دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آبان 1399، صفحه 1-180 
مرور سیستماتیک عوامل کلیدی موفقیت جهان‌زادها

صفحه 1-21

10.22034/jiba.2020.11373

مژده خوشنویس؛ هاشم آقازاده؛ منوچهر انصاری؛ سید حسین خبیری