ارائه مدل فرآیندی فرصت‌های کارآفرینانه در دیدگاه منبع محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیقات حوزه کارآفرینی نشان می‌دهد کسب و کارهای کارآفرینانه در راستای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های کارآفرینانه نیازمند دسترسی به انواع منابع هستند، لذا ضرورت دستیابی به منابع متنوع موجب می‌گردد دغدغه اصلی این بنگاه‌ها معطوف به حصول منابع مختلف باشد. تحقیقات نشان داده است بهره‌‌گیری از آموزه‌های کاربردی «دیدگاه منبع محور» می‌تواند بنگاه‌های کارآفرین را در دستیابی به منابع مورد نیاز یاری رساند. هرچند به نظر می‌رسد «دیدگاه منبع محور» به مرز بلوغ خود رسیده و می‌توان آن را به عنوان یک نظریه تلقی نمود (نظریه منبع محور)، اما کنکاش‌های بیشتر نشان می‌دهد حوزه فرصت‌های کارآفرینانه تا حد زیادی در این دیدگاه مورد توجه واقع نشده است و پژوهش‌های اندکی در زمینه بهره‌برداری فرصت‌های کارآفرینانه در «دیدگاه منبع محور» انجام شده است. این پژوهش با استفاده از مرور سیستماتیک به روش فراترکیب و بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی به شیوه «نظریه برخاسته از داده‌ها» به تحلیل نظام‌مند یافته‌های پژوهش‌های پیشین پرداخته است. برای انجام این پژوهش از میان 452 مقاله بررسی شده در پایگاه‌های معتبر خارجی در بازه سال‌های 1984 لغایت 2022، پس از سه مرحله غربالگری 46 مقاله برای انجام پژوهش مناسب تشخیص داده شدند. نوآوری این پژوهش ارائه یک مدل فرآیندی حاصل از تعامل مقوله‌های مختلف است که توانایی تبیین فرآیند بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه در «دیدگاه منبع محور» را امکان‌پذیر نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preparing a process model of entrepreneurial opportunities in Resource-Based View (RBV)

نویسنده [English]

  • Mahdi Jafarzadeh
Assistant Professor , Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Research in the field of entrepreneurship shows that entrepreneurial businesses need access to all kinds of resources in order to make the most of entrepreneurial opportunities, so the need to access diverse resources makes the main concern of these companies focus on obtaining different resources. Research has shown that using the practical teachings of "Resource Based View" can help entrepreneurial companies in obtaining the needed resources. Although it seems that the " Resource Based View " has reached its maturity and can be considered as a theory (Resource Based Theory), further investigations show that the field of entrepreneurial opportunities has not been considered to a large extent in this view. Few researches have been done in the field of exploiting entrepreneurial opportunities in the "Resource Based View". This research has systematically analyzed the findings of previous researches by using a systematic review using the "Meta-synthesis Approach" method and using the qualitative research method using the " Grounded Theory" method. To carry out this research, among 452 articles reviewed in reliable foreign databases between 1984 and 2022, after three stages of screening, 46 articles were found suitable for conducting research. The innovation of this research can be considered as presenting a process model resulting from the interaction of different categories, which has made possible the ability to explain the process of exploiting entrepreneurial opportunities in a "Resource Based View ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Based View
  • Entrepreneurial Opportunities
  • Systematic Review
  • Meta-synthesis Approach
  • Grounded Theory
رستگار، احمد؛ بیرانوند، علی؛ آهن‌ورز، زهرا، (1398). ارائه مدل پیش‌بینی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی با توجه به نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه رهیافت، (74)، 76-65.  
زیودار، مهدی (1398). فرصت‌های کارآفرینانه: الگوها و رویکردها، پیش‌فرض‌ها و دیدگاه‌ها، سیاست‌نامه علم و فناوری، (9)، 54-47. 
سلطانی‌فر، احسان؛ انصاری، منوچهر؛ آقازاده، هاشم، (1397). نگاشت رفتار و روش‌های فرصت‌شناسی کسب و کارهای کوچک و متوسط خارجی در ایران؛ مطالعه موردی فرانسه، آلمان، چین و ترکیه، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، (1)1، 136-115. 
محبت‌طلب، علی؛ رضوانی، مهران، (1397). مدل‌یابی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری‌محور در صنایع غذایی لبنی؛ مطالعه با تمرکز بر برند کاله، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، (29)، 138-123. 
نوروزی، حسین؛ داودآبادی فراهانی، فاطمه؛ بهامین، فریبا، (1398). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌برداری از فرصت‌های کسب و کار بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، (2)1، 65-45.   
 
