تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد دانشکده کسب و کار، دانشگاه بنگور، بنگور انگلستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA، گرایش استراتژی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jiba.2019.6684

چکیده

محیط­ های رقابتی و متغیر امروزی، ناپایداری، رقابت دانش‌ محور و همچنین چرخه­ ی عمر کوتاه محصولات و کسب‌ وکارها لزوم بهره­ گیری از رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی را هر چه بیشتر آشکار می ­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینی برعملکرد صادراتی و همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد صادراتی، به مطالعه 154 شرکت کوچک و متوسط در ایران و انگلستان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث روش از نوع توصیفی همبستگی است. جهت تحلیل داده­ ها از روش دومرحله‌ای تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری استفاده شده­ است. نتایج پژوهش نشان داده است که گرایش کارآفرینی به‌ طور مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین قابلیت یادگیری به‌عنوان متغیر میانجی رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی را تقویت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of enterpreneurial orientation on the export performance of SMEs with the mediatienig role of learning Capabilities

نویسندگان [English]

  • Azhdar Karami 1
  • Gareth Griffits 2
  • Hadi Karami 3
  • Zahra Younespor 4
1 Associate Prof. Management Department, Faculty of Economic, Management and Commerce, University Of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor, Business School, Bangor University, Uk
3 Phd student, Technology Strategic Management, Faculty of Management, University of Manchester, Manchester, Ingland.
4 MSc., Faculty of Economic and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Rapid changes in the environment and the intensification of the competitive environment, and the need to gain competitive advantage, require the organization's valuable resources to sustain the organization's competitive advantage. New Growth Theory, with its emphasis on knowledge as a major factor influencing economic growth, is the role of entrepreneurship in recent years. Accordingly, both the knowledge and the its impact on economic growth are vital in today's knowledge economies. Guaranteeing and maintaining the survival of organizations requires finding solutions and new methods to deal with problems that depend on innovation, the creation of new products, processes and new methods. The source-based theory believes that companies with valuable, scarce, and unique resources have the potential to achieve superior performance. Based on the concept of dynamic capabilities, in addition to organizational resources based view, organizational processes are also important because they facilitate resource control for value creation strategies. In this regard knowledge plays a significant role. Knowledge enables the organizations to transform and refine their knowledge resources to adapt with the environmental conditions. The present study examines the direct impact of entrepreneurial orientation and its indirect effect through the ability to learn on the performance of small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Export Performance
  • Capability
1)  حسینی مقدم، سید محمدرضا و حجازی، سید رضا (1393)، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازار گرایی، توسعه کارآفرینی، دورۀ 7، شمارۀ 2، صفحه 229-211.
2)  خصم­ افکن نظام، محمدحسین؛ عطافر، علی؛ نصراصفهانی، علی؛ شاهین، آرش (1393)، سرمایه فکری، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 7، شماره 25، صفحه 74-57.
3)  داورزنی، هدی و برادران کاظم ­زاده، رضا و دگردی، سید حسام ­الدین (1389)، ارائه مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره­ ی 1-28، شماره 2، صفحه 14-3.
4)  ملاحسینی، علی و فرقانی، محمدعلی و مرادخانی، بریار (1389)، بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME های شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 2، شماره 3، صفحه 95-78.
 
5)   Alegre, Joaquín, and Ricardo Chiva. "Linking entrepreneurial orientation and firm performance: the role of organizational learning capability and innovation performance." Journal of Small Business Management 51.4 (2013): 491-507.
6)     Anderson, B. S., Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2009). Understanding the relationship between entrepreneurial orientation and strategic learning capability: an empirical investigation. Strategic Entrepreneurship            Journal, 3(3), 218-240.
7)     Anderson, J.C., Gerbing, D.W., 1988. Structural equation modelling in practice: a review and recommended two step approach. Psychological Bulletin 103 (3), 411–423.
8)     Cano, R.C., Carrillat, F.A., Jaramillo, F., (2004). A meta-analysis of the relationship between market orientation and business performance: evidence from five continents. International Journal of Research in Marketing 21, 179–200.
9)     Carr, A. S., Pearson, J. N., (1999). Strategically managed buyer–supplier relationships and performance outcomes. Journal of Operations Management 17, (5), 497–519.
10)  Chang, J. (1998). Model of corporate entrepreneurship: Intrapreneurship and entrepreneurship. Borneo Review, 9, (2), 187−213.
11)  Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capability: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128–152.
12)  Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firmbehavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (1), 7–25.
13)  Dickson, P.R. (1992). Toward a general theory of competitive rationality. Journal of Marketing, 56 (1), 69–83.
14)  Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur” is the wrong question. American Small Business Journal, 11−31.
15)  Goh, S. C. (2003). Improving organizational learning capability: Lessons from two case studies. The Learning Organization, 10(4), 216–227.
16)  Hakala, H. (2011). Strategic orientations in management literature: three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial and learning orientations. International Journal of Management Reviews, 13 (2), 199-217.
17)  Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993). An interactive model of the corporate entrepreneurship Process. Theory and Practice, 17 29–37.
18)  Huang, T.-T., Chen, L., Stewa