موضوعات = مدیریت برندهای جهانی
عوامل پیش بین بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت براساس الگوی معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 23-40

10.22034/jiba.2020.11381

محمدرضا حمیدی زاده؛ آذین ساکی پور؛ سید مهدی جلالی


اقدامات CSR شرکت‎ها در بحران کرونا و ارزش ویژه برند: نقش اعتبار برند و دلبستگی عاطفی

دوره 3، پیاپی ده، شهریور 1399، صفحه 53-71

10.22034/jiba.2021.40713.1477

پویا بهزادنیا؛ ناصر صنوبر؛ سید صمد حسینی؛ کیمیا فضل زاده


تأثیر مؤلفه های دانش بر برند ملی در کشورهای منتخب جهان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 45-64

10.22034/jiba.2020.9186

ابوالفضل شاه آبادی؛ ندا سعادت


بررسی تأثیر تعدیل‌گری ماهیت کالا و تیپ شخصیتی مشتری بر اساس مدل آیزنک بر درگیری برند مصرف‌کننده

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 109-143

10.22034/jiba.2019.9305

امین موجودی؛ محمد علی عبدالوند؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش