دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1398، صفحه 1-180 
7. ویژگی های سود پیش بینی شده توسط مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

صفحه 141-159

10.22034/jiba.2019.9833

علیرضا فضل زاده؛ سهراب عبدی؛ کیمیا فضل زاده؛ اسد سلمانی هراب