Alvarez, S. A., & Busenitz, L. W. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory, Journal of management 27(6), 755-775.
Ambinari, N. A., & Kholid, M. N. (2022). The Determinants of Micro and Small Enterprises Performance: An Empirical Study of Millennial and Centennial Entrepreneurs. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 9(1), 143-158.‏
Amit, R., & Schoemaker, P. J. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic management journal, 14(1), 33-46.
Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative science quarterly50(3), 329-366.
Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: revitalization or decline? Journal of management, 37(5), 1299-1315.
Barney, J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of management, 17 (1), 99-120
Barney, J. B. (1986). Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy. Management science32(10), 1231-1241. 
Barney, J. B. (1986). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of management review11(3), 656-665. 
Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Journal of business venturing19(2), 221-239. 
Bhawe, N., Rawhouser, H., & Pollack, J. M. (2016). Horse and cart: The role of resource acquisition order in new ventures. Journal of business venturing insights6, 7-13.
Castanias, R. P., & Helfat, C. E. (1991). Managerial resources and rents. Journal of management17(1), 155-171. 
Conner, K. R. (1991). A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: do we have a new theory of the firm? Journal of management17(1), 121-154. 
Crick, J. M., Crick, D., & Chaudhry, S. (2022). The dark-side of coopetition: it’s not what you say, but the way that you do it. Journal of Strategic Marketing, 30(1), 22-44.‏ 
Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage. Management science, 35(12), 1504-1511. 
Fiol, C. M. (1991). Managing culture as a competitive resource: An identity-based view of sustainable competitive advantage. Journal of management, 17(1), 191-211. 
Foss, K., & Foss, N. J. (2005). Resources and transaction costs: how property rights economics furthers the resource‐based view. Strategic management journal26(6), 541-553. 
Foss, N. J, Klein, P. G, Kor. Y. Y., & Mahoney, J. T. (2008). Entrepreneurship, subjectivism, and the resource-based view: toward a new synthesis, Strategic entrepreneurship journal 2(1), 73-94. 
Gibson, C. B., Gibson, S. C., & Webster, Q. (2021). Expanding our resources: Including community in the resource-based view of the firm. Journal of Management, 47(7), 1878-1898.‏ 
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review33(3), 114-135. 
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal17(S2), 109-122. 
Harrison, J. S., Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Ireland, R. D. (1991). Synergies and post-acquisition performance: Differences versus similarities in resource allocations. Journal of management17(1), 173-190.  
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic management journal22(6‐7), 479-491. 
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society.  Academy of management perspectives25(2), 57-75.  
Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of management29(6), 963-989. 
Kanaan-Jebna, A., Baharudi, A. S., & Alabdullah, T. T. Y. (2022). Entrepreneurial Orientation, Market Orientation, Managerial Accounting and Manufacturing SMEs Satisfaction. Journal of Accounting Science, 6(1), 1-14. 
Keh, H. T., Foo, M. D., & Lim, B. C. (2002). Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. Entrepreneurship theory and practice27(2), 125-148. 
Kellermanns, F., Walter, J., Crook, T. R., Kemmerer, B., & Narayanan, V. (2016). The resource-based view in entrepreneurship: A content-analytical comparison of researchers’ and entrepreneurs’ views. Journal of small business management 54(1), 26-48. 
Kimiti, P., & Kilika, J. M. (2022). Organizational resources, industry velocity, attention focus and firm’s performance: A review of literature. International Journal of Business and Management.‏ 
Klein, P. G. (2008). Opportunity discovery, entrepreneurial action, and economic organization. Strategic entrepreneurship journal2(3), 175-190. 
Kor, Y. Y., Mahoney, J. T., & Michael, S. C. (2007). Resources, capabilities and entrepreneurial perceptions. Journal of management studies44(7), 1187-1212.
Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization science3(3), 383-397.
Kraaijenbrink, J., Spender, J. C., & Groen, A. J. (2010). The resource-based view: a review and assessment of its critiques. Journal of management36(1), 349-372.
Kuo, S. Y., Lin, P. C., & Lu, C. S. (2017). The effects of dynamic capabilities, service capabilities, competitive advantage, and organizational performance in container shipping. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 95, 356-371.‏
Lichtenstein, B. M. B., & Brush, C. G. (2001). How do" resource bundles" develop and change in new ventures? A dynamic model and longitudinal exploration. Entrepreneurship theory and practice25(3), 37-37.
Lavie, D. (2012). The case for a process theory of resource accumulation and deployment. Strategic organization10(3), 316-323.
Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1992). The resource‐based view within the conversation of strategic management. Strategic management journal, 13(5), 363-380.
Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views. Strategic management journal, 697-713.
Otola, I. (2020). An Insight into the Key Resources in Business Models. What We Can Learn from High-Growth Enterprises. ‏ 
Ozgen, E., & Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of business venturing22(2), 174-192. 
Pacheco-De-Almeida, G., Henderson, J. E., & Cool, K. O. (2008). Resolving the commitment versus flexibility trade-off: the role of resource accumulation lags. Academy of management journal51(3), 517-536. 
Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic management journal14(3), 179-191. 
Peteraf, M. A., & Barney, J. B. (2003). Unraveling the resource‐based tangle. Managerial and decision economics24(4), 309-323.  
Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Academy of management review26(1), 22-40. 
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in nursing and health, 26 (2): 153-170. 
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: NY: Springer. 
Saranga, H., George, R., Beine, J., & Arnold, U. (2018). Resource configurations, product development capability, and competitive advantage: An empirical analysis of their evolution. Journal of Business Research, 85, 32-50.‏ 
Seppanen, M., & Makinen, S. (2007). Towards a classification of resources for the business model concept. International journal of management concepts and philosophy2(4), 389-404. 
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization science11(4), 448-469. 
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 509-533. 
Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal5(2), 171-180. 
Wood, M. S., & McKelvie, A. (2015). Opportunity evaluation as future focused cognition: Identifying conceptual themes and empirical trends. International journal of management reviews17(2), 256-277. 
Wood, M. S., & Williams, D. W. (2014). Opportunity evaluation as rule‐based decision making. Journal of management studies51(4), 573-602. 
Zott, C., & Huy, Q. N. (2007). How entrepreneurs use symbolic management to acquire resources. Administrative science quarterly52(1), 70-105.   
.