موضوعات = مسایل منابع انسانی در مدیریت کسب و کار بین المللی
طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (مطالعه موردی: اینستاگرام)

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 45-69

10.22034/jiba.2021.43303.1593

رضا عامری سیاهویی؛ مصطفی کاظمی؛ امید سلیمانی فرد؛ علیرضا پویا


مهارتهای ارتباطی راهنمایان تور بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 163-183

10.22034/jiba.2019.9580

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ ابوالفضل حق وردیزاده