شناسایی و تبیین انتخاب های استراتژیک کسب وکارهای بین المللی و داخلی در ورود به بازارهای پلتفرمی دیجیتال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دو دهه‌ی اخیر، بازارهای پلتفرم‌پایه دیجیتال چشم‌انداز تجارت الکترونیک را در سطح جهان تغییر داده‌اند و در ایران نیز سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر بین‌المللی و داخلی منجر به شکل‌گیری این بازارهای نوظهور شده است. هدف تحقیق حاضر پاسخ به نیاز پلتفرم‌های جدیدی است که هنوز وارد بازار نشده‌اند، تا با ارائه‌ی مدلی بومی از انتخاب‌ها و عوامل استراتژیک برگرفته از مطالعات میدانی در سطح کشور برای برخورد با چالش‌ها و تعمیق دانش در این حوزه برای آنها راهگشا باشد. در تحقیق حاضر با بررسی دو نمونه‌ی موفق که یک مورد(اسنپ) آن با سرمایه‌گذاری خارجی و مورد دیگر (تپسی) با سرمایه‌گذاری داخلی شکل گرفته است و یک پلتفرم شکست خورده (کارپینو) که با سرمایه‌گذاری داخلی شکل گرفته است، در حوزه‌ی تاکسیرانی آنلاین، ابتدا با استراتژی مطالعه چندموردی و ابزارهای مصاحبه با مدیران ارشد و میانی و جمع‌آوری گزارشات آرشیوی مرتبط، داده‌ها گردآوری شدند و با تحلیل مضمون، تحلیل شدند. سپس با گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه از میان خبرگان فعال در این حوزه و سپس با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدلی از روابط علّی و معلولی بین این عوامل استراتژیک ارائه شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که 8 مقوله به عنوان انتخاب‌های استراتژیک در ورود به بازارهای پلتفرمی مطرح هستند که شامل استراتژی‌های توسعه‌ی پلتفرم جدید، زمانبندی ورود، ترتیب ورود، نرم افزار، کسب‌وکار، حل مسئله مرغ و تخم مرغ ، جذب سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining International and National Businesses' Strategic Choices in Iranian Platform Markets

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi 1
  • Vahid Khashei Varnamakhasti 2
  • Mehdi Haghighi 3
  • Taleb Balandeh 4
1 Associate Professor of Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University of Tehran, Iran
3 Associate Prof.. Management and Accounting Faculty, Allameh Tabatabayi University, Tehran, Iran
4 Commercial Management Department, Management and Accounting Faculty, Allammeh Tabatabii University
چکیده [English]

In the last two decades, digital platform markets have changed the global e-commerce landscape, and in Iran, the investment of international and domestic venture capitalists has led to the formation of these emerging markets. The purpose of this study is to respond to the need of new platforms that have not yet entered the market, to provide a local model of choices and strategic factors derived from field studies at the national level to address the challenges of this entry and deepening their knowledge in this area to be helpful for them. In the present study, by examining two successful cases, one of which (SNAPP) was established with foreign investment and the other (Tapsi) with domestic investment, and a failed platform (Carpino) with domestic investment, in online taxi platform market, in two stages, first with a multiple-case study strategy and through the tools of interviewing senior and middle managers and collecting related archival reports, data was collected and then with The use of contextual analysis was analyzed. In the second stage, by collecting data through a questionnaire from experts active in this field and then using the method of interpretive structural modeling, a model of causal relationships between these strategic factors was presented. The results show that 8 themes are considered as strategic choices in entering the platform markets, which include new platform development strategy, entry timing strategy, entry order strategy, software strategy, business strategy, chicken and egg dilemma strategy, funding strategy and pricing strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Choices
  • Platform Business Models
  • Multisided Platform Markets
  • Multiple Case Study
  • Interpretive Structural Modeling
الفت، لعیا و شهریاری نیا، آرش (1393) مدل سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک، مدیریت تولید و عملیات، 5(2)، 128-109.
جعفرنژادچقوشی، احمد. منطقی، منوچهر. صادقی مقدم، محمدرضا. گشتاسبی، محمد (1397). نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی، توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(34)، 49-65.
خلیل نژاد، شهرام. قنبری، میلاد. رضاییان آستانه، محدثه (1399). رابطه بازی وارسازی با کیفیت تجربه کاربری با تعدیل گری استراتژی های قیمت گذاری در پلتفرم ها، چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 19 (43 (پیاپی76))، 98-118.
قادری، اسماعیل.  تقوی­ فرد، محمدتقی. باپیری، جعفر (1399). دسته بندی مدل های کسب و کار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای، گردشگری و توسعه، 9(1)، 47-65.
نظری، محسن. ودادهیر، ابوعلی. عزتی، حمیدرضا. (1398). تحول مدل کسب و کار در صنعت حمل و نقل درون شهری: موردپژوهی تطبیقی اسنپ و کارپینو. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 18(38).‎
یارمحمدی، مریم. رضوانی، مهران. البرزی، محمود. (1396). واکاوی اهداف و توانمندسازهای مشارکت در زیست بوم پلتفرم از دیدگاه نوآوران طرف عرضه در صنعت نرم افزار: شرکت­های کوچک مستقر در تهران. نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 6(2). 65-86 .  
 
Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e‐business. Strategic management journal22(6‐7), 493-520.
Blank, S., & Dorf, B. (2020). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. John Wiley & Sons.
Gawer, A. (2009). Platform dynamics and strategies: from products to services. Platforms, markets and innovation, 45-57.
Hagiu, A. (2014). Strategic decisions for multisided platforms. MIT Sloan Management Review55(2), 71.
Hagiu, A. Wright, J. (2015). Multi-sided platforms. International Journal of Industrial Organization43, 162-174.
Hänninen, M., Smedlund, A., Mitronen, L. (2017). Digitalization in retailing: multi-sided platforms as drivers of industry transformation. Baltic Journal of Management.
Hoelck, K., Ballon, P. (2015). Competitive dynamics in the ICT sector: strategic decisions in platform ecosystems. Digiworld Economic Journal, 99(3). 51-70.
Kretschmer, T., Leiponen, A., Schilling, M., & Vasudeva, G. (2020). Platform ecosystems as meta‐organizations: Implications for platform strategies. Strategic Management Journal.
Parker, G., Van Alstyne, M. W., Choudary S. P. (2016). Platform Revolution: How networked markets are transforming the economy – and how to make them work for you, WW Norton & Company.
Rietveld, J., & Schilling, M. A. (2021). Platform competition: A systematic and interdisciplinary review of the literature. Journal of Management47(6), 1528-1563.
Stallkamp, M., & Schotter, A. P. (2021). Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms. Global Strategy Journal11(1), 58-80.
Staykova, K. S., Damsgaard, J. (2015). The race to dominate the mobile payments platform: Entry and expansion strategies. Electronic Commerce Research and Applications14(5), 319-330.
Stoian, C. A., & Tohanean, D. (2021). Platform Business Models–A Case Study of the Technology Industry. Journal of Economics and Management Sciences4(1), p18-p18.
Stummer, C., Kundisch, D., & Decker, R. (2018). Platform launch strategies. Business & Information Systems Engineering60(2), 167-173.
Thakkar, J., Kanda, A., & Deshmukh, S. G. (2007). Evaluation of buyer-supplier relationships using an integrated mathematical approach of interpretive structural modeling (ISM) and graph theoretic matrix: the case study of Indian automotive SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 19(1), 92-124.
Trabucchi, D., & Magistretti, S. (2020). The battle of superheroes: the rise of the knowledge platform strategy in the movie industry. Journal of Knowledge Management.
Veisdal, J. (2020). The dynamics of entry for digital platforms in two-sided markets: a multi-case study. Electronic Markets30(3), 539-556.
Zervas, G. Proserpio, D. Byers, J. W. (2017). The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry. Journal of Marketing Research54(5), 687-705.
Zhu, X. Song, B. Ni, Y. Ren, Y. Li, R. (2016). Business Trends in the Digital Era. Singapore: Springer.