ارائه مدل تجارت عادلانه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی شرکت‌های صادرکننده صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

دنبال نمودن روش‌های عادلانه جهت حفظ منابع طبیعی در صنایع حساس و حیاتی همچون مواد غذایی لازمه ایجاد نظام تولیدی، توزیعی و مصرفی پایدار در همه ملل و جوامع می‌باشد. لذا شناخت تجارت عادلانه و استفاده کاربردی از آن مستلزم انجام مطالعات علمی و دانشگاهی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تجارت عادلانه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی شرکت‌های صادرکننده صنایع غذایی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و اکتشافی بوده و روش پژوهش پدیدارشناسی می‌باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده‌ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه در خصوص تجارت عادلانه و بازاریابی بین‌الملل می‌باشند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و در مجموع 13 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. براساس یافته‌های پژوهش 20 مقوله برای مدل تجارت عادلانه در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های فعال حوزه صادرات صنایع غذایی شناسایی شدند. نتایج نشان دادند که عوامل شناسایی شده عبارتند از فرصت‌سازی عادلانه، اجرای واقعی فعالیت‌های عادلانه، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی عادلانه، رشد و توسعه پایدار عادلانه، مزیت رقابتی عادلانه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی عادلانه، محصولات کشاورزی و غذایی عادلانه، پذیرش عادلانه در کشورهای پیشرفته، اشتغال عادلانه، توسعه فرهنگ‌ عادلانه، مشتری‌مداری عادلانه، استانداردها و قوانین عادلانه، اطلاع‌رسانی عادلانه، ایجاد زنجیره‌ تجاری عادلانه، امنیت‌گرایی عادلانه، قیمت‌گذاری عادلانه، حکمرانی عادلانه، برندسازی ملی عادلانه، آگاهی و شناخت صادراتی عادلانه و کیفیت‌گرایی عادلانه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Managerial Personality Characteristics and Dividend Policy

نویسندگان [English]

  • Samira Marzban 1
  • leila Andervazh 2
  • Shadan Vahabzadeh Monshi 3
  • Hamidreza Saeednia 4
1 PhD Student, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 department of business management,khorramshahr international branch,islamic azad university,khorramshahr,iran
3 Assistant Professor in, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran.
چکیده [English]

