گونه شناسی نظریات شکل‌دهنده استراتژی هم ‏آواسازی در کسب‌وکارهای پلتفرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

4 استادیار مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

استراتژی هم‏آواسازی فرآیند رهبری شبکه‌ای از مکمل‌ها برای دستیابی به یک هدف جمعی در کسب‌وکارهای پلتفرمی است. هدف پژوهش حاضر گونه شناسی نظریات شکل‌دهنده استراتژی هم‏آواسازی در کسب‌وکارهای پلتفرمی است. پژوهش حاضر از منظر هدف بنیادی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و از نوع مطالعات کتابخانه‌ای بوده است. استراتژی پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام‌مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم‌آواسازی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی استخراج‌شده و درنهایت 48 مطالعه برای بررسی‌های نهایی شناسایی شدند. در پایان، 25 نظریه مبنایی شکل‌دهنده استراتژی هم-آواسازی در قالب 4 رویکرد انتخاب طبیعی (ذینفعان، هزینه مبادله، نظریه بازی‌ها، مزیت مقیاس و صرفه ناشی از تنوع)، رویکرد اقدام جمعی (اکوسیستم‌ها، شبکه، اتحاد استراتژیک، مبادله اجتماعی و نوآوری باز)، رویکرد سیستمی/ساختارگرایی (یادگیری استراتژیک، سیستم‌ها، سیستم‌های مدولار، سیستم‌های پیچیده انطباقی، انتخاب واقعی، معماری و عدم تقارن اطلاعات) و رویکرد اقدام استراتژیک (قابلیت‌های پویا، رهبری استراتژیک، هم‏آواسازی منابع، مبتنی بر منابع باز، خلق ارزش مشترک، مدیریت مرزهای سازمانی، ارتباطات استراتژیک و مدیریت ادراک) شناسایی و دسته‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of orchestration strategy shaping theories in platform-based businesses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Daneshvar Deylami 1
  • Shahram Khalil Nezhad 2
  • Mahdi Haghighi Kaffash 3
  • mahdi ebrahimi 4
1 PhD. Student of Business Management, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Associate professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The orchestration strategy is the process of complementary network leadership to achieve a collective goal in platform businesses. The aim of the present study is to typologize the theories that shape the orchestration strategy in platform businesses. The present research has been from the perspective of the basic purpose, from the perspective of the qualitative approach, from the perspective of data collection and from the type of library studies. The present study is fundamental and by adopting a qualitative approach, in terms of data collection has been documentary and library research. The research strategy is based on qualitative content analysis. Relevant articles were extracted using systematic searches in reputable international databases, and finally 48 studies were identified for final reviews. In the end, 25 basic theories of orchestration strategy were identified and categorized in the form of 4 approaches including The Natural Selection View(Stakeholders, transaction cost, game theory, economies of scale and economies of scope), The Collective-Action View(Ecosystems, network based, strategic alliances, social exchange and open innovation), The System-Structural View(Strategic learning, systems, modular systems, complex adaptive systems, real options, architecture and information asymmetry) and The Strategic Choice View(Dynamic capabilities, strategic leadership, resource orchestration, Open Resource-Based, Creating shared value, organizational boundary management, strategic communication and perception management).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • orchestration strategy
  • platform businesses
احمدی, احمد, کزازی, ابوالفضل, نقی زاده, محمد, امیری, مقصود. (1399). چارچوبی برای پذیرش نوآوری‌باز در سطح بنگاه. مطالعات مدیریت صنعتی, 18(56), 87-127.
تبریزی, منصوره. (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامه علوم اجتماعی، 21(64)، 105-138.
جعفرنژاد جقوشی, احمد, منطقی, منوچهر, صادقی مقدم, محمدرضا, گشتاسبی, محمد. (1397). نوع شناسی پلتفرم های فناورانه: بررسی پویایی های پلتفرمی. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(34) 6-49.
شاه سیاه, ندا, نظرپوری, امیرهوشنگ, حکاک, محمد, وحدتی, حجت. (1398). شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی, 10(38), 123-150.
فرجی, محمدرضا, قاسمی, فرهاد. (1396). تئوری سیستم‌های انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیط‌های پیچیده و آشوب. سیاست جهانی, 6(3), 7-40.
محمدپور، احمد (1398). ضد روش: زمینه‌ای فلسفی و رویه‌های عملی در روش شناسی کیفی. نشر لوگوس، تهران.
مؤمنی راد, اکبر. (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی, 4(14), 187-222.  
 
Addo, A., & Masiero, S. (2019). Platform Ecosystems as Complex Adaptive Systems: Exploring Emergence in India’s Aadhaar Project. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2019, No. 1, p. 12049). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review, 84(4), 98-107.
Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management, 43(1), 39-58.
Astley, W. G., & Van de Ven, A. H. (1983). Central perspectives and debates in organization theory. Administrative science quarterly, 245-273.
Breidbach, C. F., & Brodie, R. J. (2017). Engagement platforms in the sharing economy Conceptual foundations and research directions. Journal of Service Theory and Practice, 27(4), 761-777.
