مدل بین‌المللی سازی شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش گرایش کارآفرینانه، نوسازی استراتژیک، قابلیت‌های پویا و توسعه سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه رسیدن به ثبات، رشد و توسعه اقتصادی است. باتوجه‌به این که بین‌المللی سازی شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران اصلی توسعه و مقابله با تحریم‌های اقتصادی می‌باشد؛ بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت بین‌المللی سازی موفق‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از ابعاد متغیر گرایش کارآفرینانه و بررسی اثر میانجی نوسازی استراتژیک و نقش تعدیل‌گری توسعه سرمایه انسانی و قابلیت‌های پویا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و تربیت مدرس است که صادرات و یا فعالیت اقتصادی بین‌المللی داشته‌اند و از میان 260 نفر از آن‌ها 155 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه است که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 783/0 تأیید شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش کمی، مدل‌یابی معادلات رگرسیون، رویکرد پی ال اس و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 صورت گرفت. نتایج نشان داده است که ابعاد گرایش کارافرینانه بر نوسازی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر مثبت و معنادار دارند. نوسازی استراتژیک با ضریب 788/0 به صورت مستقیم باعث بین‌المللی سازی موفق‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود و نقش میانجی‌گری نوسازی استراتژیک در رابطه گرایش کارآفرینانه و بین‌المللی سازی تأیید شده است. اثر تعدیلگری متغیر توسعه سرمایه انسانی بر رابطه گرایش کارآفرینانه و نوسازی استراتژیک و اثر تعدیلگری متغیر قابلیت‌های پویا بر رابطه نوسازی استراتژیک و بین‌المللی سازی نیز به ترتیب با ضرایب 286/0 و 374/0 مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of internationalization of knowledge enterprises by explaining the role of entrepreneurial orientation, strategic renewal, dynamic capabilities, and human capital development

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi
Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important goals of any economic system in a developing country is to achieve economic stability, growth and development. Considering that the internationalization of knowledge enterprises is the main driver of development and confrontation with economic sanctions, the present study aims to provide a model for more successful internationalization of knowledge enterprises using the variable dimensions of entrepreneurial orientation and to investigate the mediating effect of strategic renewal and the moderating role of human capital development and dynamic capabilities. The statistical population of the study was senior managers and employees of knowledge enterprise located in the Science and Technology Park of Tehran University and Tarbiat Modares, who had exports or international economic activities and from 260 of them 155 people were selected using the available sampling method. The data collection tool was a questionnaire whose reliability has been confirmed with Cronbach's alpha of 0.783. The results show that the dimensions of entrepreneurial orientation have a positive and significant effect on strategic renewal in knowledge enterprises. Strategic renewal, with a coefficient of 0.788, directly leads to more successful internationalization of knowledge enterprises and the mediating role of strategic renewal in the relationship between entrepreneurial orientation and internationalization has been confirmed. The moderating effect of human capital development variable on the relationship between entrepreneurial orientation and strategic renewal and the moderating effect of the dynamic capabilities variable on the relationship between strategic renewal and internationalization have been confirmed with coefficients of 0.286 and 0.374, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization of knowledge enterprise
  • Human Capital Development
  • Dynamic Capabilities
  • Entrepreneurial Orientation
  • Strategic Renewal
اسدی، اسماعیل؛ داورزنی، محمد؛ اصغری، حرمت؛ حاتمی، میدیا (1398). تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی: نقش تسهیم دانش، مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(3)، 155-180.
اسماعیل‌پور، رضا؛ سلیمانی، رضا؛ اکبری، محسن؛ ابراهیم‌پور، مصطفی (1399). طراحی الگوی راهبردی بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، نشریه علمی‌پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 3(1)، 83-108.
امینی، علیرضا؛ فتاحی، حمیدرضا (1397). طراحی الگوی بین‌المللی‎سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو، مدیریت بازرگانی، 10(3)، 583-602.
انصاری، منوچهر؛ اشرفی، شیدا؛ جبلی، هدی (1395). بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز. مدیریت صنعتی، 8(2)، 141-162.
شراعی، فاطمه؛ کلابی، امیرمحمد؛ خداداد حسینی، سید حمید (1399). تأثیر جایگاه بازاریابی‌ کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک، فصلنامه علمی‌پژوهشی توسعه کارآفرینی، 13(3)، 421-440.
قادری، هانی؛ رضائی دولت آبادی، حسین؛ انصاری، آذرنوش (1401). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 5(1)، 1-26.
