دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آبان 1398، صفحه 1-165 
مهارتهای ارتباطی راهنمایان تور بین‌المللی

صفحه 163-183

10.22034/jiba.2019.9580

صمد رحیمی اقدم؛ محمد فاریابی؛ ابوالفضل حق وردیزاده