شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط: مطالعه‌ای با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

شرکت‌های صادرکننده در یک محیط غیرقابل پیش‌بینی فعالیت می‌کنند که با توسعه فناوری و رقابت شدید مرتبط با جهانی شدن فعالیت‌های اقتصادی همراه می‌باشند. صادرات نقش مهمی را در تراز تجاری کشورها به ویژه در مواقع بحرانی، سطح اشتغال و به طور کلی بهبود سطح زندگی دارد. فلذا لازم است، چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های صادرکننده و اقداماتی که آن‌ها برای موفقیت بیشتر باید انجام دهند به طور سیستماتیک مورد توجه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر کاربردی بوده و به شناسایی عوامل کلیدی تعیین‌کننده عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (آمیخته‌ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس‌کیودا، معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس و میک‌مک انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسش‌نامه بوده و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از مدیران سازمان و در بخش کمی 70 نفر از خبرگان صادرات بوده است. در بخش کیفی 7 مقوله اصلیِ استراتژی صادرات، مهارت‌های مدیران، منابع مالی، نوآوری، اندازه شرکت، محیط خارجی و تعهد تجربه بین‌المللی و 21 مفهوم شناسایی شد. نتایج نشان دادند که عوامل استراتژی صادرات، نوآوری و تعهد تجربه دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر عوامل هستند، عامل مهارت جزء عوامل اثرگذار تلقی می‌شود. عوامل منابع مالی، محیط خارجی و اندازه شرکت نسبت به عوامل دیگر مستقل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors determining the export performance of small and medium companies: A Mix Method Study

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi onar 1
  • Vahideh Ebrahimi Kharajo 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. Candidate of business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Exporting companies operate in an unpredictable environment that is associated with the development of technology and intense competition associated with the globalization of economic activities. Exports play an important role in the trade balance of countries, especially in times of crisis, the level of employment and generally improving the standard of living. Therefore, it is necessary to systematically consider the challenges faced by the exporting companies and the measures they should take to be more successful. The purpose of this research is practical and it has identified the key factors that determine the export performance of small and medium companies. The present research was carried out with a mixed approach (a combination of qualitative and quantitative methods), using thematic analysis, Max Quda software, structural equations, and SmartPLS and Mikmak software.The tools of data collection are interviews and questionnaires, and the sampling method in the qualitative part is purposeful judgment and in the quantitative part, it is simple random. The statistical population included 20 managers of the organization in the qualitative section and70 export experts in thequantitative section. n the qualitative section, 7 main categories of export strategy, managers' skills, financial resources, innovation, company size, external environment and international experience commitment and 21 concepts were identified.The results showed that the factors of export strategy, innovation and experience commitment have a very high influence on other factors, the skill factor is considered as one of the effective factors.The factors of financial resources, external environment and company size are independent from other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • export
  • small and medium companies
  • managers
آقازاده، هاشم؛ رحیمی جونقانی، زهره؛ بلوچی، حسین. (1399). تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادراتی. نشریه علمی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 12(23)، 86-114.
بشیرخداپرستی، رامین؛ مرضیه، تینا. (1400). واکاوی تاثیر منابع نامشهود و قابلیت‌های جذب دانش برعملکرد صادرات با نقش میانجی نواوری. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 9(35)، 137-167.
بشیرخداپرستی، رامین؛ پیروزی بازی، مهدی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند. (1399). واکاوی عوامل و استزاتژی‌های انعطاف‌پذیری برعمکلرد صادراتی و مزیت رقابتی شرکت‌های صنعتی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(43)، 155-169.
رحیم نیا، فریبرز؛ خوراکیان، علیرضا؛ قادری، فرشاد. (1397). بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 1(3)، 1-22.
زارعی، عظیم؛ موتمنی، علیرضا؛ فیض، داود؛ کردنائیچ، اسدالله؛ فارسی زاده، حسین. (1395). نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه‌ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34)، 169-193.
سیف­اللهی، ناصر؛ قاسمی همدانی، ایمان. (1401). تأثیر پشتیبانی نهادی بر عملکرد صادراتی: تحلیل نقش تلاطم بازار و جهت­گیری نوآوری. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 5(1)، 79-99.
طاهرنژاد، کریم؛ رنگریز، حسن؛ مظفزی، محمدمهدی. (1400). طراحی مدل علی استراتژی­های ورود به بازارهای بین‌المللی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 4(3)، 43-73.