کلابی، امیرمحمد؛ زالی، محمدرضا؛ یداللهی ‌فارسی، جهانگیر؛ رضوانی، مهران (1395). بافت ‌پردازی و  مفهوم‌پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانه، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 27(3)، 13-30.
مبینی دهکردی، علی؛ نانکلی، علیرضا؛ جامه بزرگی، محمدجواد (1395). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی، فصلنامه علمی‌پژوهشی توسعه کارآفرینی، 9(4)، 711-729.
نقی‌زاده، محمد؛ سید نقوی، میرعلی؛ احسانی، راضیه (1392). تأثیر قابلیت‌های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه‌های بخش دارویی ایران. مدیریت نوآوری، 2(3)، 27-51.
 
Abosede, J. A., Fayose, J., & Eze, B. U. (2018). Corporate entrepreneurship and international performance of Nigerian banks. Journal of Economics & Management, 32, 5-17.
Albert, D., Kreutzer, M., & Lechner, C. (2015). Resolving the paradox of interdependency and strategic renewal in activity systems. Academy of Management Review40(2), 210-234.
Ali, M., Yasir, M., & Majid, A. (2020). Strategic renewal of hotel industry in developing countries through human capital development, ambidextrous learning and dynamic capabilities. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 14(4), 991-1011.
Anderson, B. S., Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: an empirical investigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 218-240.
Asif, M. (2020). Strategic leadership and ambidextrous learning: Exploring the role of dynamic capabilities and intellectual capital. International Journal of Quality and Service Sciences. 12(1), 1-14.
Awang, A., Khalid, S. A., Kassim, K. M., Ismail, M., Zain, R. S., & Madar, A. R. S. (2009). Entrepreneurial orientation and performance relations of Malaysian Bumiputera SMEs: The impact of some perceived environmental factors. International Journal of Business and Management, 4(9), 84-96.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2013). External venturing and discontinuous strategic renewal: An options perspective. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 956-975.
Capron, L. & Mitchell, W. (2009). Selection capability: How capability gaps and internal social frictions affect internal and external strategic renewal. Organization Science, 20(2), 294-312.
Carneiro, A., Fensterseifer, J.E., Prévot, P. (2011). Internationalization of clustered companies and the influence of resources. Latin American Business Review, 12(2), 123-141.
Cepeda, G., & Vera, D. (2007). Dynamic capabilities and operational capabilities: A knowledge management perspective. Journal of business research, 60(5), 426-437.
Chen, P., Ibbotson, R. G., Milevsky, M. A., & Zhu, K. X. (2006). Human capital, asset allocation, and life insurance. Financial Analysts Journal, 62(1), 97-109.
Chung, L. H., & Gibbons, P. T. (2007). Corporate entrepreneurship: The roles of ideology and social capital. Group & Organization Management, 22(1), 10-30.
Covin, J. G., & Wales, W. J. (2012). The measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship theory and practice36(4), 677-702.
Covin, J. G., & Wales, W. J. (2019). Crafting high-impact entrepreneurial orientation research: Some suggested guidelines. Entrepreneurship theory and practice, 43(1), 3-18.
Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2015). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. The Academy of Management Executive, 19(1), 147–156.
Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2014). The organizational drivetrain: A road to integration of dynamic capabilities research. Academy of Management Perspectives, 28(4), 307-327.
Diaz, E., & Sensini, L. (2020). Entrepreneurial orientation and firm performance: evidence from Argentina. International Business Research, 13(8), 47-55.
Felicio, J. A., Couto, E., & Caiado, J. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350-364.
Fornell, C. and Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error, Journal of Marking Research, 18(1), 39-50.
Freel, M. S. (2000). Strategy and structure in innovative manufacturing SMEs: the case of an English region. Small Business Economics, 15(1), 27-45.
Glaser, L., Fourne, S. P., & Elfring, T. (2015). Achieving strategic renewal: The multilevel influences of top and middle managers’ boundary-spanning. Small Business Economics, 45(2), 305-327.
Han, C., & Nielsen, B. B. (2019). Facilitating International Venturing of Emerging Market Firms Through Entrepreneurial Transformation: Contingent Role of Technological Environment. In International Business in a VUCA World: The Changing Role of States and Firms. Emerald Publishing Limited, 309-331.
Hassan, S., Mei, T. S., & Johari, H. (2017). Mediating role of operational capabilities between intellectual capital and organizational performance: A proposed theoretical framework. Academy of Strategic Management Journal, 16(3), 1-12.
Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. et al. (Eds.). (2007). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. Malden, MA: Blackwell.
