شناسایی فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیرات متقابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/jiba.2022.47934.1774

چکیده

با توجه به تاثیرات که کرونا بر اقتصاد، اجتماع و حیات صنایع گذاشته و مشکلاتی که به ویژه برای صنعت گردشگری به همراه داشته است آینده‌نگاری و شناسایی روندها و فراروندهای موثر بر آینده صنعت گردشگری پساکرونا برای ادامه حیات این صنعت ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی فراروندهای موثر بر آینده بازاریابی گردشگری پساکرونا است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادمعتبر ومصاحبه فهرستی ازفراروندها و روندهای کلیدی آینده گردشگری پساکرونا شناسایی شد، سپس با بهره‌گیری ازروش‌های آینده‌نگاری، روش تحلیل ساختاری- تاثیرات متقابل، ماتریس تاثیر متقابل طراحی شدبا نظر 14 نفر از خبرگان پژوهش و اجماع نظرات آنها درباره تاثیر عوامل بر یکدیگر ماتریس تکمیل شد. با تحلیل داده‌های بدست آمده از ماتریس با استفاده از نرم-افزار میک‌مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل و پراکنش عوامل از جمله پایدار و ناپایدار مشخص و ارزیابی شده و تمامی روندها در قالب متغیرهای دووجهی، متغیرهای تنظیم‌کننده، متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل مشخص و دسته‌بندی شد و نهایتا براساس تحلیل‌های نرم‌افزاری صورت گرفته روندهای راهبردی موثر شناسایی و مشخص گردید که عبارتند از: جهان مجازی، افزایش توجه به بهبود سبک زندگی مردم در توسعه فناوری، ارزش‌های اقتصادی، کانال-های دیجیتال، مراقبت‌های بهداشتی، اینترنت اشیا، رشد ادغام بازارها، استقرار فناوری جدید، نگرانی اپیدمی‌ها، نوآوری به عنوان رشد پایدار، تغییر باورها و ارزش‌ها و اعتقادات، تحول اجتماعی و اقتصادی، اهمیت زنجیره تامین، بازارهای در حال ظهور، دستیابی به فناوری پیشرفته، انعطاف‌پذیری، چابکی، هوش مصنوعی، تحول بخشی؛ این متغیرها به عنوان بازیگران اصلی در آینده گردشگری پساکرونا محسوب میشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying processes affecting the future of post-corona tourism marketing (with a structural analysis approach, Cross Impact Analysis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Talari 1
  • adeleh dehghani ghahnavieh 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Researcher, Ardabil University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Given the impact that Corona has had on the economy, society and the life of the industry and the problems it has brought, especially for the tourism industry, foresight and identification of trends and developments affecting the future of the post-Corona tourism industry is essential for the industry to survive. The purpose of this study is to identify the megatrend affecting the future of post-corona tourism marketing. Therefore, after conducting library studies and reviewing valid documents and interviewing, a list of key developments and trends in the future of post-corona tourism was identified. The opinion of 14 experts and their consensus on the influence of factors on each other entered the matrix. By analyzing the data obtained from the matrix using Micmac software, the effectiveness of each factor and the distribution of factors including stable and unstable are determined and evaluated and all trends in the form of two-dimensional variables, regulatory variables. Impact variables, dependent variables and independent variables were identified and categorized, and finally, based on software analysis, effective strategic trends were identified and identified, which are: virtual world, increasing attention to improving lifestyle, economic values, channel Digital ،, Health Care, Virtual Reality, Diseases and Treatments, Internet of things, Growing Market Integration, Technology Deployment, Epidemic Concern, Sustainable Innovation, Nanotechnology, Changing Beliefs and Values, Evolution Technology, social and economic transformation, the importance of supply chain, emerging markets, access to technology, flexibility, biotechnology, agility, artificial intelligence, transformation; These variables are considered as key players in the future of post-corona tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-corona tourism
  • Foresight
  • corona
  • megatrend
  • trends
حسنی، علی؛ رحیم­زاده، معصومه. (1398). آینده­نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران. گردشگری شهری، دورۀ 6، شمارۀ 1، 135-148.
خزایی، سعید. (1390). آینده­پژوهی، مفاهیم و ضرورت­ها . پایگاه اینترنتی آینده­پژوهی.
موحد، علی؛ امان­پور، سعید؛ نادری، کاوه. (1391). بازاریابی گردشگری شهری براساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)، برنامه­ریزی فضایی، دورۀ 1، شمارۀ 3، 17-36. 
Alon, I., Farrell, M. and Li, S. (2020), “Regime type and COVID-19 response”, FIIB Business Review, 9 (3), 152-160.
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K., Sammon, M., & Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market reaction to COVID-19. The Review of Asset Pricing Studies, 10(4), 742-758.‏
Buckley, R., Gretzel, U., Scott, D., Weaver, D., & Becken, S. (2015). Tourism megatrends. Tourism Recreation Research, 40(1), 59-70.
Buheji, M., & Founding, I. J. Y. E. (2020). Future foresight of post covid-19 generations. International Journal of Youth Economy, 4(1), 1-3.