عاقل فدیهه، زهرا؛ حسن­پور، اسماعیل؛ میرابی، وحیدرضا؛ باقری، مهدی. (1399). ارائه الگوی راه اندازی موفق شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد تلفیقی. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 9(1)، 71-92.
عماری، حسین؛ امیرحصاری، سارا. (1399). تأثیر قابلیت­های بازاریابی بر عملکرد بین­المللی اقتصاد در گروه خودروسازی ایران خودرو. رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2(1)، 6-9.
کرمپور، ع؛ شریفی،ک؛ صفابخش، ش (1391)، ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، 4 (12)، 128-113.
فاریابی، محمد؛ رحیمی اقدم، صمد؛ ابراهیمی خراجو، وحیده؛ کاظمی، سولماز. (1400). بررسی تأثیر عوامل سازمانی، استراتژیک و محیطی بر عملکرد صادراتی؛ تحلیل نقش صادرات نوآورانه در میان شرکت‌های صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، ۴(2)، 63-86.
فاریابی، محمد؛ رحیمی اقدم، صمد؛ کوششی، محمدرضا؛ پورآقابالایی، علیرضا. (1398). تأثیربازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین­المللی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 4(2)، 23-44.
قادری، هانیه؛ رضائی­دولت­آبادی، حسین؛ انصاری، آذرنوش. (1401). تاثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با تبیین نقش میانجی قابلیت­های پویا. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کار بین­المللی، 5(1)، 1-26.
قنبری، مهدی؛ ذاکری، امیر؛ حیدری­دهوئی، جلیل. (1401). تعیین روش ورود شرکت­های دانش بنیان به بازارخارجی با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چندمعیاره. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 5(1)، 123-146.
مبینی دهکردی، علی. (1390). معرفی طرح­ها و مدل­ها در روش تحقیق آمیخته، فصلنامه راهبرد، 60(20)، 217-234.
مددخانی، مهدی؛ کاظمی، علی؛ شاهین، آرش؛ آذرنوش انصاری، طادی. (1399). طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده صنایع دستی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، 24(2)، 171-204.
مهدوی ثابت، زهرا؛ عبدالوند، محمدعلی؛ حیدرزاده، کامبیز؛ خون سیاوش، محسن. (1400). تبیین مدل عملکردی صادراتی در فرآورده‌های نفتی ایران. مجله مدیریت بازاریابی، 16(53)، 1-20. 
مینایی، مرجان؛ صمدی، فاطمه. (1400). تأثیر سرمایه گذاران خطرپذیر و وام بانکی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب وکارهای بین‌المللی، 13(49)، 405-431.
همتی، فریدون؛ حمیدی زاده، محمدرضا؛ حاجی­پور، بهمن، عزیزی، شهریار. (1397). طراحی و تبیین مدل توانمندی بین­المللی شرکت­های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی. پژوهش­های مدیریت عمومی، 11(41)، 56-29. 
 
Abodohoui A., Su Z. & Da-Silva I. (2018). Chinese investments in Africa: What have we learnt. Journal of internatinal managment, 22(3), 129-142.
Alexander, N., Rhodes, M., & Myers, H. (2007). International market selection: measuring actions instead of intentions. Journal of services marketing, 21(6), 424-434.
Antcliff, V., Lupton, B., & Atkinson, C. (2021). Why do small businesses seek support for managing people? Implications for theory and policy from an analysis of UK small business survey data. Journal of International Small Business, 39(6), 532-553.‏
Arkolakis, C., Ramondo, N., Rodríguez-Clare, A., & Yeaple, S. (2018). Innovation and production in the global economy. American Economic Review, 108(8), 2128-73.‏
Ayed, O. B., & Boujelbene, Y. (2013). Les déterminants de la performance des petites et moyennes entreprises exportatrices: cas de la Tunisie. Economics & Strategic Management of Business Process, 2(1), 172-178.
