دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1398، صفحه 1-200 
بازاندیشی مفهوم قابلیت‌های پویا

صفحه 103-148

10.22034/jiba.2019.9129

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ مهدی ابراهیمی