موضوعات = بین المللی شدن، ظرفیت جذب، نوآوری، خلاقیت ، یادگیری و منحنی تجربه
مرور سیستماتیک عوامل کلیدی موفقیت جهان‌زادها

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-21

10.22034/jiba.2020.11373

مژده خوشنویس؛ هاشم آقازاده؛ منوچهر انصاری؛ سید حسین خبیری