Badriyah, N., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2015). The effect of corporate governance and firm characteristics on firm performance and risk management as an intervening variable. Procedia Economics and Finance, 31(1), 868-875.‏‏
Basly, S., & Saunier, P. L. (2020). Familiness, socio-emotional goals and the internationalization of French family SMEs. Journal of International Entrepreneurship, 18(3), 270-311.‏
Beamish, P. W., Craig, R., & McLellan, K. (1993). The performance characteristics of Canadian versus UK exporters in small and medium sized firms. MIR: Management International Review, 33(2), 121-137.‏
Bloemer, J., Pluymaekers, M., & Odekerken, A. (2013). Trust and affective commitment as energizing forces for export performance. International Business Review, 22(2), 363-380.‏
Brege, H., & Kindström, D. (2020). Exploring proactive market strategies. Industrial Marketing Management, 84, 75-88.‏
Bosva, L.C. & T.Y. Leung. (2020). Impact of political connections on Chinese export firms' performance-Lessons for other emerging markets. Journal of Business Research, 106, 24-34.
Chen, G. Z., & Keung, E. C. (2019). The impact of business strategy on insider trading profitability. Pacific-Basin Finance Journal, 55, 270-282.‏
Chou, S., Chen, C. W., & Kuo, Y. T. (2018). Flexibility, collaboration and relationship quality in the logistics service industry: An empirical study. Asia pacific Journal of marketing and logistics, 33(3), 555-570.
Clarke, J. E., Tamaschke, R., & Liesch, P. W. (2013). International experience in international business research: A conceptualization and exploration of key themes. International Journal of Management Reviews, 15(3), 265-279.‏
Cuervo‐Cazurra, Á., Doz, Y., & Gaur, A. (2020). Skepticism of globalization and global strategy: Increasing regulations and countervailing strategies. Global Strategy Journal, 10(1), 3-31.‏‏
Damoah, O. B. O. (2018). A critical incident analysis of the export behaviour of SMEs: evidence from an emerging market. critical perspectives on international business, 14(3), 309-334.
Dawadi, S. (2021). Thematic analysis approach: A step by step guide for ELT research practitioners. Journal of NELTA, 25(1-2), 62-71.
Dagbelou, V. K., Adekambi, S. A., & Yabi, J. A. (2021). Growth of small and medium-sized agricultural enterprises and export market integration by smallholder farmers. Agro-Science, 20(3), 1-8.
Durand, R., & Coeurderoy, R. (2001). Age, order of entry, strategic orientation, and organizational performance. Journal of business venturing, 16(5), 471-494.‏
Downs Jr, G. W., & Mohr, L. B. (1976). Conceptual issues in the study of innovation. Administrative science quarterly, 21(4), 700-714.‏
Dritsaki, C., & Stiakakis, E. (2014). Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis. Procedia Economics and Finance, 14, 181-190.‏
Erdil, T. S., & Özdemir, O. (2016). The determinants of relationship between marketing mix strategy and drivers of export performance in foreign markets: An application on Turkish clothing industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 546-556.
Falahat, M., Knight, G., & Alon, I. (2018). Orientations and capabilities of born global firms from emerging markets. International Marketing Review, 35(6), 936- 957.
Falahat, M., Ramayah, T., Soto-Acosta, P., & Lee, Y. Y. (2020). SMEs internationalization: The role of product innovation, market intelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers of SMEs’ international performance. Technological Forecasting and Social Change, 152, 119-908.‏
Freeman, J., & Styles, C. (2014). Does location matter to export performance?. International Marketing Review, 31(2), 281-208.
Giarratana, M. S., & Torrisi, S. (2010). Foreign entry and survival in a knowledge‐intensive market: emerging economy countries' international linkages, technology competences, and firm experience. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(1), 85-104.‏
Hart, S. J., Webb, J. R., & Jones, M. V. (1994). Export marketing research and the effect of export experience in industrial SMEs. International Marketing Review, 11(6), 4-22.
Hasaballah, A. H. A., Genc, O. F., Mohamad, O. B., & Ahmed, Z. U. (2019). How do relational variables affect export performance? Evidence from Malaysian exporters. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 31(1), 128-156.
Jafari-Sadeghi, V., Kimiagari, S., & Biancone, P. P. (2019). Level of education and knowledge, foresight competency and international entrepreneurship: a study of human capital determinants in the European countries. European Business Review, 32(1), 46-68.
Jancenelle, V. E., Javalgi, R. R. G., & Cavusgil, E. (2019). Cultural entrepreneurship and legitimate distinctiveness in international prosocial crowdfunding. International Business Review, 28(4), 802-810.‏
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm—a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international business studies, 8(1), 23-32.‏
Kitonyi, S., Kibera, F., Gathungu, J., & Yabs, J. (2020). Effect of The Macro-Environment Factors On the Relationship Between Firm Resources and Export Performance of Small and Medium Scale Manufacturing Enterprises in Nairobi City County, Kenya.‏ European Scientific Journal, 16(28), 173-194.