Bui, H. T., & Trupp, A. (2020). Asian tourism in Europe: consumption, distinction, mobility, and diversity. Tourism Recreation Research, 45(1), 4-18.
Chanel, S. (2020). It’s catastrophic’: Fiji’s colossal tourism sector devastated by coronavirus. The Guardian.
Dhaliwal A., Singh D.P., Paul J. The consumer behavior of luxury goods: A review and research agenda. Journal of Strategic Marketing. 2020:1–27.
Fotiadis, A., Polyzos, S., & Huan, T. C. T. (2021). The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research, 87, 103117.
Gariboldi, M. I., Lin, V., Bland, J., Auplish, M., & Cawthorne, A. (2021). Foresight in the time of COVID-19. The Lancet Regional Health-Western Pacific, 6, 100049.‏
 Gibney, E. (2020). Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies. Nature, 15-16.‏
Godet, M. (2007). Manuel de prospective stratégique-Tome 2-3ème édition-L'Art et la méthode. Dunod.
Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20.‏
 Haywood, K. M. (2020). A post-COVID future: Tourism community re-imagined and enabled. Tourism Geographies, 22(3), 599-609.
Ianioglo, A., & Rissanen, M. (2020). Global trends and tourism development in peripheral areas. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 20(5), 520-539.
Ienca, M., & Vayena, E. (2020). On the responsible use of digital data to tackle the COVID-19 pandemic. Nature medicine, 26(4), 463-464.
Ioannides, D., & Gyimothy, S. (2020). The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tourism path. Tourism Geographies, 22(3), 624-632.
Keller, J., Markmann, C., & von der Gracht, H. (2015). “Foresight support systems to facilitate regional innovations: A conceptualization case for a German logistics cluster”, Technological Forecasting and Social Change, 27, 15- 28.
Kenzhebekov, N., Zhailauov, Y., Velinov, E., Petrenko, Y., & Denisov, I. (2021). Foresight of Tourism in Kazakhstan: Experience Economy. Information, 12(3), 138.
Kostin, K. B. (2018). Foresight of the global digital trends. Strategic Management-International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 23(1).
Krys, CH,. Born, D. (2020). Trend Compendium 2050 December 2020 Six megatrends that will shape the world. https://www.rolandberger.com
Lanamäki, A., & Tuvikene, T. (2021). Framing digital future: Selective formalization and legitimation of ridehailing platforms in Estonia. Geoforum.
Leigh, A. (2003). Thinking ahead: strategic foresight and government. Australian Journal of Public Administration, 62(2), 3-10.
Liebl, F., & Schwarz, J. O. (2010). Normality of the future: Trend diagnosis for strategic foresight. Futures, 42(4), 313-327.
Matters, W. F. (2020). Futures thinking in Asia and the pacific.
Melnychenko, S., & Mazaraki, N. (2021). Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 303.
Peter, M. K., & Jarratt, D. G. (2015). The practice of foresight in long-term planning. Technological Forecasting and Social Change, 101, 49-61.
Rees, G. H., Crampton, P., Gauld, R., & MacDonell, S. (2018). The promise of complementarity: using the methods of foresight for health workforce planning. Health services management research, 31(2), 97-105.‏
Retief, F., Bond, A., Pope, J., Morrison-Saunders, A., & King, N. (2016). Global megatrends and their implications for environmental assessment practice. Environmental Impact Assessment Review, 61, 52-60.‏
Ringland, G. (2010). The role of scenarios in strategic foresight. Technological Forecasting and Social Change, 77 (9), 1493-1498.
Rivera, M. (2020). Hitting the reset button for hospitality research in times of crisis: Covid 19 and beyond. International journal of hospitality management.
Saritas, O., & Smith, J. E. (2011). The Big Picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures, 43(3), 292–312.
Schreiber. (2015). Megatrends 2015 Making sense of a world in motion, ey.com
Son, H. (2013). Alternative future scenarios for South Korea in 2030. Futures, 52, 27-41.
Sunter, C. (2013). 21st Century Megatrends – Perspectives from a Fox. Human and Rousseau Tafelberg Publishers, Cape Town.
UNWTO. (2020) International tourism arrivals could fall by 20-30% in 2020. https://www.unwto.
World Tourism Organization. (2020). International tourism numbers could fall 60–80% in 2020.
WTTC. (2020). Corona Virus Brief: April 14 2020. https://wttc.org 
Wu, G. (2018). Official websites as a tourism marketing medium: a contrastive analysis from the perspective of appraisal theory. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 164-171.
Yu, M., Li, Z., Yu, Z., He, J., & Zhou, J. (2020). Communication related health crisis on social media: a case of COVID-19 outbreak. Current issues in tourism, 1-7.
Yuan, Y., Tseng, Y. H., & Ho, C. I. (2019). Tourism information technology research trends: 1990-2016. Tourism review.
Yung, R., Khoo-Lattimore, C., & Potter, L. E. (2021). VR the world: Experimenting with emotion and presence for tourism marketing. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 160-171.