شناسایی‌ ابعاد و مولفه های مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی سبز در صنایع غذایی کاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترا مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ، ابهر، ایران

3 مدیر گروه بازرگانی.دانشگاه آزاداسلامی ابهر، دانشکده مدیریت

چکیده

افزایش روز افزون تخریب محیط زیست که در نتیجه رشد بالای جمعیت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، سبب افزایش توجه جهانی به حفاظت از محیط زیست شده است. از این رو مصرف سبز نه تنها به عنوان موضوعی حیاتی، بلکه به عنوان روندی بلند مدت که تغییرات ارزش‌های اجتماعی را منعکس می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی‌ ابعاد و مولفه های مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی سبز در صنایع غذایی کاله می پردازد.

روش‌تحقیق این پژوهش، از نوع تحلیل آمیخته می‌باشد. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و کد‌گذاری باز و محوری به شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌ها پرداخته شده و در ادامه با کد‌گزاری گزینشی روابط میان مفهوم، ابعاد و مؤلفه‌های مشخص شده است. در مرحله کمی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه تحلیل و مسیر و تحلیل عاملی تاییدی به توصیف مولفه‌های شناسایی شده پرداخته شده است.

در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است و همچنین جهت تأیید روا بودن مدل‌های اندازه‌گیری از روایی همگرا استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 10 نفر از خبرگان ( افراد دارای سابقه اجرایی یا مدیریتی و دانش و آگاهی کافی در عرصه صنعت غذایی)و همچنین در مرحله کمی شامل 150 نفر از مدیران و مدیران ارشد صنایع غذایی کاله می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Dimensions and Components of the Competitive Advantage of Green Marketing Strategy in the Kaleh Food Industries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haghighi kafash 1
  • Mohammad Reza Alizadeh 2
  • Babak hajikarimi 3
1 Vice Chancellor for Education and Graduate Studies, Faculty of Management, Allameh Tabatabai University
2 PhD student, Marketing Management, Faculty of Management & Accounting, Azad University‌,‌ Abhar , Iran
3 3- Assistant Professor of Business Administration وFaculty of Management & Accounting. Azad University‌,‌ Abhar و Iran
چکیده [English]

Daily increase of environmental degradation, which has occurred as a result of high growth of population and the explicit exploitation of natural resources in recent years, has raised global attention to environmental protection. Therefore, green consumption has not only been considered as a vital issue, but also as a long-term process that reflects changes in social values. Therefore, this research aims to identify dimensions and components of competitive advantage of the green marketing strategy in the Kaleh food industries.

A mixed analysis has been used in the methodology of this research. In qualitative stage, content analysis and open and axial coding are used to identify components and indices. In continuous the relations among concept, dimensions as well as components has been identified by using a selective coding method. In a quantitative stage, using an analytical descriptive method, analytical and pathway analysis and confirmatory analysis of the identified components are discussed.

In this study, the Cronbach's alpha coefficient and composite reliability have been used to evaluate the reliability of the research variables. In order to confirm the validity of measurement models, the convergent validity has been used. The statistical society in the qualitative stage consist of 10 experts (people with executive or managing experience and also with enough knowledge and awareness in food industry) and the statistical society of quantitative stage consist of 150 managers and senior managers of Kaleh food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Competitive Advantage
  • Kaleh Food Industries
تقوی، عاطفه، (1397)، ارائه مدلی پیرامون بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد فناوری اطلاعات برای خلق ارزش بالاتر، پایان‌نامه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین‌طوسی.  
الهی، سیدمجید؛ یعقوبی، رویا، (1396)، "معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آن‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کننده" فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست یکم، شماره 65، پاییز1396، صفحات167-186.  
مسرور، غلامعلی و آلبوغبیش، مصطفی و میرسالاری، سیدعلی اکبر، 1395، آشنایی با بازاریابی سبز و نحوهی اثرگذاری آن بر زندگی افراد جامعه، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت،   https://civilica.com/doc/625926. 
محمدی، امید؛  پیرزاد، علی و  موسوی، سیدنجم الدین، (1401)؛ طراحی مدل توسعه‌ای بازاریابی سبز برای محصولات ارگانیک، نشریه مدیریت بازاریابی، دوره 17، شماره 54، صص 131-149.
خسرویان، سمانه (1400) ؛ بررسی مفهوم بازاریابی سبز و نقش آن در عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، نشریه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره هفتم، شماره 1، صص 12- 34.
فتوره‌چی، زهرا؛ ابراهیم پور، حبیب و بابایی، یاور (1399)؛ ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی، نشریه بررسی‌های بازرگانی، آذر و دی، دوره 18 ، شماره 104، صص 95-113.
آذر، عادل. همراهی، مهرداد. یعقوبی، نورمحمد (1396)؛ کتاب روش تحقیق در مدیریت. چاپ ششم. نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان. 
حسین‌پور، داود، شمس، فاطمه، (1397)، تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست وششم، شماره 86 ، صص 166-145.
قاضی‌زاده، مصطفی؛ حمایلی مهربانی، تایماز، (1388)، استراتژی های بازاریابی سبز به عنوان مزیت رقابتی عصر جدید،  چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
شاه طهماسبی، اسماعیل، خداداد حسینی، سیدحمید، کردنائیج، اسدالله (1396)، قابلیت‌های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال دهم، شماره نوزدهم، صص 121-100.
ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی، سیاهسرانی کجور، محمد علی، (1396)، بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس بر عملکرد شرکت‌ها (با اثر میانجی قابلیت بازاریابی) مورد مطالعه؛ شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال 5، دوره نهم، صص 149-172.    
 
Aguilera-Caracuel, J.; Ortiz-de-Mandojana, N.)2015). Green innovation and financial performance: An institutional approach. Organ. Environ. 2013, 26, 365–385.
Chen, J., & Liu, L. (2019). Profiting from Green Innovation: The moderating effect of competitive strategy. Sustainability, 11(1), 15.
Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: an analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner production, 165, 1263-1279.
Frederick, Dr. Hannah, Bulganin, Ms. Malini, (2016), Purchase Behaviour of the Consumers towards Green Products, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-2, Issue-9, 2016 ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.com. In Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Page 1735.
Ginsberg, J.M.; Bloom, P.N.(2014) Choosing the right green-marketing strategy. MIT Sloan Manag. Rev, 46, 79–84.
Herman, H., Hady, H., & Arafah, W. (2018). The influence of market orientation and product innovation on the competitive advantage and its implication toward Small and Medium Enterprises (UKM) performance. International Journal of Science and Engineering Invention, 4(08), 08-to.
Huang, J.; Li, Y. Green innovation and performance: The view of organizational capability and social reciprocity. J. Bus. Ethics 2017, 145, 309–324. [Cross Ref] 
James, S.D.; Leiblein, M.J.; Lu, S. How firms capture value from their innovations. J. Manag. 2013, 39, 1123–1155.
Khare, A. (2015), “Antecedents to green buying behaviour: a study on consumers in an emerging economy,” Marketing Intelligence & Planning, pp. 309 - 329.
Kiráľová, A. (2019). Sustainable Tourism Marketing Strategy: Competitive Advantage of Destination. In Sustainable Tourism: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 183-206). IGI Global.
Ng, PF, Butt, MM, Khong, KW & Ong, FS 2014, 'Antecedents of green brand equity: an integrated approach', Journal of Business Ethics, vol. 121, no. 2, pp. 203-215.
Papadas, K. K., Avlonitis, G. J., Carrigan, M., & Piha, L. (2019). The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research, 104, 632-643.