دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، مهر 1402، صفحه 1-219 
مرور نظام‌مند متون علمی توسعه اخلاق کسب و کارهای اجتماعی

صفحه 109-130

10.22034/jiba.2023.55742.2025

محسن حیدری؛ زهرا آراستی؛ افسانه باقری؛ قنبر محمدی الیاسی