بررسی مهارتهای صادراتی شرکتها در فرایند بین‌المللی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/jiba.2019.6685

چکیده

هدف مقاله حاضر، تعیین مهارت­های صادراتی مورد نیاز شرکت­های تولیدی صادراتی در مراحل مختلف بین‌المللی شدن شرکت است. بدین منظور، بر اساس ادبیات موضوع، مهارت­های صادراتی شرکت­های تولیدی صادراتی در شش بُعد تحت مدیریت مالی و ریسک تجارت بین ­المللی، بازاریابی بین المللی، مدیریت استراتژیک تجارت بین­ المللی، تدارکات تجارت بین­ المللی، تحقیقات تجارت بین­ المللی و رویه­ ها و مقررات تجارت بین­ المللی طبقه­ بندی شد. سپس میزان اهمیت هر یک از این مهارت­های صادراتی در مراحل پنج­گانه بین‌المللی شدن شرکت­ها مورد مقایسه قرار گرفت. شرکت­های تولیدی صادراتی منطقه شمال و شمال غرب کشور به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 214 شرکت با تکمیل پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه­ ها از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده استفاده شد و فرضیه­ های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفت. یافته­ های تحقیق نشان داد که اهمیت همه مهارت­های صادراتی به جزء مهارت­های تدارکات تجارت بین­ المللی در مراحل پنج­گانه بین ­المللی شدن شرکت، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the export skills of export manufacturing companies in different stages of internationalization

نویسندگان [English]

  • Samad Aali 1
  • Alireza Tourchian 2
1 Asisstant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Phd Student, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the export skills of export manufacturing companies in different stages of internationalization. This paper extracts the export skills from literature and classified them into 6 groups: International finance and risk management skills, International marketing skills, International Strategic management skills, International trade logistics skills, International trade research skills, and International trade regulations skills. Then the importance of each of these export skills are compared in the five stages of internationalization of companies. The export manufacturing companies in the north and northwest of the Iran were selected as the statistical community and 214 companies have participated as the statistical samples to achieve the goals of this paper. Samples were selected using simple random sampling and the research hypotheses were tested through Analysis of Variance. The results showed that the importance of all export skills except international trade logistics skills is different in the five stages of internationalization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export skills
  • Stages of internationalization
  • Export manufacturing companies
1)     Andersen, O. (1993). On the inter nationalization process of fir ms: a critical analysis, Journal of International Business Studies, Vol. 24 No. 2, pp. 209-31.
2)     Andersson, S. (2004). Internationalization in different industrial contexts, Journal of Business Venturing, Vol. 19, pp. 851-75.
3)     Ball, D.A. and McCulloch, Jr. W.H. (1993). The views of American multinational CEOs on international business education for prospective employees, Journal of International Business Studies, Vol. 24 No. 2, pp. 383-91.
4)     Beamish, P.W. and Calof, J.L. (1989). International business education: a corporate view, Journal of International Business Studies, Vol. 20 No. 5, pp. 553-64
5)     Casillas, J. C. Barbero, J.L. Sapienza, H.J. (2015). Knowledge acquisition, learning, and the initial pace of internationalization, International Business Review, Vol. 24 (1): pp. 102-114.
6)     Casillas, J.C., Barbero, J.L., & Sapienza, H.J. (2015). Knowledge acquisition, learning, and the initial pace of internationalization. International Business Review, 24 (1): 102-114.
7)     Fitzgerald, N. (1995). Get the message across, CA Magazine, Vol. 99 No. 7, pp. 26-31
8)     Gancel, C. (1995). ICM management training in Russia: traps and gaps’’, Journal of Management Development, Vol. 14 No. 5, pp. 15-27.
9)     Hendrych, M. (1994). Needed: export education’’, ABA Banking Journal, Vol. 86 No. 6, pp. 88-9
10)   Johansson, J. and Vahlne, J. (1977). The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, Vol. 8 No. 1, pp. 23-32.
11)   Karajz, S., & Gubik, A.S. (2014). The Choice of Foreign Market Entry Modes: The Role of Resources and Industrial Driving Forces. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2 (1): 49-63.
12)   Karamally, Z. (1998). Export Savvy from Basics to Strategy, Basic Books, New York, NY and London.
13)   Kedia, B.L. and Chhokar, J. (1986). ‘‘Factors inhibiting export performance of firms: an empirical investigation’’, Management International Review, Vol. 26 No. 4, pp. 33-43.
14)   Köksal, M.H. (2006). Export training: a preliminary investigation of Turkish companies, European Business Review, Vol. 18 No. 5, pp. 382-94.
15)   Köksal, M.H., & Özgül, E. (2010). The export competitive advantages of Turkish manufacturing companies. Marketing Intelligence & Planning, 28 (2): 206-222.
16)   Kotabe, M. and Czinkota, M.R. (1992). State government promotion of manufacturing exports: a gap analysis, Journal of International Business Studies, Vol. 23 No. 4, pp. 637-58.
17)   Kubíčková, L., Votoupalová, M., & Toulová, M. (2014). Key Motives for Internationalization Process of Small and Medium–Sized Enterprises. Procedia Economics and Finance, 12 (5): 319-328.
18)   Li, L. (2004). An examination of the fo reign market knowledge of exp or ting fir ms based in the People’s Republic of China: its deter minants and effect on exp o r t intensity, Industrial Marketing Management, Vol. 33, pp. 561-72.
19)   Li, L. and Ogunmokun, G.O. (2001). Effect of export financing resources and supply-chain skills of export competitive advantages: implications for superior export performance, Journal of World Business, Vol. 36 No. 3, pp. 260-279.
20)   Love, J.H. Roper, S. and Zhou, Y. (2016). Experience, age and exporting performance in UK SMEs, International Business Review, Vol, 25 (4): PP. 806-819.
21)   Matanda, J.M. (2012). Internationalization of established small manufacturers in a developing economy: A case study of Kenyan SMEs. Thunderbird International Business Review, 54 (4): 509-519.
22)   Piercy, N.F., Kaleka, A. and Katsikeas, C.S. (1998). Sources of competitive advantage in high performing exporting companies, Journal of World Business, Vol. 33 No. 4, pp. 378-93.
23)   Reid, T. (1994). Giving small business a fighting chance’’, Canadian Business Review, Vol. 21 No. 1, pp. 16-19.
24)   Ross, D.G. and Whalen, M.P. (1999). The importance of practical export skills: some evidence from Canadian agribusiness, International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 2 No. 1, pp. 9-27.
25)   Samiee, S. and Walters, P.G.P. (1999). Determinants of structured export knowledge acquisition, International Business Review, Vol. 8, pp. 373-97.
26)   Samiei Nasr, M., Aali, S. and Bafandeh Zendeh A. (2011) A Model to Evaluate the Readiness of Iranian Enterprises to Gain Entry to International Market (The Most Locally Responsive Skills Required for Export Markets): Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 10 No. 6, pp. 691-697
27)   Schweizer, R., Vahlne, J.E., & Johanson, J. (2010). Internationalization as an entrepreneurial process. Journal of International Entrepreneurship, 8 (4): 343-370.
28)   Steir, L. (1990). Developing expertise for international business: redefining. What it is managers need to know’’, Proceedings of the Annual Conference of the Administrative Sciences Association of Canada International Business Division, Vol. 11 No. 8, pp. 123-32.
29)   Ting Z, Guijun L, Bojun L (2010). Importance export skills comparison in different export stages: an empiricalstudy of Chinese firms. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. 3 (3): 204-220.
30)   Vahlne, J.E., & Ivarsson, I. (2014). The globalization of Swedish MNEs: Empirical evidence and theoretical explanations. Journal of International Business Studies, 45 (3): 227-247.
31)   Valos, M. and Baker, M. (1996): ‘‘Developing an Australian model of export marketing performance determinants’’, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 14 No. 3, pp. 11-20.
32)   Wach, K. (2014). Internationalisation and Globalisation as a Wider Context of Europeanisation from Micro and Macroeconomic Perspective. Horyzonty Polityki, 5 (10): 11-30.
33)   Wach, K., & Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1). In A.S. Gubik & K. Wach (Eds.). International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries (pp. 9-22). Miskolc: University of Miskolc.
34)   Yener, M., Doğruoğlu, B., and Ergun, S. (2014). Challenges of Internationalization for SMEs and Overcoming these Challenges: A Case Study from Turkey. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 150, 2-11.