تاثیر قابلیت های نوآوری محصول، هوشمندی بازار، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسطِ استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19395، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر قابلیت های نوآوری محصول، هوشمندی بازار، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد بین المللی کسب وکارهای کوچک و متوسطِ استان هرمزگان انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه طی عملیات میدانی اطلاعات اولیه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط استان هرمزگان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و بدلیل نامعلوم و نامحدود بودن اندازه جامعه، تعداد 384 نفر نمونه آماری با روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری شده است. تحلیل همزمان روابط بین سازه های تحقیق و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج نشان داد که چهار قابلیت مورد بررسی به مزیت رقابتی منجر می‌شوند و مزیت رقابتی به عنوان واسطه ای بین قابلیت‌ها و عملکرد بین المللی SMEs عمل می کند. البته، قابلیت های هوش تجاری، نوآوری محصول و ارتباطات بازاریابی برای عملکرد مطلوب در بازارهای بین المللی کافی نبوده و همزمان با ارتقای این قابلیت ها برای مزیت رقابتی، شرکت های صادراتی نباید از قابلیت قیمت گذاری خود غفلت نمایند. بهبود مستمّر فرآیندها همراه با کنترل هزینه ها و حذف فعالیت های زاید می تواند روش هایی برای ارتقای توانمندی قیمت گذاری و مزیت قیمت پائین باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها برای شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها در بازارهای خارجی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities on the competitive advantage and international performance of SMEs’ in Hormozgan Province

نویسنده [English]

  • Hossein Abbasi Esfanjani
Assistant Professor, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697 Tehran, IRAN
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communications capabilities on the international performance of small and medium enterprises (SMEs) in Hormozgan province. This research in terms of purpose is applied and in terms of nature and method is descriptive and survey and data has been collected with the help of a questionnaire. The statistical population of the study includes managers, experts and owners of SMEs in Hormozgan province. Using Cochran's formula and due to the unknown and unlimited size of the population, 384 statistical samples were randomly selected and the data were collected needed to test the hypotheses. Simultaneous analysis of the relationships between the research constructs and the validation of the proposed model has been done by structural equation modeling. The results showed that the four capabilities examined lead to competitive advantage and this acts as a mediator between the capabilities and international performance of SMEs. Of course, the capabilities of business intelligence, product innovation and marketing communications are not enough to perform well in international markets, and while upgrading these capabilities for competitive advantage, export companies should not neglect their pricing capabilities. Continuous improvement of processes along with cost control and elimination of redundant activities can be ways to enhance pricing capability and low-price advantage. The results of this research can be useful for SMEs and start-ups to Identify and exploit opportunities in foreign markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing capabilities
  • competitive advantage
  • international performance
  • SMEs
رودساز، حبیت‌الله؛ سیدنقوی، میرعلی؛ عبدلی‌مسینان، فائزه. (1399). تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره59، ص117-150.
عباسی اسفنجانی، حسین؛ سلیمی باهر، مینا و خدایی، محمدتقی. (1398). بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین­المللی شدن کسب و کارها.  فصلنامه علمی-ترویجی رشد فناوری، سال 15، شماره 58، صص 13-22.
عباسی‌اسفنجانی، حسین؛ سلیمی‌باهر، مینو. (1398). بازرگانی بین‌الملل-صادرات و واردات. انتشارات دانشگاه تبریز.
عسگرنژادنوری، باقر؛ زارعی، قاسم؛ بشیرخداپرستی، رامین؛ صائب‌نیا، سمیه؛ ناظراصل، امین. (1399). بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی و استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت‌های صنعتی صاداراتی (مورد مطالعه: صنعت شکلات در شهر تبریز). مدیریت کسب و کار بین‌المللی، شماره3، ص65-87.
غفاریان، وفا و تفویضی، فرین. (1393). استراتژی نمایی360 درجه: اصول برنامه‌ریزی استراتژیک و اصول پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی، چاپ سوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
میرکی، محمود؛ یکتایار، مظفر؛ اسمعیلی، نرگس. (1399). نقش ارتباطات بازاریابی یکپارچه در دلبستگی عاطفی به برند و رفتار مصرف‌کنندگان، مطالعات رفتار مصرف‌کننده؛ شماره2، ص199-215.
 
