موضوعات = توریسم و صنعت میزبانی بین المللی
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در گردشگری درمانی با استفاده از روش ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/jiba.2024.61111.2197

مهشید حمزه ئی طهرانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ مهدی باسخا


تحلیل مشکلات فرایند نظام جامع آموزش گردشگری ایران با تأکید بر رویکرد کارآفرینی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-159

10.22034/jiba.2022.53002.1931

راضیه ربانی؛ سید مجتبی محمودزاده؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مشارکت ذی‌نفعان در توسعه کارآفرینی گردشگری

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 285-304

10.22034/jiba.2022.51213.1879

سید رضا بهادری؛ اسماعیل قادری؛ مهدی کروبی؛ سید علی حسینی


طراحی شبکه مضامین تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه گردشگری درمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-182

10.22034/jiba.2021.47267.1753

مهشید حمزه ئی طهرانی؛ جلال حقیقت منفرد؛ مهدی باسخا


الگوی چندسطحی برندسازی ملی: متاسنتزمطالعات موردی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-19

10.22034/jiba.2021.43133.1582

زهره دهدشتی؛ محمود محمدیان؛ اکبر سپهوند