تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر عملکرد اعزام نیروی کار در صنعت کاریابی خارج از کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)، دانشکده مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22034/jiba.2019.7589

چکیده

عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه­های موردبحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم­ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت­های تجاری محسوب می­شود. صنعت کاریابی  خارج از کشور نقش مهمی در تعالی بازار کار و ارزآوری ایفا می‌کند ولی عملکرد این شرکت‌ها در ادبیات پژوهشی کشور کمتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه راهکار کاربردی برای بهبود عملکرد اعزام نیروی کار مبتنی بر بازاریابی رابطه­مند در مؤسسات کاریابی غیردولتی است. جامعه آماری پژوهش 120 شرکت فعال در صنعت مشاوره شغلی و کاریابی است که در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می‌کنند که درنهایت 96 پرسشنامه از بین مدیران مؤسسات کاریابی فعال، جمع‌آوری و داده‌های مربوط به متغیر وابسته نیز بر اساس آمارهای ثبتی استخراج گردید. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد بازاریابی رابطه‌مند، هم به‌طور مستقیم و هم از مسیر تعهد موجب افزایش عملکرد یعنی تعداد به کار گماردگان و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌گردد. پیشنهاد می­شود مدیران مؤسسات، استراتژی بازاریابی رابطه­مند را در جهت بهبود عملکرد شرکت­های کاریابی خارجی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the relationship marketing on the labor placement performance in the job consultation industry and foreign labor placement

نویسندگان [English]

  • Samad Rahimiaghdam 1
  • Leila Molaei 2
  • Fahimeh Meydandar 3
1 Assistant professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 MBA graduate, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 MBA graduate, University of Bo ali sina, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Customer relationship performance is one of the important factors in business performance. The relationship between the business and the customer creates significant services profits and influences the business performance directly such as income, preservation of the customers and obtaining new customers (Liao, 2016). One of the best approaches adopted by the firms and services sectors for fulfillment of this goal is relationship marketing. It includes expansion of strategies for establishing a relationship with customers and preservation of it in long-term and finally, creation of value. The aim of relationship marketing is creation of customer loyalty based on their satisfaction (Miquel-Romero et al, 2014). The commitment level of the parities of the relationship is very important. Commitment is defined as unilateral intention for continuation or preservation of the activity (Rashid, 2003). The services provider organization, especially job consultation and labor placement agencies industry is not optional in this regard and in addition to the relationships, commitment plays an important role. Previously, studies have been conducted on the positive impact of the relationship marketing on the customer satisfaction and loyalty in Iran and foreign countries. However, the effect of the relationship marketing on the business performance has not been investigated in Iran. Due to the importance of the improving of performance and efficacy of non-governmental job consultation and labor placement agencies, this research was conducted by the aim of improving the business performance (labor placement) based on the relationship marketing and commitment in the foreign labor placement agencies.  
 
Theoretical framework and literature review
The goal of a market-based organization is expansion of activities, so that it is achieved by establishing market-based culture for helping value-added for customer and finally, improvement of organizational performance (Doaei et al., 2011). This research evaluates and measures the business performance by two created job opportunities and the number of employees according to the nature of the labor placement agencies. The relationship marketing includes all steps that a firm takes for identification and providing better services to its valuated customers. The relationship marketing is a continuous process for identification and creation of new values for customers which bilateral benefits are considered and these benefits are divided with the customer in his life time (LeNguyen et al., 2015). Commitment is a sustainable tendency of each trading stakeholder for preservation of valuable relationships. If each party believes in the importance of the relationship a commitment in the relationship will be shaped and the parities will make effort to preserve and promote their relationship (Morgan & Hant, 1994). Leo et al, (2012) showed that there is a positive relationship between the relationship marketing approach and organizational performance. The analysis showed that relationship marketing has a positive and significant impact on enhancement of sale, preservation of customers, market share, capital return and the firm total performance.
In this research the variables such as communication, trust, common values, satisfaction and establishing a connection for a relationship marketing model that seems important for in the job consultation and nongovernmental labor placement agencies, have been considered as relationship marketing dimensions which proposed by Fontenot (2001). The theoretical foundation and variables, the research conceptual model are illustrated in figure 1.
 
Main hypotheses
-Relationship marketing via commitment increases the foreign labor placement.
-There is a positive relationship between the relationship marketing and the number of employees.
- There is a positive relationship between the relationship marketing and the number of the job opportunities.
-There is a positive relationship between the relationship marketing and commitment.
- There is a positive relationship between commitment and the number of employees.
-There is a positive relationship between commitment and the number of job opportunities.  
 
