بررسی تاثیر عوامل نیرویی در رابطه بین فرهنگ بازاریابی و عملکرد صادراتی شرکت‌های تولیدی صادراتی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارس، تبریز، ایران.

3 مدرس مدعو گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jiba.2018.7590

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد صادراتی در شرکت­های تولیدی صادراتی انجام شده است. به­منظور دستیابی به هدف تحقیق و تبیین ضرورت توجه به مشتریان و رقبا در رسیدن به عملکرد مطلوب، ادبیات پژوهش با رویکرد اکتشافی و تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با روش تحقیق پیمایشی، داده­های میدانی برای آزمون فرضیات با استفاده از ابزار پرسشنامه و با مراجعه به 129 نفر از مدیران، کارشناسان، خبرگان و صاحبان شرکت­های تولیدی صادراتی استان زنجان جمع­آوری شد. متغیر بازارگرایی در سه بُعد مشتری­گرایی، رقیب­گرایی و هماهنگی بین­بخشی و عملکرد صادراتی در بُعد مالی و غیرمالی موردسنجش و اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج تحلیل داده­ها با آزمون همبستگی پیرسون، بیانگر رابطه مستقیم و همبستگی مثبت و معنی­دار بین بازارگرایی و عملکرد صادراتی را در شرکت­های موردمطالعه است (51/0=r). محاسبه ضریب تعیین؛ یعنی توان دوم ضریب همبستگی(R2) و بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد صادراتی، نشان داد که 5/25 درصد تغییرات در عملکرد صادراتی در شرکت­های مذکور به بازارگرایی بستگی دارد. همچنین، بررسی تأثیر اندازه و عمر شرکت در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد صادراتی در سه سطح شرکت­های کوچک، متوسط و بزرگ با طول عمر کم، متوسط و زیاد نشان داد که اندازه شرکت و عمر شرکت رابطه بین بازارگرایی و عملکرد صادراتی را به­طور مثبت تعدیل می­کند؛ به این­صورت که در شرکت­های کوچک، نقش و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد صادراتی ضعیف است و این نتیجه با شرایط و الزامات ورود شرکت­ها به بازارهای بین­المللی تناسب و هم­خوانی کامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of force factors on the relationship between marketing culture and export performance of manufacturing companies in Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Hosein Abbasi Esfanjani 1
  • Roya Morsali 2
  • Mohammad taghi khodaei gargari 3
1 Assistant Professor, Department of Management, faculty of Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.(
2 Master of Business Administration, Aras Institute of Higher Education
3 Invited lecturer of Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to explain the necessity of paying attention to customers, competitors and inter-sectoral coordination for the effectiveness of marketing programs and the effect of moderating variables, and as a result of improving the export performance status of manufacturing companies. Accordingly, research literature has been reviewed with an exploratory and comparative approach and the closest structure is identified for this important market. Also, export performance has been identified as one of the most important measure of success in companies and one of the structures discussed in relevant research. The main objective of the study is to determine the relationship between market orientation and export performance. Based on the research objectives, the main question of the research was as follows: "Can market orientation culture improve the export performance of exporting companies in Zanjan province and help to expand exports?"
A review of literature, showed that companies that exhibit more market-oriented behavior in their export operations have a more successful export performance than companies that offer a lower level of market-oriented behaviors. However, despite numerous studies conducted in this subject field, there are still many research gaps in this area. First, many previous studies have examined the direct effect of market orientation on export performance, and various results have been reported. Some studies have confirmed the direct relationship between market orientation and export performance, while others have not confirmed the positive and significant relationship between these two variables. Other studies have also examined the impact of market orientation on export performance indirectly through other intermediary and mediator variables. Therefore, in various studies, the relationship between market orientation and the performance of companies has been explored either directly or indirectly by researchers. Considering that in addition to the mediating role of some variables in the relationship between market orientation and export performance, the effect of market orientation on export performance can be a function of environmental changes. Therefore, the study of moderating variables can explain the dichotomy of the results. In addition, the scope of studies should also be increased on the moderating variables of the relationship between market orientation and export performance. Therefore, in this study, the effect of factors of company size and lifetime was proposed as moderating variables on the relationship between market orientation and export performance.
 
Methods
To achieve the research purpose, survey method was used and 129 completed questionnaires were collected. A sample of 190 individuals from a set of managers, experts, experts, owners and owners of exporting companies in Zanjan province was computed using Morgan table and selected by simple random sampling method. Data collection completed by fieldwork and by referring to the workplace of the sample members using a questionnaire. Also, financial documents and corporate documents were used to measure the export performance of the companies studied. In order to analyze the collected data, descriptive and inferential statistics were used. To determine the relationship between research variables and test hypothesis, we used Pearson correlation coefficient and t-test.
 
Findings and discussion
Review of literature and research background showed that companies that exhibit more market-oriented behavior in their export operations have a more successful export performance than companies that offer a lower level of market-oriented behaviors. However, numerous studies conducted in this area, there are still many research gaps in this area. First, many previous studies have examined the direct effect of market orientation on export performance, have been reported various results. Some studies have confirmed the direct relationship between market orientation and export performance, while others have not confirmed the positive and significant relationship between these two variables. Other studies have also examined the impact of market orientation on export performance indirectly through other intermediary and mediator variables. Therefore, in various studies, the relationship between market orientation and the performance of companies has been explored either directly or indirectly by researchers. Considering that in addition to the role of mediators and intermediary relationships of some variables in the relationship between market orientation and export performance, the effect of market orientation on export performance can be a function of environmental changes. Therefore, the study of moderating variables in this study is part of the dichotomy of the results explained. Additionally, the scope of studies on the moderating variables of the relationship between market orientation and export performance has also been increased due to the impact of the company''s size and life force factors as moderating variables.
The relationship between market orientation and export performance was tested by Pearson correlation test at 95% confidence level. Also, company size and life were tested as two factors or two moderating variables in the relationship between market orientation and export performance in three levels of small, medium and large companies, as well as low, medium and high life span. The size of the company was determined based on the natural logarithm of the total assets of the company in the balance sheet and in the year of the research period and the life of the company, based on the number of years elapsed since the company was founded. According to the results, the positive and significant impact of marketing culture on the export performance of units was confirmed except the small manufacturing units. In other words, the life of the manufacturing unit has no effect on the relationship between marketing culture and export performance; however, observing the correlation coefficient shows that the correlation with the increase in the life of the business and the size of the company increases. Accordingly, it can be claimed that in large and long life units, it is possible to exploit the impact of the attitude toward the market to increase export performance more intensively. Based on the main hypotheses of the research, the relationship between each aspect of market orientation with financial and non-financial aspects of export performance was tested in the form of sub-hypotheses.
Regarding the correlation coefficients and the relationship between customer orientation and competitor orientation with each of the financial dimensions of the export performance as well as the significant level or the calculated level of error for testing the hypothesis is more than 5% (Sig> 0/05), as well as the value of the test statistic is less than the absolute value of 1.96. Therefore, by rejecting the H1 hypothesis and confirming the hypothesis H0, the direct relationship between market orientation with the operating profit margin, return on equity and return on equity was not approved. However, a direct and significant direct relationship between customer orientation and competitor orientation with non-monetary dimensions of export performance, that is, the export success perceived by the manager, the satisfaction of the manager from the export performance and the achievement of export goals, was confirmed by the manager. Because, the values ​​of positive correlation coefficients are significantly less than 5% and the absolute value of the test statistic is greater than 1.96. However, these results are different in the third dimension of market orientation. The positive values ​​of the correlation coefficients in the study of the relationship between inter-functional coordination as the third dimension of market orientation with each of the financial and non-financial aspects of export performance as well as the significance level or the calculated level of error for the hypothesis test is less than 5% (Sig

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Performance
  • Market Orientation Culture
  • Competitor Orientation
  • Inter-functional Coordination

منابع

تقوی­فرد، محمدتقی؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ و بهبودی، امید. (1394). بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق و بهادار تهران). کاوش­های مدیریت بازرگانی، 7(13): 227-205.
رضایی، رضا. (1396). تأثیرپذیری عملکرد صادراتی از استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل. کاوش­های مدیریت بازرگانی، 9( 17): 80 -55
عیوض‌زاده، صنم. (1390). بررسی تأثیر مهارت­های بازرگانی خارجی بر عملکرد صادراتی بنگاه­­های تولیدی صادراتی استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، مؤسسه آموزش عالی ارس، تبریز.
کرمی، اژدر؛ صنوبر، ناصر؛ کرمی، هادی؛ یونس پور، زهرا. (1396). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت­های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری. مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی،1(1): 16-1.
Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. European Journal of marketing, 37(9): 1177-1186.
Ahmed, P. K., Rafiq, M., & Saad, N. M. (2003). Internal marketing and the mediating role of organisational competencies. European Journal of Marketing, 37(9): 1221-1241.
Akyol, A., &Akehurst, G. (2003). An investigation of export performance variations related to corporate export market orientation. European Business Review, 15(1): 5-19.
Hau, L. N., Ngo, L.V. (2013). Relationship Strategic Marketing in Vietnam:  an Empirical Study Asia”, Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24)2(: 222-235.
Lovelock, Ch., (2011). Principles of Service Marketing and Management, USA, Prentice Hall, pp 112.
Mahmoud, M. A. (2010). Market orientation and business performance among SMEs in Ghana. International Business Research, 4(1): 241.
Murray, J. Y., GAO, G. Y., & Kotabe, M. (2011). Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2): 252-269.
Opeda, F. O., Jaiyeoba, O. O., & Donatus, A. (2011). Market Orientation: Journey from Antecedents to Business Performance in a Developing Economy a Case-Study of Botswana’s Small and Medium Size Manufacturing Firms. International Journal of Business Administration, 2(4): 61.
Rose, G. M., & Shoham, A. (2002). Export performance and market orientation: Establishing an empirical link. Journal of Business Research, 55(3): 217-225.
Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H. (2015). The mediating role of innovation capability on market orientation and export performance: An implementation on SMEs in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 700-708.