دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1402، صفحه 1-250 
مدل سازی تحول انگاره ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت خودروسازی ایران،

صفحه 161-178

10.22034/jiba.2022.52303.1909

رادین پیمان فر؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نازنین پیله وری