Breidbach, C. F., & Maglio, P. P. (2016). Technology-enabled value co-creation: An empirical analysis of actors, resources, and practices. Industrial Marketing Management, 56, 73-85.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
Crossan, M., Vera, D., & Nanjad, L. (2008). Transcendent leadership: Strategic leadership in dynamic environments. The leadership quarterly, 19(5), 569-581.
Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks. Academy of management review, 31(3), 659-669.
Doz, Y. L., Olk, P. M., & Ring, P. S. (2000). Formation processes of R&D consortia: Which path to take? Where does it lead? Strategic management journal, 21(3), 239-266.
Eaton, B., Elaluf-Calderwood, S., Sørensen, C., & Yoo, Y. (2015). Distributed tuning of boundary resources. MIS quarterly, 39(1), 217-244.
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic management journal, 21(10‐11), 1105-1121.
Fu, W., Wang, Q. and Zhao, X. (2017), “The influence of platform service innovation on valueco-creation activities and the network effect”, Journal of Service Management, Vol. 28 No. 2,pp. 348–388.
Gamba, A., & Fusari, N. (2009). Valuing modularity as a real option. Management science, 55(11), 1877-1896.
Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of product innovation management, 31(3), 417-433.
Giacalone, R. A., & Rosenfeld, P. (2013). Impression management in the organization. Psychology Press.
Gruber, T. (2008). Collective knowledge systems: Where the social web meets the semantic web. Journal of web semantics, 6(1), 4-13.
Hakansson, H., & Eriksson, A. K. (1993). Getting innovations out of the supplier networks. Journal of business-to-business marketing, 1(3), 3-34.
He, W., & Li, M. (2014). Information Asymmetry, Transaction Costs and Use of Enterprise Mechanism on Electronic Commerce Platform. Technology Economics, 33(6), 26-31.
Heikkinen, M. T., & Tähtinen, J. (2006). Managed formation process of R&D networks. International Journal of Innovation Management, 10(03), 271-298.
Hein, A., Böhm, M., & Krcmar, H. (2018). Platform configurations within information systems research: A literature review on the example of IoT platforms. Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, Lüneburg, Germany, 465-476.
Hinterhuber, A. (2002). Value chain orchestration in action and the case of the global agrochemical industry. Long range planning, 35(6), 615-635.
Hurmelinna-Laukkanen, P., & Nätti, S. (2012). Network orchestration for knowledge mobility: the case of an international innovation community. jbm-Journal of Business Market Management, 5(4), 244-264.
Hurmelinna-Laukkanen, P., Olander, H., Blomqvist, K., & Panfilii, V. (2012). Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability. European Management Journal, 30(6), 552-563.
Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a theory of ecosystems. Strategic Management Journal, 39(8), 2255-2276.
Jarvenpaa, S. L., & Lang, K. R. (2011). Boundary management in online communities: Case studies of the Nine Inch Nails and ccMixter music remix sites. Long Range Planning, 44(5-6), 440-457.
Jiang, Y., Ho, Y. C., Yan, X., & Tan, Y. (2018). Investor platform choice: herding, platform attributes, and regulations. Journal of Management Information Systems, 35(1), 86-116.
Kapoor, R. (2018). Ecosystems: broadening the locus of value creation. Journal of Organization Design, 7(1), 1-16.
Kenney, M., & Pon, B. (2011). Structuring the smartphone industry: is the mobile internet OS platform the key? Journal of industry, competition and trade, 11(3), 239-261.
Kim, J. (2014). Platform business and network strategy. STI Policy Review, 5(1), 57-74.
Kindström, D., Kowalkowski, C., Nätti, S., Hurmelinna-Laukkanen, P., & Johnston, W. J. (2014). Absorptive capacity and network orchestration in innovation communities‐promoting service innovation. The Journal of Business and Industrial Marketing, 29(2), 173-184.
Kull, K. (2021). Natural Selection and Self-Organization Do Not Make Meaning, while the Agent’s Choice Does. Biosemiotics, 1-5.
Lear, L. W. (2012). The relationship between strategic leadership and strategic alignment in high-performance companies in South Africa (Doctoral dissertation).
Leong, C., Pan, S. L., Leidner, D. E., & Huang, J. S. (2019). Platform Leadership: Managing Boundaries for the Network Growth of Digital Platforms. Journal of the Association for Information Systems, 20(10), 1531-1565.
Liu, X. (2019). Evolution and simulation analysis of co-opetition behavior of E-business internet platform based on evolutionary game theory. Cluster Computing, 22(4), 10241-10250.
Margolis, J. D., & Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative science quarterly, 48(2), 268-305.
McIntyre, D. P., & Srinivasan, A. (2017). Networks, platforms, and strategy: Emerging views and next steps. Strategic Management Journal, 38(1), 141-160.
Möller, K., & Rajala, A. (2007). Rise of strategic nets—New modes of value creation. Industrial marketing management, 36(7), 895-908.
