شناسایی و طراحی مدل خوشه بندی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم: تبیین میک مک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

صنایع کوچک نقش قابل توجهی را در توسعه کسب و کار و در بهبود وضعیت اقتصادی دارند. با این حال مطالعات نشان می دهد که این صنایع از قدرت رقابت پذیری کافی برخوردار نیستند و پیچیده تر شدن محیط رقابتی، چالش های عمده ای برای این صنایع بوجود آورده است. تشخیص موقعیت رقابتی منوط به شناسایی منابع ایجاد رقابت پذیری است. از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. براساس دیدگاه مبتنی برمنابع به صورت جامع از طریق مطالعه گسترده پیشینه پژوهش، 28 شاخص از ادبیات موضوع جهت شناسایی و تعیین قابلیت هایی که بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی صنایع کوچک ایران بوجود می آورند استخراج گردیدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، پرسشنامه هایی از 13 شاخص گزینش شده، مبتنی بر روش های مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل عملکرد-اهمیت تهیه و در پانل خبرگان صنایع کوچک تکمیل و پس از اخذ نظرات خبرگان و تجمیع نظرات، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص های "گرایش به بازار"، "تفکیک فعالیتها و سطح متمرکزسازی"، "برنامه ریزی، کنترل و ادغام فعالیتها"، کیفیت تعاملی" و "کیفیت شرکت" شاخص های زیربنایی می باشند و همچنین شاخص های "رهبری"، "بازاریابی عملیاتی" و"گرایش به بازار" می توانند جایگاه شرکت های صنایع کوچک را در بازار رقابتی حفظ و مزیت رقابتی را ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Designing a Clustering the Service Capabilities in Iran's Small Enterprises (SEs) Using Soft Operation Research Approach: Explaining the MICMAC

نویسندگان [English]

  • Davod Khosroanjom 1
  • Ali Rajabzadeh ghatari 2
  • Adel Azar 2
  • Abbas Moghbel 3
1 Ph.D. Student in Industrial Management of Faculty of Management & Economic, TarbiatModares University, Tehran, Iran
2 Professor of Faculty of Management & Economic, TarbiatModares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Faculty of Management & Economic, TarbiatModares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Small enterprises play a significant role in business development and improving the economic situation. However, studies show that these criteria do not have enough competitiveness and the increasing complexity of the competitive environment has created major challenges for these industries. Identifying a competitive position depends on identifying the sources of competitiveness. From a resource-based view, service delivery depends largely on the organization's resources and capabilities to create a sustainable competitive advantage in the long run. Based on a comprehensive resource-based view, through an extensive study of the research background, 28 criteria were extracted from the literature to identify and determine the capabilities that have the greatest impact on the competitive advantage of Iran's small enterprises. Then, using fuzzy Delphi method, questionnaires of 13 selected indicators, based on interpretive structural modeling and importance-performance analysis methods were prepared and completed in the panel of small enterprises experts and analyzed after obtaining expert opinions and aggregating opinions. The results showed that the criteria of "market orientation", "differentiation of activities and level of centralization", "planning, control and integration of activities", “interactive quality "and" Corporate quality "are the basic criteria, as well as "Leadership", "Operational Marketing" and "Market Orientation" can keep small enterprises in a competitive market and create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Service Capabilities
  • Competitive Advantage
  • Interpretive Structural Modeling
  • Small Enterprises

.

آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا. (1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
الفت، لعیا. (1395). الگوی عوامل تصمیم برون سپاری لجستیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(42)،1-24.
طالقانی، محمد، مهدی زاده، مهران. (1395). بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطة بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد شرکت­ها، مجله مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 8 (2)، 1- 20.
علوی متین، یعقوب، چاوشی‌پور، امیر. (1395). بررسی تاثیر مزیت‌های رقابتی در راستای جذب وحفظ مشتریان در سیستم بانکی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1-16.
عطاران، جواد.، دیواندری، علی. و آدینف، حیات. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی دربانک ملت برمبنای دیدگاه منبع محور. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(2)، 91- 112.
ماکوئی، احمد و سجادی، سید جعفر و پشین، پگاه. (1387). ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA ، مطالعه موردی شرکتهای قطعه ساز خودر، پژوهشنامه اقتصادی، 227-251.
 
Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. Strategic Management Journal, 24(1), 1011-1025.
Barney, J. B. (1986). Strategic factor markets. Expectations, luck and business strategy. Management Science, 32(10), 1231–1241.
Barua, A., Konana, P., & Whinston, A.B. (2004). An Empirical Investigation of Net-Enabled Business Value. MIS Quarterly, 28(4), 585-620.
Beikkhakhian, Y., Javanmardi, M., Karbasian, M., & Khayambashi, B. (2015). The application of ISM model in evaluating agile suppliers’ selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods. Expert Systems with Applications, 42(1), 6224-6236.
Buil-Fabregá, M., Alonso-Almeida, M.D.M., & Bagur-Femenías, L. (2017). Individual dynamic managerial capabilities: Influence over environmental and social commitment under a gender perspective. Journal of Cleaner Production, 151(1), 371-379.
Calma, A. & Suder, G. (2020). Mapping international business and international business policy research: Intellectual structure and research trends. International Business Review, Available online 3 March 2020, 101691.
Chen, J. S., Tsou, H. T., & Huang, A. Y. H. (2009). Service delivery innovation: Antecedents and impact on firm performance. Journal of Service Research, 12(1), 36-55.
Cheng, CH. & Hsue, Y. (2002). Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research, 142 (1): 174- 186.
Chung, H. F. L., Wang, C. L., Huang, P., & Yang, Z. (2016). Organizational capabilities and business performance: When and how does the dark side of managerial ties matter? Industrial Marketing Management, 55(1), 70-82.
Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
Cruz-Ros, S., & Gonzalez-Cruz, T.F. (2015). Service firm capabilities and performance: Contingent analysis of customer contact. Journal of Business Research, 68(1), 1612-1621.
Dean, A.M. (2002). Service quality in call centres: implications for customer loyalty, Managing Service Quality, 12(6), 414-23.
Diabat, A., & Govindan, K. (2011). An analysis of drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources Conservation Recycling, 55(6), 659-667.
Dixon, S. E., Meyer, K. E. and Day, M. (2010). Stages of organizational transformation in transition economies: a dynamic capabilities approach. Journal of Management Studies, 47(1), 416–36.
Doherty, N.F., & Terry, M. (2009). The role of IS capabilities in delivering sustainable improvements to competitive positioning. Journal of Strategic Information Systems, 18(1), 100-116.
Dubey, R., & Ali, SS. (2014). Identification of flexible manufacturing system dimensions and the irinterrelationship using total interpretive structural modeling and fuzzy MICMACanalysis. Glob J Flex Syst Manag, 15(1), 31-43.
Ethiraj, S. K., Kale, P., Krishnan, M. S., & Singh, J. V. (2005). Where do capabilities come from and how do they matter? A study in the software services industry. Strategic Management Journal, 26(1), 25-45.
Grant, R. (1996). Prospering in Dynamically-Competitive Environmens: Organizational Capability as Knowledge Integration. Organization Science, 7(1), 375-387.
Guo, C., Jiang, C.X., & Yang, Q. (2014). The development of organizational capabilities and corporate enterepreneurial processes: The case of Chinese automobile firms. Published online in Wiley Online Library, 56(6), 483-500.
Hafeez, K., Zhang, Y., & Malak, N. (2002). Determining key capabilities of a firm using analytic hierarchy process. International Journal Production Economics, 76(1), 39-51.
Hitt, M. A., Biermant, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28.
Ho, T. H., & Zheng, Yu-S. (2004). Setting customer expectation in service delivery: An integrated marketing-operations perspective. Management Science, 50(4), 479-488.
Huh, S., Yook, K. H. and Kim, I. W. (2008). Relationship between organizational capabilities and performance of target costing: an empirical study of Japanese companies. Journal of International Business Research, 7(1), 91–107.
Jindal, A., & Sangwan, K.S. (2013). Development of an interpretive structural model of drivers for reverse logistics implementation in Indian industry. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling. 5(4), 325-342.
Kannan, G., Pokharel, S., & Kumar, P.S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(1), 28-36.
Kang, G., & James, J. (2004). Service quality dimensions: an examination of Grönroos’s service quality model. Managing Service Quality, 14(4), 266-277.
Kokkinou, A., & Cranage, D. A. (2013). Using self-service technology to reduce customer waiting times. International Journal of Hospitality Management, 33(1), 435-445.
Kuo, S. Y., Lin, P. C., & Lu, C. S. (2017). The effects of dynamic capabilities, service capabilities, competitive advantage, and organizational performance in container shipping. Transportation Research Part A, 95(1), 356-371.
Lee, H.S. (2015). Measurement of visitors' satisfaction with public zoos in Korea using importance-performance analysis. Tourism Management, 47(1), 251-260.
Makadok, R. (2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. Strategic Management Journal, 22(5), 387-401.