Following fair methods to preserve natural resources in sensitive and vital industries such as food is necessary to create a sustainable production, distribution and consumption system in all nations and societies. Therefore, knowing fair trade and its practical use requires scientific and academic studies. Therefore, the current research was carried out with the aim of presenting a fair trade model in order to achieve the competitive advantage of food industry exporting companies. The current research is qualitative and exploratory and the research method is phenomenology. The tool used to collect data was interview. The statistical population of the research includes knowledgeable experts about fair trade and international marketing. For sampling, the theoretical sampling method was used until theoretical saturation was reached and a total of 13 people were interviewed. Based on the findings of the research, 20 categories were identified for the fair trade model in order to achieve a competitive advantage in the international marketing of active companies in the field of food industry export. The results showed that the identified factors include fair opportunity creation, actual implementation of fair activities, fair reporting and accountability, fair sustainable growth and development, fair competitive advantage, fair social responsibility, fair agricultural and food products, fair acceptance in developed countries, fair employment. , fair culture development, fair customer orientation, fair standards and laws, fair information, fair trade chain creation, fair securitization, fair pricing, fair governance, fair national branding, fair export awareness and recognition, and fair quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair Trade
  • Competitive Advantage
  • Export
  • Food Industry
اکبری، محسن؛ فرخنده، مهسا؛ کریمیان، فاطمه. (1398). بررسی تاثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل‌گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 91(1)، 90-65.
الوانی، سیدمهدی؛ بودلایی، حسن. (1389). پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(19)، 33-61.
امینی‌زاده، میلاد؛ رفیعی، حامد؛ زارع، سیدعباس؛ کبودتبار، مطهره؛ کاظم‌پور، اتابک. (1399). بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 28(110)، 225-205.
بساق‌زاده، نرجس؛ مرادی، محمود؛ تمیمی، محمد. (1399). تبیین مزیت رقابتی شرکت‌های صادراتی ایران با رویکرد نظریه قابلیت پویا و دوستوانی سازمانی. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 3(1): 44-21.
بشیرخداپرستی، رامین؛ پیروزی باری، مهدی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند. (1399). واکاوی عوامل و استراتژی های انعطاف پذیری بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت های صنعتی. مطالعات مدیریت راهبردی، 43(1)، 169-155.
رسولی‌نژاد، احسان؛ صبری، پریسا. (1400). اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 9(1)، 53-32.
رحیمی کلور، حسین؛ ابراهیمی خراجو، وحیده. (1401). واکاوی نقش پاسخگویی به بازار در عملکرد صادراتی با تأکید بر میانجی گری مزیت رقابتی در میان شرکت های کوچک و متوسط. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 5(2)، 70-43.
رفیعی، حامد؛ امینی زاده، میلاد؛ ریاحی، اندیشه؛ مهرپرورحسینی، الهام. (1399). ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی. 2(51): 13-1.
عموعموها، الهام؛ یزدانی، ناصر. (1400). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی از طریق راهبرد رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش تعدیلگر نوآوری دوجانبه. مطالعات مدیریت راهبردی، 45(1)، 82-65.
سپهوند، رضا؛ باقرزده خداشهری، راضیه. (1400). سیاست های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت‌های ویژه، دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 8(1)، 196-175.
شیرخدایی، میثم؛ کردناییچ، اسداله؛ خلیلی پالندی، فرشته. (1398). پدیدارشناسی رفترا خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان، دوفصلنامه مطالعات مصرف‏کننده،  6(1)، 244-229.
شاکری، عباس؛ زمانی، رضا؛ ورتاییان کاشانی، هادی. (1401). تأثیر تنوع و ماهیت سبد صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 12(46)، 34-15.
صادقی، مهرداد؛ اعتباریان، اکبر؛ ابراهیم‏زاده، رضا. (1398). تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان از مدیریت برداشت و دلایل ایجاد ان بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی، مجله مدیریت فرهنگی، 12(43)، 63-45.
صباغیان، علی. (1394)، بایسته‌های شکل‌گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، 45(2)، 393-412.
گلابی، امیرمحمد؛ شراعی، فاطمه. (1400). طراحی مدل مزیت رقابتی با تبیین نقش سرعن نوآوری و تخریب خلاق در صنعت کالاهای تند مصرف. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 4(3)، 165-145.
لاری، نرجس؛ حجازی، الهه؛. جوکار، بهرام؛ واژه‏ای، جواد. (1399). تحلیل پدیدارشناسی ادراک دانش‏آموزان از ویژگی‏ها و کنش‏های مأثر معلم در رابطه معلم- دانش‏آموز، مجله روانشناسی 93، 24(1)، 22-3.
نجاتیان‌پور، اعظم؛ اسماعیلی‌پور، عبدالکریم. (1395). تحلیل عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 3(3)، 335-353.  
 