Möller, K., & Svahn, S. (2003). Managing strategic nets: A capability perspective. Marketing theory, 3(2), 209-234.
Müller-Seitz, G., & Sydow, J. (2012). Maneuvering between networks to lead–A longitudinal case study in the semiconductor industry. Long Range Planning, 45(3), 105-135.
Nambisan, S., & Sawhney, M. (2011). Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field. Academy of management perspectives, 25(3), 40-57.
Neittaanmäki, P., Galeieva, E., & Ogbechie, A. (2016). Platform economy & digital platforms. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja/Jyväskylän yliopisto, (2016, 25).
Newlands, G., Lutz, C., & Fieseler, C. (2018). Collective action and provider classification in the sharing economy. New Technology, Work and Employment, 33(3), 250-267.
O'Mahony, S., & Bechky, B. A. (2008). Boundary organizations: Enabling collaboration among unexpected allies. Administrative science quarterly, 53(3), 422-459.
Papachristos, G. (2020). Platform competition: A research outline for modelling and simulation research. Journal of Engineering and Technology Management, 56, 101567.
Paquin, R. L., & Howard-Grenville, J. (2013). Blind dates and arranged marriages: Longitudinal processes of network orchestration. Organization Studies, 34(11), 1623-1653.
Parker, G., & Van Alstyne, M. (2018). Innovation, openness, and platform control. Management Science, 64(7), 3015-3032.
Partanen, J., & Möller, K. (2012). How to build a strategic network: A practitioner-oriented process model for the ICT sector. Industrial Marketing Management, 41(3), 481-494.
Pedersen, M. K., & Larsen, M. H. (2006). Innocuous knowledge: models of distributed knowledge networks. New Frontiers in Knowledge Management.
Pereira, D., Leitao, J., & Devezas, T. (2017). Coopetition and Co-innovation: Do Manufacturing and Service Providers Behave Differently? Industry 4.0, 397.
Perks, H., Kowalkowski, C., Witell, L., & Gustafsson, A. (2017). Network orchestration for value platform development. Industrial Marketing Management, 67, 106-121.
Porter, M. E. (1981). The contributions of industrial organization to strategic management. Academy of management review, 6(4), 609-620.
Reckwitz, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing. European journal of social theory, 5(2), 243-263.
Reeves, M., & Bernhardt, A. (2012). Systems advantage. Own the Future: 50 Ways to Win from the Boston Consulting Group, 27-32.
Reeves, M., Love, C., & Tillmanns, P. (2012). Your strategy needs a strategy. Harvard Business Review, 90(9), 76-83.
Santos, F. M., & Eisenhardt, K. M. (2005). Organizational boundaries and theories of organization. Organization science, 16(5), 491-508.
Schilling, M. A. (2000). Toward a general modular systems theory and its application to interfirm product modularity. Academy of management review, 25(2), 312-334.
Schuh, G., Lenders, M., & Arnoscht, J. (2009). Focussing product innovation and fostering economies of scale based on adaptive product platforms. CIRP annals, 58(1), 131-134.
Srinivasan, R. (2021). Platform Envelopment. In Platform Business Models (pp. 243-255). Springer, Singapore.
Stam, E., & Van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 56(2), 809-832.
Teece, D. J. (2018). Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world. Research Policy, 47(8), 1367-1387.
Ten Kate, A. (2018). Two-Sidedness, Product Complementarity and the Platform-Specific Nature of Externalities: A Comment on Filistrucchi. Available at SSRN 3273560.
Thies, F., Wessel, M., & Benlian, A. (2016). Effects of social interaction dynamics on platforms. Journal of Management Information Systems, 33(3), 843-873.
Thomas, L. D., Autio, E., & Gann, D. M. (2014). Architectural leverage: Putting platforms in context. Academy of management perspectives, 28(2), 198-219.
Tiwana, A. (2015). Evolutionary competition in platform ecosystems. Information Systems Research, 26(2), 266-281.
Tuomi, I. (2002). Networks of Innovation: Change and Meaning in the Age of the Internet (Vol. 249). OUP Oxford.
Van Alstyne, M. W., & Schrage, M. (2016). The best platforms are more than matchmakers. Harvard business review, 94(7/8).
Vanhaverbeke, W., & Chesbrough, H. (2014). A classification of open innovation and open business models. New frontiers in open innovation, 6, 50-68.
Wieland, H., Hartmann, N. N., & Vargo, S. L. (2017). Business models as service strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(6), 925-943.
Wilhelm, M., & Sydow, J. (2018). Managing coopetition in supplier networks–A paradox perspective. Journal of Supply Chain Management, 54(3), 22-41.
Witherington, D. C., Overton, W. F., Lickliter, R., Marshall, P. J., & Narvaez, D. (2018). Metatheory and the primacy of conceptual analysis in developmental science. Human Development, 61(3), 181-198.
Yoo, D., Roh, J., Cho, S., & Yang, M. G. (2020). Coopetition Balance and Coopetition Capability in Platform Ecosystems: Complementors’ Perspective
 
 
.