن نقش موثری در رشد و توسعه کارآفرینی بین المللی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role model of knowledge-based companies on international entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei 1
  • Hamed Abasi Nami 2
  • Ali Davari 3
1 PhD Student in International Entrepreneurship, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran - Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran-Iran
3 Faculty member of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

The present study explains the model of knowledge-based companies in the field of international entrepreneurship, which is applied in terms of development goal and qualitative and quantitative in terms of method. The statistical population of the study consists of knowledge-based companies in Tehran province, which is 2800 people, based on Morgan formula and 340 companies were randomly selected as a sample. Necessary information on the subject of research was collected from the managers of these companies. The method of data collection in the qualitative part is through library studies and in the quantitative part is used to collect information from a researcher-made questionnaire. The obtained data were analyzed through statistical tests, which were obtained based on the opinions of the subjects: knowledge-based companies with features such as innovation and creativity; Dissemination of knowledge, having appropriate educational and research activities. Being risk-averse; Competitiveness; Commercialization of products; Successful and efficient managers; Resilience to change and internationalization and globalization have an effective role in the growth and development of international entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge-Based Company
  • Entrepreneur
  • Entrepreneurship
  • International Entrepreneurship
احمدپور داریانی، محمود و آصف کریمی (1395). کارآفرینی، تهران: مرکزنشر دانشگاهی.  
انصاری، منوچهر و حق‌شناس گرگابی، محمد( 1396). شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محورشدن شرکت‌های تولیدی ایران براساس روش نظریه زمینه‌ای. فصلنامه مدیریت توسعه کارآفرینی، 3(5)، 36.
بهرامی، حسین و سمیرا میرزاپور و محمود صیادی (1399). کارآفرینی، نشر ادبیان روز.  
تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور مصطفی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه رشد فناوری، (12)، 42.
جلالت، شایان، مرادی، محمود، اکبری، محسن (1396). "بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان دانش‌بنیان"، فصلنامه رشد فناوری، 99(26)، 73.
رضوانی، مهران؛ موسوی نژاد، سید مهدی (1395). کارآفرینی بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رمضانی، محمد؛ رجبزاده قطری، علی، آذر، عدل و خدیور، آمنه (1398). بین‌المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد  و استراتژیهای جامع. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(1)، 63 .
سروری، رحیم ؛ صنوبر، ناصر؛ جبارزاده، یونس، (1397). "بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازارهای خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینی بین‌المللی"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 11( 3)، 27. 
مایکل گربر (1397). افسانه کارآفرینی، ترجمه‌ی «کاوش حسین‌تبار و مجید فیاض‌فر»، تهران: انتشارات نخبه‌سازان. 
 
Autio, E. (2017),”Strategic entrepreneurial internationalization: A normative framework”, Strategic Entrepreneurship Journal, 11(3), 136.
Bai, W., Johanson, M., and Martín, O. M. (2018). Knowledge and internationalization of returnee entrepreneurial firms. International Business Review, 26(4), 283.
Colombo, G. Vătămănescu, E. M. Alexandru, V. A. & Patrizia. G. (2018). The influence of internationalization process-based factors on international performance in the case of SMFEs. Business. Management Sciences International Quarterly Review. 9 (3), 264. 
Giraudo, E., Giudici, G., & Grilli, L. (2019). Entrepreneurship policy and the financing of young innovative companies: Evidence from the Italian Startup Act. Research Policy, 48(9), 14.
Khalid, S., & Bhatti, K. (2015). Entrepreneurial competence in managing partnerships and partnership knowledge exchange: Impact on performance differences in export expansion stages. Journal of World Business, 10(2), 36
Unctad (2017). “Science, Technology & Innovation Policy Review, Islamic Republic of Iran”. United Nation. USA.
.