Becchetti, L., & Costantino, M. (2008). The effects of fair trade on affiliated producers: An impact analysis on Kenyan farmers. World Development36(5), 823-842.‏
Bosbach, M., & Maietta, O. W. (2019). The Implicit Price for Fair Trade Coffee: Does Social Capital Matter?. Ecological Economics158, 34-41.‏
Bürgin, D., & Wilken, R. (2021). Increasing consumers’ purchase intentions toward fair-trade products through partitioned pricing. Journal of Business Ethics, 13(1): 1-26.‏
Choi, A. & Koo, H. G. (2019). A study on fair trade perception and purchase behavior of university students, The Journal of the Korea Contents Association, 19(1). 304-315.
Dragusanu, R., Montero, E., & Nunn, N. (2022). The effects of Fair Trade certification: evidence from coffee producers in Costa Rica. Journal of the European Economic Association20(4), 1743-1790.‏
Fair-Trade Foundation. (2021a). Key benefts of fair-trade. Retrieved November 12, 2019, from:
Falahat, M., Lee, Y. Y., Soto-Acosta, P., & Ramayah, T. (2021). Entrepreneurial, market, learning and networking orientations as determinants of business capability and international performance: the contingent role of government support. International Entrepreneurship and Management Journal17(4), 1759-1780.‏
Garcia-De los Salmones, M. D. M., & Perez, A. (2019). The role of brand utilities: Application to buying intention of fair trade products. Journal of Strategic Marketing27(2), 119-135.‏
Keahey, J. (2018). Gendered livelihoods and social change in post-apartheid South Africa. Gender, Place & Culture25(4), 525-546.‏
Konuk, F. A. (2019). Consumers' willingness to buy and willingness to pay for fair trade food: The influence of consciousness for fair consumption, environmental concern, trust and innovativeness. Food research international120, 141-147.‏
Lappeman, J., Orpwood, T., Russell, M., Zeller, T., & Jansson, J. (2019). Personal values and willingness to pay for fair trade coffee in Cape Town, South Africa. Journal of Cleaner Production239, 118012.‏
Lee, H., Jin, Y., & Shin, H. (2018). Cosmopolitanism and ethical consumption: An extended theory of planned behavior and modeling for fair trade coffee consumers in South Korea. Sustainable Development26(6), 822-834.‏
Lim, M. K., Mak, H. Y., & Park, S. J. (2019). Money well spent? Operations, mainstreaming, and fairness of fair trade. Production and Operations Management28(12), 3023-3041.‏
Murphy‐Gregory, H., & Gale, F. (2019). Governing the governors: the global metagovernance of fair trade and sustainable forestry production. Politics & Policy47(3), 569-597.‏
Naegele, H. (2020). Where does the fair trade money go? how much consumers pay extra for fair trade coffee and how this value is split along the value chain, World Development, 133(1), 1-12.
Parvathi, P., & Waibel, H. (2016). Organic agriculture and fair trade: A happy marriage? A case study of certified smallholder black pepper farmers in India. World Development77, 206-220.‏
Rashid, M. S., & Byun, S. E. (2018). Are consumers willing to go the extra mile for fair trade products made in a developing country? A comparison with made in USA products at different prices. Journal of Retailing and Consumer Services41, 201-210.‏
Retrieved 10 July 2021, https://www-statista-com.revproxy.escpe urope.eu/study/55496/food-report-2021/
Ribeiro-Duthie, A. C., Gale, F., & Murphy-Gregory, H. (2021). Fair trade and staple foods: A systematic review. Journal of cleaner production279(10), 123-586.‏
Rota, C., Pugliese, P., Hashem, S., & Zanasi, C. (2018). Assessing the level of collaboration in the Egyptian organic and fair trade cotton chain. Journal of Cleaner Production170, 1665-1676.‏
Sama, C., Crespo-Cebada, E., Díaz-Caro, C., Escribano, M., & Mesías, F. J. (2018). Consumer preferences for foodstuffs produced in a socio-environmentally responsible manner: a threat to fair trade producers?. Ecological Economics150, 290-296.‏
Simeoni, F., Brunetti, F., Mion, G., & Baratta, R. (2020). Ambidextrous organizations for sustainable development: the case of fair-trade systems. Journal of Business Research112, 549-560.‏
Staricco, J. I. (2019). Class dynamics and ideological construction in the struggle over fairness: a neo-Gramscian examination of the Fairtrade initiative. The Journal of Peasant Studies46(1), 96-114.‏
Statista. (2018). Fairly traded products market in the United States. Retrieved November 13, 2019, from:
Statista. (2021). Statista consumer market outlook—Food Report 2021.
Traverso, S., & Schiavo, S. (2020). Fair trade or trade fair? International food trade and cross-border macronutrient flows. World Development132, 104976.‏
Usslepp, T., Awanis, S., Hogg, M. K., & Daryanto, A. (2022). The inhibitory effect of political conservatism on consumption: The case of fair trade. Journal of business ethics176(3), 519-531.‏
Wang, E. S. T., & Chen, Y. C. (2019). Effects of perceived justice of fair trade organizations on consumers’ purchase intention toward fair trade products. Journal of Retailing and Consumer Services50, 66-72.‏
Zerbini, C., Vergura, D. T., & Latusi, S. (2019). A new model to predict consumers' willingness to buy fair-trade products. Food research international122, 167-173.   
 
 
.