Abdul-Halim, H., Ahmad, N.H., Geare, A., Ramayah, T., 2019. Innovation culture in SMEs: the importance of organizational culture, organizational learning and market orientation. Entrepreneursh. Res. J. 9 (3), 1–14. https://doi.org/10.1515/erj-2017-0014.
Ahmadi, H., O'Cass, A., Miles, M.P., 2014. Product resource – capability Complementarity, integration mechanisms, and first product advantage. J. Bus. Res. 67 (5), 704–709. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.031.
Beleska-Spasova, E., 2014. Determinants and measures of export performance: comprehensive literature review. J. Contemp. Econ. Bus. Issues 1 (1), 63–74.
Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. J. Manag. 17 (1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Carson, C. O’Connor, C. Simmons, G.(2020) "The crucial role of market intelligence in the development of small business marketing capabilities", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 27 No. 5, pp. 797-816.
Evangelista, F., Mac, L., 2016. The influence of experience and deliberate learning on SME export performance. Int. J. Entrepreneur. Behav. Res. 22 (6), 860–879. https://doi.org/10.1108/IJEBR-12-2015-0300.
Falahat, M., Knight, G., Alon, I., 2018. Orientations and capabilities of born global firms from emerging markets. Int. Market. Rev. 35 (6), 936–957. https://doi.org/10.1108/IMR-01-2017-0021.
Falahat, M. Lee,Y. Soto-Acosta, P. Ramatah,T.(2021) Entrepreneurial, market, learning and networking orientations as determinants of business capability and international performance: the contingent role of government support, International Entrepreneurship and Management Journal, https://doi.org/10.1007/s11365-020-00738-y
Falahat, M. Ramayah, T. Soto-Acosta, P. Lee, Y.Y. (2020) SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international performance. Technological Forecasting & Social Change, Vol: 152, PP:1-7.
Grant, R.M., 1991. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. Calif. Manage Rev. 33 (3), 114–135. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7088-3.50004-8.
Hofer, K.M., Niehoff-Hoeckner, L.M., Totzek, D., 2019. Organizing and implementing export pricing: performance effects and moderating factors. J. Int. Market. 27 (1), 74–94 10. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069031X18812718.
Kamboj, S., Goyal, P., Rahman, Z., 2015. A resource-based view on marketing capability, operations capability and financial performance: an empirical examination of mediating role. Proced. Soc. Behav. Sci. 189, 406–415. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.201.
Kaleka, A., 2002. Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters. Ind. Market. Manag. 31 (3), 273–283. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(00)00148-6.
Kaleka, A., Morgan, N.A., 2017. Which competitive advantage(s)? Competitive advantage–market performance relationships in international markets. J. Int. Market. 25 (4), 25–49. https://doi.org/10.1509/jim.16.0058.
Lee, T., Liu, H.M., 2018. How do firms with management ability promote competitive advantages? an integrated model from entrepreneurial strategy making and internal resources. Entrepreneursh. Res. J. 8 (2), 1–15. https://doi.org/10.1515/erj-2017- 0071.
Lu, Y., Zhou, L., Bruton, G., Li, W., 2010. Capabilities as a mediator linking resources and the international performance of entrepreneurial firms in an emerging economy. J. Int. Bus. Stud. 41 (3), 419–436. https://doi.org/10.1057/jibs.2009.73.
Mishra, C.S., Zachary, R.K., 2015. The theory of entrepreneurship. Entrepreneursh. Res. J. 5 (4), 251–268. https://doi.org/10.1515/erj-2015-0042.
Pham, T.S.H., Monkhouse, L.L., Barnes, B.R., 2017. The influence of relational capability and marketing capabilities on the export performance of emerging market firms. Int. Market. Rev. 34 (5), 606–628. https://doi.org/10.1108/IMR-07-2014-0235.
Popa, S., Soto-Acosta, P., Martinez-Conesa, I., 2017. Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: an empirical study in SMEs. Technol. Forecast. Soc. Change. 118, 134–142. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.014.
Porter, M., 1985. The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, NY.
Rua, O., França, A., Fernández Ortiz, R., 2018. Key drivers of SMEs export performance: the mediating effect of competitive advantage. J. Knowl. Manag. 22 (2), 257–79. https://doi.org/10.1108/JKM-07-2017-0267.
Sok, P., O'Cass, A., 2011. Achieving superior innovation-based performance outcomes in SMEs through innovation resource–capability complementarity. Ind. Market. Manag. 40 (8), 1285–1293. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.10.007.
Soto-Acosta, P., Cismaru, D.M., Vătămănescu, E.M., Ciochină, R., 2016a. Sustainable entrepreneurship in SMEs: a business performance perspective. Sustainability 8(4), 342. https://doi.org/10.3390/su8040342.
Soto-Acosta, P., Popa, S., Martinez-Conesa, I., 2018. Information technology, knowledge management and environmental dynamism as drivers of innovation ambidexterity: a study in SMEs. J. Knowl. Manag. 22 (4), 824–849. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0448.
Takahashi, A.R.W., Bulgacov, S., Semprebon, E., Giacomini, M.M., 2016. Dynamic capabilities, marketing capability and organizational performance. Brazilian Bus. Rev. 14(5), 466–478. https://doi.org/10.15728/bbr.2017.14.5.1.
Weerawardena, J., 2003. The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy. J. Strategic Market. 11 (1), 15–35. https://doi.org/10.1080/0965254032000096766.
Yang, Y., Ju, X.F., 2018. Entrepreneurial orientation and firm performance: is product quality a missing link? Entrepreneur. Res. J. 8 (1), 1–13. https://doi.org/10.1515/erj-2017-0091.  
Zou, S., Fang, E., Zhao, S., 2003. The effect of export marketing capabilities on export performance: an investigation of Chinese exporters. J. Int. Market. 11 (4), 32–55. https://doi.org/10.1509/jimk.11.4.32.20145.