دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1401، صفحه 1-250 
واکاوی نقش موانع رویگردانی مشتریان بر استراتژی ترمیم خدمات (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

صفحه 183-203

10.22034/jiba.2021.45335.1674

امیرحسین عبدالعلی پور؛ حسام الدین هدایت زاده؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ الهام علی پور