Hernandez, F., Moreno-García, J., & Yáñez-Araque, B. (2019). The influence of socioemotional wealth in the entrepreneurial orientation of family businesses. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 523-544.
Hortovanyi, L., Szabo, R. Z., & Fuzes, P. (2021). Extension of the strategic renewal journey framework: The changing role of middle management. Technology in Society, 65, 101540.
Hughes, M., & Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial marketing management, 36(5), 651-661.
Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2015). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of International Entrepreneurship, 3(3), 223-243.
Klammer, A., Gueldenberg, S., Kraus, S., & O’Dwyer, M. (2017). To change or not to change–antecedents and outcomes of strategic renewal in SMEs. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(3), 739-756.
Knight, J. (2015). Five myths about internationalization. International Higher Education, 62 (2), 14-15.
Korsakienė, R., & Tvaronavičienė, M. (2012). The internationalization of SMEs: an integrative approach. Journal of business economics and management, 13(2), 294-307.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2011). Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance. Journal of operations management, 29(1-2), 116-127.
Lahiri, S., Mukherjee, D., & Peng, M. W. (2020). Behind the internationalization of family SMEs: A strategy tripod synthesis. Global Strategy Journal10(4), 813-838.
Liu, H., Jiang, X., Zhang, J., & Zhao, X. (2018). Strategic flexibility and international venturing by emerging market firms: The moderating effects of institutional and relational factors. Journal of International Marketing, 21(2), 79–98.
Manev, I. M., Manolova, T. S., Harkins, J. A., & Gyoshev, B. S. (2015). Are pure or hybrid strategies right for new ventures in transition economies?. International Small Business Journal33(8), 951-973.
Mihardjo, L. W. W., & Rukmana, R. A. (2019). Dynamic capability, market orientation and innovation capability: The role of digital leadership for Indonesia telecommunication firms in facing disruptive era. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 1218-1222.
Moretti, D. M., Alves, F. C., & Bomtempo, J. V. (2020). Entrepreneurial-oriented strategic renewal in a Brazilian SME: a case study. Journal of Small Business and Enterprise Development. 27(2), 219-236.
Nonaka, I., & Toyama, R. (2016). The theory of the knowledge-creating firm: subjectivity, objectivity and synthesis. Industrial and corporate change, 14(3), 419-436.
Pai, F. Y., & Hung-Fan, C. (2013). The effects of knowledge sharing and absorption on organizational innovation performance–A dynamic capabilities perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 8, 83.
Pehrsson, T., Ghannad, N., Pehrsson, A., Abt, T., Chen, S., Erath, F., & Hammarstig, T. (2015). Dynamic capabilities and performance in foreign markets: Developments within international new ventures. Journal of International Entrepreneurship, 13(1), 28-48.
Perez, M., & Hernandez, R. (2020). Commitment to Learning, Knowledge, and Strategic Renewal: Do Family Firms Manage Them Differently? In Entrepreneurship and Family Business Vitality, Springer, Cham. 177-203.
Ramadan, M. A., El Seddawy, A. I., & El Rawas, A. S. (2015). The impact of total quality management using data mining on the integrated innovation management in smart education. International Journal of Scientific and Research Publications5(5), 1-6.
Rigtering, J. C., Eggers, F., Kraus, S., & Chang, M. L. (2017). Entrepreneurial orientation, strategic planning and firm performance: the impact of national cultures. European Journal of International Management, 11(3), 301-324.
Sandhu, M., & Khan, A. (2017). Benchmarking project management dimensions at the lapse of a century: Case of Panama Canal and palm diera island mega projects. Benchmarking: an International Journal. 24(6), 1675-1689.
Sanyal, S., Hisam, M. W., & Baawain, A. M. S. (2020). Entrepreneurial orientation, network competence and human capital: The internationalization of SMEs in Oman. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(8), 473-483.
Shu, C., De Clercq, D., Zhou, Y., & Liu, C. (2019). Government institutional support, entrepreneurial orientation, strategic renewal, and firm performance in transitional China. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(3), 433-456.
Smith, A., Courvisanos, J., Tuck, J., & McEachern, S. (2011). Building innovation capacity: the role of human capital formation in enterprises. Fostering enterprise: the innovation and skills nexus–research readings, 1(3), 103-127.
Storey, C., & Hughes, M. (2013). The relative impact of culture, strategic orientation and capability on new service development performance. European Journal of Marketing. 47(5), 833-856.
Yiu, D. W., Lau, C., & Bruton, G. D. (2017). International venturing by emerging economy firms: The effects of firm capabilities, home country networks, and corporate entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 38(4), 519–540.  
 
.