موضوعات = اخلاق در کسب و کار بین المللی
مرور نظام‌مند متون علمی توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 109-130

10.22034/jiba.2023.55742.2025

محسن حیدری؛ زهرا آراستی؛ افسانه باقری؛ قنبر محمدی الیاسی