Kuo, S. Y., Lin, P. C., & Lu, C. S. (2017). The effects of dynamic capabilities, service capabilities, competitive advantage, and organizational performance in container shipping. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 95, 356-371.‏
Kumlu, Ö. (2014). The effect of intangible resources and competitive strategies on the export performance of small and medium sized enterprises. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 24-34.‏
Kogut, B., & Singh, H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of international business studies, 19(3), 411-432.‏
Laurence, L. (2004). The role of qualitative variables in the early detection of default risk. Banque de France, Business Management, Business Monitor, ‌1(1), 44-1356.‏
Liu, Y., Shi, X., & Laurenceson, J. (2020). Dynamics of Australia's LNG export performance: A modified constant market shares analysis. Energy Economics, 89, 104-808.
Lefebvre, E., Lefebvre, L. A., & Bourgault, M. (1998). R&D-related capabilities as determinants of export performance. Small Business Economics, 10(4), 365-377.
Love, T. S. (2015). Examining the demographics and preparation experiences of foundations of technology teachers. Journal of Technology Studies, 41(1), 58-71.‏‏
Ling-yee, L., & Ogunmokun, G. O. (2001). Effect of export financing resources and supply-chain skills on export competitive advantages: implications for superior export performance. Journal of World Business, 36(3), 260-279.‏
Mansion, S. E., & Bausch, A. (2020). Intangible assets and SMEs’ export behavior: a meta-analytical perspective. Small Business Economics, 55(3), 727-760.‏
Miečinskienė, A., Stasytytė, V., & Kazlauskaitė, J. (2014). Reasoning of export market selection. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 1166-1175.‏
Namiki, N. (1988). Export strategy for small business. Journal of Small Business Management, 26(2), 32-37.
Nouri, M. S., & Boujelbene, Y. (2022). Determinants of the Export Performance of Tunisian SMEs: Analysis Trough the MICMAC Method.‏‏ South Asian Res J Bus Manag, 4(1), 1-10.
Oguji, N., & Owusu, R. A. (2021). Market entry into Africa: Acquisitions and international joint ventures. Studies of foreign firms' market entry strategies, challenges, and performance in Africa. Thunderbird International Business Review, 63(1), 5-9.‏
Pham, T. S. H., Le Monkhouse, L., & Barnes, B. R. (2017). The influence of relational capability and marketing capabilities on the export performance of emerging market firms. International Marketing Review, 34(5), 606-628.
Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 118, 134-142.‏
Ropega, J. (2011). The reasons and symptoms of failure in SME. International advances in economic research, 17(4), 476-483.‏
St-Pierre, N. R., Cobanov, B., & Schnitkey, G. (2003). Economic losses from heat stress by US livestock industries. Journal of dairy science, 86, 52-E77.‏
Singh, D. A. (2009). Export performance of emerging market firms. International Business Review, 18(4), 321-330.‏
Vuorio, A., Torkkeli, L., & Sainio, L. M. (2020). Service innovation and internationalization in SMEs: antecedents and profitability outcomes. Journal of International Entrepreneurship, 18(1), 92-123.‏
Wagner, J. (2021). A note on the firm size—Export relationship. In MICROECONOMETRIC STUDIES OF FIRMS’IMPORTS AND EXPORTS: Advanced Methods of Analysis and Evidence from German Enterprises, 1(1), 25-38.
Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Optimal credit guarantee ratio for small and medium-sized enterprises’ financing: Evidence from Asia. Economic Analysis and Policy, 62, 342-356.‏
Zehir, C., Müceldili, B., Zehir, S. & Ertosun, Ö.G. (2012). The Mediating Role of Firm Innovativeness on Management Leadership and Performance Relationship. The First International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 29–36.‏
Zehir, C., Köle, M. & Yıldız, H. (2015). The Mediating Role of Innovation Capability on Market Orientation and Export Performance: an Implementation on SMEs in Turkey. International Strategic Management Conference, 207, 700 – 708.
Zouari, A., & Chaney, D. (2021). Institutional orientation: Definition, measure, and impact on export performance. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 36(3), 50-69.‏