Martin, S. L., Javalgi, R. G., & Ciravegna, L. (2018). Service advantage built on service capabilities: An empirical inquiry of international new ventures. Journal of Business Research, 88(1), 371-381. 
Morgan, N. A., Vorhies, D.W., & Mason, C. H. (2009).Market orientation, marketing capabilities and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
Mousavi, S., & Bossink, B. A. G. (2017). Firms’ capabilities for sustainable innovation: The case of biofuel for aviation. Journal of Cleaner Production, 167(1), 1263-1275.
Park, H.R., Kim, H.M., Lee, Y., Jeong, S.Y., & Lim, Y.S. (2017). Sanitation management of cooks in childcare centers in South Korea according to working duration and the type of childcare center: Importance Performance Analysis. Food Control, 73(1), 1452-1458.
Priem, R. L. (2007). A consumer perspective on value creation. Academy of Management Review, 32(1), 219-235.
Rapp, A., Trainor, K. J., & Agnihotri, R. (2010). Performance implications of customer linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technology. Journal of Business Research, 63(11), 1229-1236.
Ray, G., Muhanna, W.A., & Barney, J.B. (2005). Information technology and performance of the customer service process: A resource-based analysis. MIS Quarterly, 29(4), 625-652.
Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technol.Forecast.Soc.Change, 72(8), 1011-1029.
Ravichandran, T., Lertwongsatien, C., (2005), Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective, Journal of Management Information Systems, Vol. 21. No. 4, pp. 237–276.
Ringov, D. (2017). Dynamic capabilities and firm performance. Long Range Planning, 50(1), 653-664.
Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2009). Contingencies within dynamic managerial capabilities: Interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance. Strategic Management Journal, 30(13), 1375-1394.
Sindhu, S. Nehra, V. & Luthra, S. (2016). Identification and analysis of barriers in implementation of solar energy in Indian rural sector using integrated ISM and fuzzy MICMAC approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62(1), 70-88.
Skaggs, B. C., & Galli-Debicella, A. (2012). The effects of customer contact on organizational structure and performance in service firms. The Service Industries Journal, 32(3), 337-352.
Skaggs, B.C., & Snow, C.C. (2004). Strategic signaling of capabilities by service firms in different information asymmetry environments. Strategic Organization, 2(3), 271-291.
Schlesinger, L.A. & Zornitsky, J. (1991). Job satisfaction, service capability and customer satisfaction: an examination of linkages and management implications, Human Resource Planning, 14(2), 141-9.
Song, M., Benedetto, A. D., & Nason, R. W. (2007). Capabilities and financial performance: The moderating effect of strategic type. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 18-34.
Sörensson, A., & Friedrichs, Y.V. (2013). An importance - performance analysis of sustainable tourism: A comparison between international and national tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 2(1), 14-21.
Stoel, M., Muhanna, W., (2009), IT capapbilities and firm performance: A contingency analysis of the role of industry and capability type, Information & Management Vol. 46, pp. 181-189. 
Su, Z., Peng, J., & Xiao, T. (2013). Technological Capability, Marketing Capability, and Firm Performance in Turbulent Conditions. Management and Organization Review, 9(1), 115-137.
Takata, H. (2016). Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011. Journal of Business Research, 69(1), 5611-5619.
Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012).  Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(1), 1058-1070.
Trainor, K.J,. & Andzulis, J., Rapp, A., & Agnihotri, R. (2014). Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. Journal of Business Research, 67(1), 1201-1208.
Tzeng, G. H,. & Teng, J. Y. (1993). Transportation investment project selection with fuzzy multi objectives, Transportation planning and Technology 91-112.
Wade, M.W., & Hulland, J. (2004). The resource-based view and information systems research: review, extension, and suggestions for future research. MIS Quarterly, 28(1), 107-142.
Wang, E. T., Hu, H. F., & Hu, P. J. H. (2013). Examining the role of information technology in cultivating firms’ dynamic marketing capabilities. Information & Management, 50(6), pp 336-343.
Warfield, J.W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modeling. IEEE Transaction Systems Man and Cybernetics, 4(1), 51-81.
Van Veen-Dirks, P., & Wijn, M. (2002). Strategic control: meshing critical success factors with the balanced scorecard. Long Range Planning, 35(4), 402-427.
Vorhies, D.W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarkingmarketing capabilities for sustained competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.
Wu, C. H. , & Fang, W. C. (2011). "Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers". Quality & Quantity, 45(4), 751-768.
Wu, S. J. (2010). Operational capabilities: The secret ingredient. Decision Sciences Journal, 41(4), 1-34.