دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، مهر 1401، صفحه 1-218