Methodology
This is an applied research. This paper benefits from a descriptive and specially survey and cross-sectional methods.  The data were collected via questionnaire. The structural equations modeling was used for testing the research hypotheses. In multivariate analysis, the conceptual model of the research presenting the relationship between relationship marketing and business performance, was analyzed by structural equation and multiple regression methods. The statistical population of the research consisted of 120 job consultation and labor placement agencies active in the foreign labor placement sector.
 
The findings of the research
In the bivariate analysis of correlation coefficient test of the variables showed that both sides of the equation had a high correlation and between the relationship marketing and commitment, the highest correlation was obtained between the variables of satisfaction and commitment and the lowest correlation was achieved in variables of connection and commitment. The results of multiple regression also indicated that the relationship marketing influenced commitment and in other words, establishing commitment in a business about 54% depends on the relationship marketing factors. Other findings of multiple regression test depicted that 88% of the variability of the number of job opportunities is explained by commitment and also 94% of variability of the number of employees is determined by commitment. Finally, variation in the obtained job opportunities was related to utilization of the relationship marketing by the job consultation and labor placement agencies as 52% and 51% respectively.
 
Conclusion and implications
The results of the hypotheses tests showed that the relationship marketing had a positive impact on the nongovernmental job consultation and labor placement via commitment. The results of this research are consistent with the results of Olto and Maclitive (2010), Vou and Lu (2012), Leo et al. (2012), Tondar and Peters (2018), Vazifehdoust et al. (2017) and Rabjbari and Barari (2009) providing the impact of the relationship marketing on business performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • Trust
  • Business Performance
  • Job Consultation Industry
  • Foreign Labor Placement Agencies
منابع
اسکندری، مجتبی. پور سعید، سید مسعود. فلاحی، علی، (1389). بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری، علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، 18(81): 172-151.
حاجی حسینی، حجت اله و نورزاد مقدم، احسان (1993). تاثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاههای صنعتی، دوفصلنامه تکنولوژی صنعتی، (23): 21-29.
دعایی، حبیب اله؛ رضایی راد، مصطفی و خانی، داوود (1390). طراحی و تبیین مدل تاثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی، پژوهش های مدیریت عمومی، 4 (14): 85-106.
رنجبریان، بهرام. براری، مجتبی. (1387). تأثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان مقایسه بانک دولتی و خصوصی،مدیریت بازرگانی، 9 (2): 83-100.
رنجبریان، بهرام. براری، مجتبی (1388). بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری،پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1 (2): 63-82.
سلمانی رضایی، سما و ستاری، علی (1396). بررسی تاثیر گرایش بازاریابی رابطهمند و مدیریت ارتباط با مشتری بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی کیفیت ارتباط در بانکهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: شعبه های بانکهای ملی و ملت شهر تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نبی اکرم، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت.
شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل و اکبری، امیر (1394) بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، 5 (1): 129-148.
طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله. طیبی طلوع، احمد. (1389). رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد،چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 9 (1): 109-122.
متفکرآزاد، محمدعلی؛ فضل زاده، علیرضا و کیانی، سامان، (1389)، تأثیر کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان در محیط‌های B2B، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
هرندی، عطا اله؛ فاطمی، سیده زهرا و عبدی، زهرا (1396). نگاهی نوآورانه به بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی‌های بازاریابی رابطه­مند در ارتباط با مشتریان، تحقیقات بازاریابی نوین، 7 (3): 55-76.
فاریابی، محمد و ابی نژاد، بهنام (1393). بررسی رویکرد بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر روی نتایج رابطه (مورد مطالعه: شرکت های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت.
وظیفه دوست، حسین، بوداقی خواجه نصر، حسین و عبدلی، مریم (1396). بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی رابطه­مند بر رضایت‌مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23 (66): 143-165.
Anderson, J., & Narus, J. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, 54(1), 42-58. Doi: 10.2307/1252172
Berry, L.L. (1983). Relationship marketing, in Berry, L.L., Shostack, G.L. and Upah, G.D. (Eds), Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago, IL, pp. 25-28.
Bucklin, L., & Sengupta, S. (1993). Organizing Successful Co-Marketing Alliances. Journal of Marketing, 57(2), 32-46. Doi: 10.2307/1252025
Chen, Rong-Huei. Lin, Ru-Jen. Yang, Ping-Chun, (2011). The Relationships between eCRM, Innovation, and customer value, an empirical study, Department of business administration lunghwa, University of science and technology Chinese taoyuang.
Dwyer, F. R and Schurr, P. H. and Oh, S. (1987) «Developing Buyer-Seller Relationships», Journal of Marketing, 51(2):11–27.
Fontenot, R, (2001). Defining, examining and exploring the benefits of business-to-business relationship marketing, Dissertation submitted to the graduate school, New Mexico State University.
Garbarino, E., & Johnson, M. (1999). The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships. Journal of Marketing, 63(2), 70-87. Doi: 10.2307/1251946
Greenley, G.E., (1995). Market orientation and company performance: empirical evidence from UK companies, British Journal of Management, 6: 1-13.
Grönroos, Ch. (2017). Relationship marketing readiness: theoretical background and measurement directions, Journal of Services Marketing, 31 (3): 218-225.
Gummesson, E. (2017). From relationship marketing to total relationship marketing and beyond. Journal of Services Marketing, 31(1), 16–19.
Heskett, JL.; Jones, TO. Loveman, GW; Sasser, W.E Jr; Schlesinger, L.A. (1994). Putting the service –profit chain to work, Harvard business review, 164-74,
Jaworski, B., & Kohli, A. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53-70. Doi: 10.2307/1251854
Jones, M. A., Reynolds, K. E., Arnold, M. J., Gabler, C. B., Gillison, S. T., & Landers, V. M. (2015). Exploring consumers’ attitude towards relationship marketing. Journal of Services Marketing, 29(3), 188–199.
Jones, M. A.; Reynolds, K. E.; Arnold, M. J.; Gabler, C. B.; Gillison, S. T.; Landers, V. M. (2015). Exploring consumers’ attitude towards relationship marketing, Journal of Services Marketing, 29 (3): 188 -199.
Kotler, P. and Gray, A. (2001). Principles of marketing. Prentice Hall, New Jersey.
Kotler, P. Armstrong, G. Saunders, J. Wong, V, (2009), Principles of marketing, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Leo Y. M. et al, (2012). The effect of relationship marketing orientation on business performance in a service-oriented economy, Journal of Services Marketing, 16(7): 656-676.
Miquel-Romero, M. J.; Caplliure-Giner, E. M. and Adame-Sánchez, C. (2014). Relationship marketing management: Its importance in private label extension, Journal of Business Research, 67(5): 667-672.
Mohr, J. J, Fisher, R. J. Nevin, J. R, (1996). Collaborative communication in interfirm relationships: Moderating effects of integration and control. Journal of Marketing, 3(60): 103-115.
Morgan, R. M. Hunt, S. D, (1994). The commitment-Trust theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58(3): 20-38.
Olotu, O. A. Maclayton, W. D, (2010). An empirical study of relationship marketing orientation and bank performance. Research Journal of Internatıonal Studıes, (16): 47-57.
Oly Ndubisi N. and Kok Wah, C. (2005). Factorial and discriminant analyses of the underpinnings of relationship marketing and customer satisfaction. International Journal of Bank Marketing. 23 (7): 542-557.
Rashid, T, (2003), "Relationship marketing: case studies of personal experiences of eating out. British Food Journal, 105 (10): 742-750.
Reichheld, Frederick F. (1993). Loyalty-based management. Harvard business review,71 (2): 64-73.
Sheth, J. (2017). Revitalizing relationship marketing. Journal of Services Marketing, 31(1): 6–10.
Sin, L. Y. M, Tse, A. C. B, Yau, O. H. M, Chow, R. P. M, Lee, J. S. Y. Lau, L. B. Y, ( 2005). Relationship marketing orientation: scale development and cross_ culture validation. Journal of Business Research, 58(2): 185-194.
Tonder, E. V. & Petzer, D. J. (2018). The interrelationships between relationship marketing constructs and customer engagement dimensions, The Service Industries Journal, DOI: 10.1080/02642069.2018.1425398
Wilson, D. T. Mummalaneni, V., (1986). Bonding and commitment in buyer-seller relationships: a preliminary conceptualisation, Industrial Marketing and Purchasing, (3): 44-59.
Wu, S.; Lu, Ch. L.  (2012). the relationship between CRM, RM and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31 (1): 276-285.
Yoganathan, D., Jebarajakirthy, C., Thaichon, P. (2015). The influence of relationship marketing orientation on brand equity in banks. Journal of Retailing and Consumer Services, 26 (c): 14-22.
Liao, K. (2016) Impact of Traditional Chinese Culture on Business-to Business Relationship Marketing and Service Firm Performance, Journal of Business-to-Business Marketing, 23(4): 277-291, DOI: 10.1080/1051712X.2016.1250594